XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.п.н. Жукова О.С., Паніна О.А. ЧАТ-КОМУНІКАЦІЯ І МОВА

к.п.н. Жукова О.С.
Паніна О.А.
Донецький державний університет управління
ЧАТ-КОМУНІКАЦІЯ І МОВА
Будь-яке нове явище або відкриття, нехай навіть саме незначне, приковує до себе увагу, вимагає вивчення, породжує всілякі припущення і гіпотези. Чи варто в цьому випадку дивуватися, що така масштабна подія, як створення Інтернету, викликала сплеск інтересу, що не вичерпується на протязі вже більше 20 років. Осмислення Інтернету як нового середовища взаємодії людей почалося в 70-х роках минулого століття в США і продовжується до цього дня спільними зусиллями дослідників різних країн. У своїх дослідженнях вчені пройшли дорогу від утопічних припущень (тверджень про відсутність соціальних, національних, вікових і гендерних відмінностей у користувачів Інтернету) до аналізу конкретних даних, «першовідкривачів», що уточнили або спростували гіпотези. Значну роль в цьому процесі зіграли саме лінгвісти.
Єдиною реальністю в Інтернеті є текст, отже, успішна взаємодія в мережі залежить від того, в якій мірі людина володіє мовою і наскільки розвинена в нього комунікативна компетенція. Додамо до цього, що, не дивлячись на специфічні умови, в яких проходить взаємодія людей в Інтернеті, воно протікає на природній мові. Не викликає сумніву той факт, що мова в Інтернеті несе додаткове навантаження і акумулює всі свої ресурси для того, щоб кожна людина могла досягти цілей, які він або вона переслідують, заходячи в Інтернет. Проте навряд чи можна говорити про особливу, нову мову Інтернету. Підтвердженням цьому може служити вживання в текстових повідомленнях традиційних для письмового тексту паралінгвістичних засобів (шрифтів різних кольорів і розмірів, малюнків, фотографій) в різних функціях, використання мовної гри, що підкреслює гральний та карнавальний характер спілкування в окремих видах мережевого спілкування. Особливе місце у ряді питань взаємодії в Інтернеті, особливо в синхронних його різновидах, займає посилення розмовності.
Дії розмовності в Інтернеті піддаються науковій, діловій, офіційній публікації. Зберігаючи в цілому свої провідні особливості, вони стають більш невимушеними, діалогічними і експресивними. У деяких видах мережевих ЗМІ журналісти спеціально використовують величезний арсенал засобів для посилення ефекту розмовності. Проте найяскравіший прояв цієї тенденції наголошується в чат-комунікації.
Перш ніж перейти до розгляду того, як виявляється розмовність в чат-комунікації, і як вона співвідноситься з її текстовою формою, охарактеризуємо досліджуваний нами матеріал. Ми зіставляємо схожі російськомовні і англомовні чати, які володіють рядом лінгвокультурних відмінностей. Не дивлячись на дані відмінності, дані чати проявляють схожі тенденції в співвідношенні з розмовною мовою.
При цьому чат-комунікація, на нашу думку, не є монолітною освітою. Залежно від цілей користувачів ми виділяємо в її рамках три групи чатів:
1)     спеціалізовані (у нашому випадку педагогічні чати)  
2)     розважальні (до цієї групи можна віднести і чати-«бовтушки»)
3)     тематичні чати (хоча дана назва в деякій мірі умовна, оскільки традиційно вважається, що користувачі в чатах рідко дотримуються єдиної теми)
4)      чати знайомств.
Спілкування в цих групах чатів має ряд відмінностей. Приведена класифікація не претендує на вичерпний характер і може бути уточнена, ми ж використовуємо її для того, щоб більш повно і об'єктивно описати явище в цілому і уникнути помилкових узагальнень.
Вочевидь, що вказівка на посилення розмовності в чат-комунікації посилає нас до основних характеристик розмовної мови. До них прийнято відносити безпосередність, неофіційність, невимушеність, ситуативність, діалогічність, спонтанність. Ці ознаки є екстралінгвістичними умовами існування розмовної мови.
Інтернет – продукт сучасних комп'ютерних технологій із складним переплетенням різних систем і мереж і певним набором технічних особливостей, які визначають характер взаємодії користувачів. Специфіка комп'ютерного середовища робить вплив і на функціонування мови на різних його рівнях. Перераховані характеристики природної розмовної мови також піддаються деяким змінам, хоча і різною мірою. Розглянемо послідовно їх трансформацію.
Під безпосереднім спілкуванням розуміється «спілкування двох або декількох осіб, не розділених ні часом, ні простором, ні «трибуною». Крім того, обов'язковою умовою безпосередньої взаємодії є використання інших каналів передачі інформації (зорового, слухового). Чат-комунікація здійснюється за допомогою комп'ютера і вже тому повинна вважатися опосередкованою. До цього можна додати, що чат-комунікація в текстовій формі позбавлена природних паралінгвістичних засобів (міміки, жестів, інтонації), які складають значну частину безпосереднього спілкування. Відмінності просліджуються і в термінології: у західній традиції чат-комунікація разом з іншими різновидами спілкування в мережі позначається терміном computer-mediated communication (спілкування, опосередковане комп'ютером) і протиставляється face-to-face communication (безпосереднє спілкування).
