XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.п.н. Жукова О.С. ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ „БІЗНЕС АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ МЕНЕДЖЕРІВ”

к.п.н. Жукова Олена Сергіївна

Донецький державний університет управління

ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ „БІЗНЕС АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ МЕНЕДЖЕРІВ"

  Перехід сучасної системи освіти на модель неперервного навчання вимагає докорінної зміни освітньої технології. При цьому необхідним стає індивідуалізація навчання, урахування творчого потенціалу, особистих інтересів, індивідуальних особливостей студентів, тобто оптимізація  процесу навчання. Класична система не дає змоги цього досягти, тому перед науковцями постає питання вирішення цієї проблеми. Вимогам сучасної освіти найбільше відповідає система дистанційного навчання, що містить комплекс методичних процедур, індивідуалізацію та інтелектуалізацію прийомів і засобів навчання, гуманізацію знань, що передаються, комунікативність та інформативність застосовуваних дидактичних засобів, формування високої пізнавальної активності й високої мотивації навчання [2, 102].

Проблема гуманізації освіти та дидактичні основи дистанційного навчання розглядається в роботах вітчизняних і зарубіжних дослідників, зокрема в роботах Б.С.Гершунського, І.О.Загвязінського, В.А. Сластьоніна висвітлено гуманістично-зорієнтований підхід до навчання; у працях М.В.Моїсєєвої, Є.С.Полат, Вільяма Дж. Хассона, А.Г.Шабанова та ін. розкрито дидактичні особливості дистанційного навчання.

Ознайомлення з науковою літературою свідчить, що переважна кількість робіт, присвячених особливостям дистанційної освіти, розглядає дидактичні особливості й розкриває проблеми дистанційних курсів, переважно математичного або технічного спрямування. Однак проблеми дистанційних курсів філологічного спрямування залишаються поза увагою науковців. На сьогодні не визначено особливості побудови й застосування дистанційних курсів філологічного спрямування, не представлено критерії якості таких курсів та ін.

Метою статті є розгляд лінгводидактичних засад побудови дистанційних курсів філологічного спрямування, зокрема аналіз методів і прийомів побудови дистанційного курсу „Бізнес англійська мова для менеджерів".

Таке дослідження допоможе в розробці й удосконаленні курсу „Бізнес англійська мова" та дистанційних курсів філологічного спрямування взагалі.

Завдання дослідження:

1) проаналізувати й систематизувати сучасні методи й прийоми, які застосовуються в лінгводидактиці, їх використання в дистанційному курсі „Бізнес англійська мова";

2) дослідити лінгводидактичні засади побудови дистанційних курсів філологічного спрямування;

3) виявити й класифікувати лінгводидактичні чинники, що впливають на процес навчання філологічних дисциплін.

У лінгводидактиці навчання мові розглядається як цілеспрямований процес взаємодії викладача й студента, а методи, прийоми і засоби навчання - як важливий елемент цього процесу, що забезпечує засвоєння курсу. Визначення поняття методу та класифікація методів у дидактиці та лінгводидактиці досі викликають багато суперечок у науковців.

У наш час відомі класифікації методів за джерелами знань (Є.Дмитровський, О.Текучов, Л.Федоренко, С.Чавдаров), за рівнем пізнавальної діяльності учнів /студентів (І.Лернер), за способом взаємодії викладача й студента на уроці (О.Біляєв, С.Караман, В.Мельничако, М.Пентилюк). Однак під час дистанційного навчання основним зв'язком між студентом і викладачем є інформація, тому саме вона і є системоутворюючою в процесі навчання й структурує його через діяльність викладача й студента. Відповідно до цього російським дослідником А.Шабановим виділено чотири групи методів навчання:

1) аудіальні (усі види розповідей, бесід, пояснень, діалогові форми);   

          2) візуальні (демонстрація наочності, друкованої продукції, кіно- та відео матеріалів, комп'ютерних програм);

3) чуттєво-кінестетичні;

4) змішані (використання телекомунікаційних технологій та діалогових комп'ютерних програм) [2,105].

Услід за М.Пентилюк розглядаємо метод як систему послідовних дій викладача, що організовує пізнавальну й практичну діяльність. Найбільш коректною класифікацією для дистанційних курсів філологічного спрямування, на нашу думку, є поєднання методів за способом взаємодії викладача й студента та методів, для яких основоположним фактором є інформація: аудіальних, візуальних та групи змішаних методів.

Під час розробки курсу „Бізнес англійська мова для менеджерів" нами було враховано принципи побудови дистанційних курсів філологічного спрямування, зокрема принцип модульності, інтерактивності, урахування  рівня освіти, індивідуалізації та диференціації, свідомості, наочності, доступності, комунікативної значущості, актуалізації мовних відомостей, принципи взаємозв'язку у вивченні всіх розділів курсу, функціонально-стилістичної спрямованості в навчанні мови та інші.

