XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.пед.н. Слободянюк О.В., к.т.н. Кормановський С.І., Вершинін Л.І. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ФОРМУВАННІ ГРАФІЧНИХ ВМІНЬ З ІНЖЕНЕРНОЇ ГРАФІКИ

к.пед.н. Слободянюк О.В.,  к.т.н. Кормановський С.І., Вершинін Л.І.

Вінницький національний технічний університет

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ФОРМУВАННІ ГРАФІЧНИХ ВМІНЬ З ІНЖЕНЕРНОЇ ГРАФІКИ

Надзвичайно важливе значення для формування й удосконалення знань мають не тільки навчальні заходи, а й індивідуальні намагання самих студентів. В дистанційному навчанні, на відміну від традиційного, відсутнє безпосереднє спілкування між студентом та викладачем. Тому, при дистанційному вивченні навчального матеріалу особливе значення для формування теоретичних знань, практичних навичок, формування логічного мислення має самостійна робота. В умовах застосування комп'ютера вона забезпечує індивідуалізацію навчання, підвищує мотивацію, сприяє формуванню самостійності в процесі прийняття рішень. Окрім цього, способи та методи навчання і наявність системи повернення до будь-якого місця курсу забезпечують психологічний комфорт студентів [1, с.159].

Самостійна робота студентів - це сукупність різноманітних навчальних прийомів і дій, за допомогою яких вони самостійно закріплюють і поглиблюють раніше набуті теоретичні знання, практичні навички й уміння, а також оволодівають новими [2, с.344]. В умовах дистанційного навчання самостійна робота стає одним із основних методів навчання. Самостійна робота повинна спрямовуватись на розвиток у студента самостійності, вміння здобувати знання, та вміння примінити їх в практичній діяльності.

Створення належних організаційно-методичних умов для самостійної роботи забезпечуються тьютором курсу. Успіхи в самостійній роботі сприяють підвищенню мотивації студентів [2, с.346]. В дистанційному курсі „Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка" організовані наступні форми самостійної роботи студентів:

•-                     систематична робота з електронним підручником (робота з конспектом лекцій, використання семантичного конспекту до кожної теми, методичні матеріали в Бібліотеці курсу, посилання на додаткову літературу);

•-                     систематичне виконання практичних завдань (розв'язання задач, виконання графічних завдань індивідуально та в групі);

•-                     виконання різного роду індивідуальних завдань (виконання розрахунково-графічних робіт, проходження тестів для самоперевірки та відповіді на відкриті запитання, та ін.);

•-                     спілкування з усіма учасниками навчального процесу (підготовка до тематичних чатів, спілкування в Форумі, спілкування з одногрупниками при вирішенні різних проблем, електронні консультації та ін.).

Для підтримки систематичної самостійної роботи студентів система eLearning Server 3000 дозволяє створити Розклад занять, де тьютором вказується назва заняття, тип заняття, група, для якої воно проводиться, дата та час його початку та закінчення У Розкладі занять задається послідовність вивчення матеріалу, графік виконання вправ та завдань. Також для раціональної організації самостійної роботи в курсі та підвищення мотивації студентів використовуються наступні засоби: оформлення та структурування навчального тексту; використання додаткових матеріалів; використання наочності; наведення прикладів вирішення графічних задач; створення питань для самоконтролю; підтримка тьютора; обговорення результатів роботи; обговорення проблемних питань; організація навчання в малих групах; система заохочень і підтримки та ін.

Крім того, передбачається можливість самостійного вибору учнем завдання, прийняття самостійного рішення про перехід до наступного етапу навчання, можливість самостійного планування свого часу. Це важливо при дистанційному навчанні, коли організація самостійної роботи і управління нею відбуваються тільки за допомогою інформації. Дистанційні студенти не тільки самостійно виконують практичні завдання, але й відпрацьовують весь необхідний теоретичний матеріал. Самостійність студента передбачає самоорганізацію діяльності; уміння самому організовувати себе в процесі досягнення мети; уміння самостійно здійснювати управління своєю діяльністю (ставити мету і планувати, організовувати свою діяльність, оцінювати й коректувати результати); уміння приймати й здійснювати рішення з корекції власних індивідуальних особливостей [3].

В даному аспекті дистанційний курс можна розглядати як засіб підвищення ефективності самостійної роботи студентів всіх форм навчання (не тільки дистанційної). Тому такий методологічний підхід в організації СРС був використаний при проведенні дистанційного курсу „Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка" для студентів очної форми навчання. Для активізації навчальної діяльності студентів, набуття ними навичок самостійної роботи, частина занять проводилась в формі ділової гри - метод активного навчання, заснований на імітації роботи конструкторської групи. Основна функція такого заняття полягає в навчанні шляхом дій: чим ближча ігрова діяльність студентів до реальної ситуації, тим вища її навчальна ефективність. Дослідження проводилось в умовах реального процесу навчання. Контроль здійснювався за наступними показниками: якість проходження тестування, якість виконання практичних завдань, активність студентів в Форумах та активність спілкування. В якості експерименту, процес навчання (практичні заняття, виконання графічних робіт, тести, спілкування з тьютором та ін.) проходив в дистанційній формі. В той же час, періодично (один раз в два тижні) студенти мали можливість очних аудиторних занять з тьютором [4]. Кращі результати за обраними контрольними показниками продемонстрували студенти експериментальної групи, що є суттєвим підґрунтям для подальшого проведення експерименту з метою впровадження та перевірки ефективності дистанційних занять в процесі вивчення ІКГ. Отже, на базі дистанційного курсу „Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка" виявлено можливість поєднання дистанційних занять з традиційними формами організації навчального процесу; проаналізовані засоби раціональної організації та форми організації самостійної роботи при дистанційному навчанні.

Література:

•1.   Кухаренко В.М., Рибалко О.В., Сиротенко Н.Г., Дистанційне навчання. Умови застосування. Дистанційний курс. За ред. Кухаренко В.М., Харків, Торсінг 2002-320с.

•2.   В.В.Ягупов, Педагогіка: Навч. осібник.- К.: Либідь, 2003.- 560 с.

•3.   Левенець В., Формування навичок розумової самостійності дитини. // Психолог. - 2006.- №45

•4.   Мельник О.П., Слободянюк О.В., Кормановський С.І., Дистанційний курс як складова навчально-методичного комплексу з інженерної та комп'ютерної графіки. - Матеріали міжнародної науково-практичної конференції СПГМ - 2008, м. Луцьк.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>