XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.п.н., Товканець Г.В. ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

к.п.н., доц.Товканець Г.В.

Мукачівський державний університет

ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО  ПОТЕНЦІАЛУ

Необхідність реформування економіки, удосконалення  системи підготовки  професійних кадрів, зокрема економічних, для  України в сучасних умовах є нагальною потребою.

       У реалізації «Стратегії економічного та соціального розвитку України  на 2004-2015р.р», де  головним джерелом економічного та соціального зростання визнаються наукові надбання, людський інтелектуальний капітал та трудовий  потенціал виступають основоположним фактором підвищення конкурентоспроможності економіки, гарантом  захисту  національних інтересів держави у світовому співтоваристві [2].

Трудовий потенціал людини є частиною загального його потенціалу як особистості, тобто по відношенню до індивідууму трудовий потенціал - це частина потенціалу людини, який формується на основі природних даних (здібностей), освіти, виховання і життєвого досвіду. Серед багатьох  складових  трудового потенціалу (здоров'я, моральність і вміння працювати в колективі, творчий потенціал, активність, організованість, професіоналізм, використання робочого часу) виокремлюється освіта.  Саме освіта виступає як інтегруючий чинник всіх інших компонентів.

Освітній рівень працівника безпосередньо залежить від обсягу знань, отриманих ним у процесі освіти.  Тому кількість часу та наповнення змісту підготовки фахівців є однією з ключових методологічних проблем сучасної професійної освіти. Для розвитку трудового потенціалу  має значення формування способу економічного мислення економічної грамотності та економічної культури. Розуміння економічних проблем  сучасності видається важливим для підготовки фахівців будь-якого напряму та рівня.Особливо це стосується професійних якостей фахівця в галузі економіки. Економічна освіта є запорукою його професійної компетенції, здібностей, умінь і навичок. Тобто ефективність освітнього процесу в галузі економічних дисциплін розвиває професіоналізм та трудовий потенціал майбутнього фахівця.

Та необхідно зважити, що економічна освіта не тільки сприяє збільшенню обсягу економічної інформації, отриманої студентами в  процесі  надання та отримання освітньої послуги. Вона так само формує економічний спосіб мислення і економічну грамотність фахівця, впливає на ступінь його соціалізації та адаптації в сучасних соціально-економічних умовах,  підвищує креативність і творчий потенціал в різних сферах діяльності. Крім того, економічна освіта розвиває підприємницькі здібності людини  як самостійного учасника економічних відносин. Підприємницькі здібності безпосередньо збільшують трудовий потенціал шляхом підвищення творчого підходу до організації трудового процесу та підвищують професійну активність працівника. 

Відзначимо, що Т. Шульц, Нобелівський лауреат економіст, трудовий потенціал  вважав сукупністю освітніх і професійних знань, індивідуальних здібностей, талантів і нахилів, які невіддільні від особистості, від но­сія людського капіталу. Тому основними видами діяльності щодо удосконалення трудового потенціалу вважав шкільну освіту, навчання на робочому місці, зміцнення здоров'я. Все це розвиває трудовий потенціал,формуюючи людський капітал, який не може бути відокремлений від його носія - конкретної лю­дини, індивідуальності.У провідних країнах світу людський капітал вважають найціннішим виробничим (продуктивним) ресурсом, який порівняно з іноді занадто зношеним основним капіталом невпинно оновлюється, вдосконалюється, є могутнім фактором економічного та соціального прогресу.

Ефективне використання трудового потенціалу забезпечує організаційний успіх загалом, а саме атмосферу співробітництва, інноваційність, постійний саморозвиток.

Відомо, що необхідною, але не єдиною  умовою прогресу економіки є традиційні капіталовкладення. Сьогодні нові підходи до управління і новий погляд на робочу силу з основними джерелами вдосконалення діяльності підприємства є  передумовою тривалого успіху. Людські ресурси є першопричиною економічного зростання, а трудовий потенціал- нематеріальною та невичерпною його першопричиною.

Тому вважається ефективним напрямком капіталовкладень у розвиток трудового потенціалу та професійної, зокрема економічної, освіти як компонента даного потенціалу.  Оскільки найбільше значення для розвитку трудових ресурсів має освіта, то, для його стратегічного розвитку, в багатьох розвинених країнах уряди витрачають на систему освіти все більше коштів з бюджетів всіх рівнів, а в рамках компаній організовується навчання та перенавчання, різні програми зі стажуваннях і обміну досвідом, підготовки нових фахівців.

Професійну економічну освіту надають, як правило, інститути, університети. Та заслуговують на увагу сьогодні  й нові інституції надання таких  освітніх послуг. У Європі одним з таких є  CERGE-EI (Центр європейських економічних досліджень та післядипломної освіти), що був заснований у 1991 році Центром економічних  досліджень та післядипломної освіти Карлового Університету та Інститутом економіки Академії наук Чеської Республіки з метою навчання нового покоління економістів із країн Східної Європи. CERGE-EI  забезпечує післядипломну економічну освіту випускників університетів, але разом з тим проводить наукові дослідження в галузі економічної теорії та економічної політики [4].

Стисло окреслені проблеми професійної освіти підтверджують, що необхідною умовою відтворення людського потенціалу служить інвестування в його освіту. Адже ринкові сили постіндустріального суспільства, скорочуючи плату за фізичну працю, одночасно все більше винагороджують розумову, інтелектуальну, творчу працю, що постійно збільшується. Основними видами інвестицій в людський капітал є інвестиції в спеціальну професійну підготовку, фізичний стан та емоційну поведінку працівників [1].Такі проблеми вимагають грунтовного наукового дослідження.

Таким чином, якісне формування людського потенціалу залежить від змін у професійній та кваліфікаційній структурі робочої сили в результаті успішного переходу освітньої сфери на нову парадигму, основу якої  утворюють гуманізація, фундаменталізація і економізація процесу навчання. Економічна освіта сприяє розвитку широкого спектру компонентів трудового потенціалу, а значить і розвитку трудового потенціалу як окремого працівника, так і всієї сукупності національних трудових ресурсів.

Література:

1. Кирьянов А. В. Виды инвестиций в человеческий капитал и их эффективность [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.cfin.ru/

2. Стратегія економічного і соціального розвитку України на 2004-2015 рр. [Електронний ресурс]// Режим доступу:

http://www.niss.gov.ua/

3. Шульц Теодор / В кн. «Хрестоматия по экономической теории» [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://onby.ru/4. Preparing to Leave CERGE-EI[Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.cerge-ei.cz/default.asp


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>