Критеріями відбору методів було врахування особливостей дистанційного курсу як форми, що поєднує в собі систематичну, гуманістичну, традиційну складову системи навчання та використовує нові інформаційні технології й технічні засоби навчання; принципів побудови дистанційних курсів філологічного спрямування; визначення змісту цілей курсу „Бізнес англійська мова для менеджерів"; особливостей дистанційного курсу як дисципліни філологічного спрямування; можливостей студентів; засобів та прийомів навчання; часу, який необхідно витратити на засвоєння матеріалу та контроль; особливостей дистанційної системи навчання. Таким чином, нами було відібрано дві групи методів. Перша група методів - суб'єкт-суб'єктні. Це методи за способом взаємодії викладача та студентів під час опанування дистанційного курсу:

. спостереження студентів над мовою;

. бесіда;

. метод вправ.

Друга група - інформативні методи - це методи, у яких системоутворюючою в процесі навчання є інформація, що структурує процес навчання через діяльність викладача й студента [2, 105]. Такими є методи:

. програмованого навчання;

. роботи з гіпертекстовим матеріалом;

. метод конференцій;

. електронного контролю й тестування;

. різнорівневого навчання.

Ці методи було реалізовано за допомогою різних прийомів. Прийом є елементом методу, засобом його реалізації, окремим пізнавальним актом. Т.Окуневич виділяє такі групи прийомів навчання:

дидактико-методичні прийоми (аналіз, синтез, порівняння, зіставлення та ін.); специфічні прийоми (мовний розбір, групування мовних явищ, визначення наголосу й т. ін.);

прийоми формування комунікативних умінь (добір заголовка до тексту, оформлення тексту, складання плану та ін.);

прийоми проблемного навчання (створення ситуації, аналіз ситуації, постановка проблеми, встановлення зв'язків, зіставлення фактів та ін.); дидактичні прийоми викладання та навчання.

У курсі „Бізнес англійська мова для менеджерів" застосовано:

1. Дидактичні прийоми викладання: повідомлення (гіпертекст), інструктаж, пояснення, постановка завдання, показ способів дій, перевірка рівня знань, перевірка й оцінка знань;

2.  Дидактичні прийоми навчання: виконання справ, відповідь на

запитання;

3 Дидактико-методичні прийоми: аналіз, синтез, логічне спостереження, зіставлення, узагальнення, систематизація;

4. Специфічні прийоми: групування мовних явищ, конструювання речень, визначення наголосу, фонетичні явища;

5.  Прийоми проблемного навчання: аналіз фактів, встановлення зв'язків, зіставлення фактів, формулювання висновків.

Ефективність методів підвищують доцільно дібрані засоби навчання. До них належать дидактичний матеріал, наочність, технічні засоби.

Як засоби дистанційного навчання А. Шабанов виділяє робочі підручники, відео- та аудіоколекції; мобільні настінні навчальні матеріали кабінетного типу, навчальні комп'ютерні програми, активні семінари у вигляді ігрових форм. Окрему групу, на думку дослідника, складають технологічні засоби дистанційного навчання, до яких входять: електронна пошта, телеконференції з використанням електронної пошти, mail-servers, електронні бібліотеки, голосова пошта, електронні підручники та ін. [2,106].

Нами використано:

1) основні засоби навчання: програма з дисципліни „Англійська мова за професійним спрямуванням" для спеціальності „Менеджмент", гіпертекстовий навчальний матеріал, який включає в себе гіпертекст з 5 модулів та тестових завдянь;

2) допоміжні засоби: візуальні (текст курсу), аудіальні (елементи мови диктора);

3) додаткові засоби: глосарій, гіперпосилання довідкового характеру, матеріали для самоконтролю, мультимедійні ефекти.

Логіка нашого дослідження вимагає пояснення важливого для дистанційного курсу поняття гіпертекст, під яким розуміють цілісний інформаційний масив, структурними одиницями якого виступають взаємопов'язані бінарні інформаційні дані будь-якого виду (текстові, графічні, аудіальні й таке ін). При цьому обов'язковою умовою актуалізації гіпертексту є його довільна локалізація в просторово-часовій єдності, у результаті якої здійснюється самостійний та усвідомлений рух користувача.

Таким чином, нами було визначено методи, прийоми й засоби побудови дистанційних курсів філологічного спрямування на прикладі дистанційного курсу „Бізнес англійська мова для менеджерів". Особливості впровадження цього дистанційного курсу у систему навчання вищих навчальних закладів є перспективою нашого подальшого дослідження.

Література:

1. Серова Т.С., Сюльжина Н.К. «Гипертекст» в информационных сетевых коммуникациях // Школьные технологии. - 2006. - № 3. - С. 176-179.

2. Шабанов А.Г. Формы, методы и средства в дистанционном обучении //Инновации в образовании. - 2005. - № 2. - С. 102-116.

3. How to teach English (2nd edition), Jeremy Harmer, Pearson, 2007.

4. Learning to teach English, Peter Watkins, Delta Publishing, 2005.

zhukova_olena@mail.ru

 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>