XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

К.пед.н. Орел-Халік Ю.В. ЕСТЕТИЧНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ

К.пед.н. Орел-Халік Юлія Владиславівна

Запорізький юридичний інститут ДДУВС

доцент кафедри іноземних мов

ЕСТЕТИЧНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ

Відповідно до Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті та наказу МВС України „Про стан відомчої освіти, заходи щодо її вдосконалення та покращення якості підготовки фахівців для системи МВС України", актуалізується необхідність підготувати в закладі вищої освіти майбутнього правоохоронця з високим рівнем свідомості, почуттям обов'язку та відповідальності, а також здатного протидіяти порушенням правопорядку, захищати права і свободи громадян.

Необхідність виконання нових суспільно значущих завдань висуває нові вимоги не тільки до фахової, а й до інших складових професійної підготовки майбутніх працівників органів внутрішніх справ (ОВС) України, включаючи етичні та естетичні аспекти, що дають змогу усунути недоліки вузькоспеціального навчання.

В ході дослідження запропоновано новий підхід до формування естетичного смаку майбутніх правоохоронців у процесі фахової підготовки. Розроблено та впроваджено в навчально-виховний процес модель й організаційно-педагогічні умови формування естетичного смаку майбутніх правоохоронців (спеціальність 6.060100 - Правознавство).

Аналіз ґенези та сучасних підходів до розуміння сутності поняття „естетичний смак" дав змогу визначити естетичний смак як комплексну естетичну категорію, яка характеризується діалектичною єдністю емоційного й раціонального, індивідуального та суспільного і є інтегрованим компонентом естетичної свідомості особистості. Естетичний смак виявляється через естетичні почуття, судження та ідеали, що постійно формуються й розвиваються як у процесі набуття власного естетичного досвіду, так і під впливом зовнішніх чинників. Він безпосередньо виражає особливості фахової діяльності особистості та активно використовується нею в процесі здійснення цієї діяльності.

Доведено, що „естетичний смак" як безпосереднє відображення естетичних особливостей фахової діяльності є органічним складником і одночасно показником фахової та загальної естетичної культури, важливим чинником її мотивації. Він виражає й детермінує спосіб, яким особистість виконує свої професійні завдання, характеризує соціальну спрямованість і життєву позицію людини у фахових питаннях. Тому „естетичний смак правоохоронця" є сутнісною характеристикою професійної діяльності, яка спрямовує цю діяльність, спираючись на закони краси, впливає на характер її виконання, активно використовується в індивідуальній оцінці особистістю своєї фахової спрямованості крізь призму естетичних цінностей та сприяє саморозвитку фахівця безпосередньо в процесі здійснення ним службових обов'язків.

Сутність естетичного смаку майбутнього правоохоронця полягає не тільки в здатності розуміти прекрасне в мистецтві та явищах навколишнього світу, а й в особливому ставленні до життя, емоційно-раціональному освоєнні дійсності, знаходженні прекрасного у фаховій діяльності й отриманні задоволення від неї. У процесі дослідження виявлено структурні компоненти естетичного смаку майбутніх правоохоронців - мотиваційно-ціннісний, когнітивно-інтелектуальний, чуттєво-емоційний та досвідно-діяльнісний, що становлять його зміст та одночасно стали принципом виокремлення критеріїв сформованості естетичного смаку правоохоронців.

Визначено рівні сформованості естетичного смаку майбутніх правоохоронців, а саме: рівень активної орієнтації на виконання діяльності за законами краси (високий); рівень зорієнтованості на виконання діяльності за законами краси (середній); рівень недостатньої зорієнтованості на виконання діяльності за законами краси (низький).

Розроблено й теоретично обґрунтовано модель формування естетичного смаку майбутніх правоохоронців. Реалізація моделі передбачала три етапи: підготовчий, базовий та усвідомлено-реалізаційний.

Теоретично та експериментально доведено, що організаційно-педагогічними умовами, від реалізації яких залежить ефективність формування естетичного смаку майбутніх правоохоронців, є: забезпечення взаємодії наукового та художньо-естетичного підходу до фахової підготовки правоохоронців; створення та впровадження в навчально-виховний процес науково обґрунтованої моделі формування естетичного смаку майбутніх правоохоронців у процесі фахової підготовки; гармонійного поєднання традиційних форм і методів навчання з нетрадиційними для активізації процесу формування естетичного смаку майбутніх правоохоронців у системі вищої відомчої освіти; активізації художньо-естетичного мислення майбутніх правоохоронців з метою збагачення власного естетичного досвіду; реалізації в навчально-виховному процесі етапно-концентричної побудови процесу формування естетичного смаку правоохоронців.

Зазначені організаційно-педагогічні умови взаємопов'язані між собою й становлять основу професійної підготовки майбутніх правоохоронців.

  Література:

•1.  Зязюн І. А. Естетичний досвід особи / І. А. Зязюн. - К. : Вища школа, 1976. - 174 с.

•2.  Калашник Н. Г. Естетичні смаки: їх витоки і формування : монографія / Н. Г. Калашник ; М-во внутр. справ України. ЗЮІ. - Запоріжжя : Просвіта, 2001. - 344 с.

e-mail: or_j@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>