Неофіційність, під якою в розмовній мові мається на увазі «наявність неофіційних стосунків між тими, хто говорить» і «відсутність установки на офіційне спілкування», яскраво виявляється в чат-комунікації і навіть посилюється унаслідок анонімності, що діє в ній. Ми, проте, вже відзначали, що досліджуємо різні по своїй спрямованості чати, і повинні відзначити, що в спеціалізованих (наприклад, педагогічних) чатах спілкування швидше можна назвати офіційним.
Особливий інтерес представляє чинник ситуативної обумовленості розмовної мови. В рамках чат-комунікації, на наш погляд, він отримує декілька іншу інтерпретацію. Ми згодні з Г.Н. Трофімовою, яка стверджує, що в просторі Інтернету відсутня ситуативна обумовленість, що «заповнює сенс, не виражений словесно, будь-які недомовленості і мовні неточності», залишаються лише такі її параметри, як загальна апперцепційна база учасників спілкування і їх особові характеристики. Хотілося б, проте, додати, що роль ситуації від цього не зменшується.
О.А. Лаптєва пропонує розрізняти два значення терміну «ситуація»:
1) реальна наочна обстановка мови;
2) загальна обстановка мови.
Саме на перше значення посилається Г.Н. Трофімова: у мережі стерті просторові і тимчасові координати, а користувачі позбавлені своїх фізичних тіл і спиратися можна лише на текстові повідомлення. Більше значення, на наш погляд, набуває другого тлумачення ситуації. Загальна обстановка мови визначає «вибір тієї або іншої конструкції із загального арсеналу засобів» і обумовлює появу в чат-комунікації безліч скорочень, акронімів, еліптичних конструкцій, мовних шаблонів.
Крім того, ситуація як деяке «положення справ» активно проникає в спілкування в чатах. Відбувається це по-різному:
1) ситуація, яка оточує користувача по той бік екрану, по якихось причинах (необхідність порадитися, поскаржитися, нахвалитися) стає темою обговорення;
2) зміна ситуації впливає на протікання спілкування (контакт уривається або поновлюється).
Ситуація є невід'ємною частиною спілкування у всіх виділених нами групах чатів.
Чат-комунікація – спілкування необмеженого числа користувачів в режимі реального часу, який є обміном текстовими повідомленнями. Ці повідомлення утворюють величезний полілог, який може розпадатися на безліч діалогів. В цілому, діалог в чат-комунікації організовується по принципах організації діалогу в безпосередньому спілкуванні, але дотримання реплік визначається не природним ходом діалогу, а технічними особливостями системи. Так, частенько важко вичленувати в суцільній тканині тексту діалоги між окремими співбесідниками, оскільки повідомлення користувачів не організовані по правилах логіки, а відображуються на екрані в хронологічному порядку у міру їх відправлення. Інколи користувач друкує нове повідомлення, не отримавши відповіді на попереднє, що створює враження сумбурності. З цієї ж причини не характерні для діалогів в чат-комунікації перебивання.
З розмовним діалогом чатівський діалог зближується, і зберігається в ньому політематичність. Кажучи про політематичність в чаті, ми не маємо на увазі граничні короткі діалоги, якими рясніє чат-комунікація. Вони мають стандартне наповнення і будуються довкола однієї теми. Не володіють властивістю політематичності і розмови в педагогічних чатах: спілкування в них будується довкола однієї стержневої теми. Політематичність – характеристика досить тривалих діалогів в розважальних чатах і чатах знайомств. Найпопулярнішими темами є ніки, місцезнаходження користувачів, їх вік, зовнішність, робота, хобі, комп'ютерні ігри, фільми; нерідко чати самі стають темою обговорення.
У зв'язку з письмовою формою існування чат-комунікації виникає питання про можливості застосування до неї таких характеристик, як спонтанність і усність. Г.Н. Трофімова стверджує, що мова неформального спілкування на неофіційних сайтах в цілому відповідає своєму аналогу в безпосередньому спілкуванні, зберігаючи особливості останнього: усність, спонтанність, одноразовість і індивідуальність. Дійсно, розмови в чатах, які відносяться до синхронних видів взаємодії в мережі, вимагають від користувача майже негайної відповіді на повідомлення, що веде до зниження контролю за мовою. Таке співіснування письмових і усних форм дає підставу говорити про виникнення в Інтернеті нового письмово-усного типу мови.
Проте і Г.Н. Трофімова, та інші дослідники визнають, що письмова форма і час на обмірковування і коректування вислову вносять зміни до чату-комунікації, при цьому наголошується велика впорядкованість граматичних форм, синтаксичних конструкцій, властивих усній мові. Проведений нами аналіз показав, що менше всього подібна впорядкованість виявляється в розважальних чатах і чатах знайомств, тоді як в педагогічних чатах зростає увага до форми вираження, різко знижується використання «усних» елементів, збільшується довжина вислову.
Враховуючи результати зіставлення спілкування в чатах з основними екстралінгвістичними параметрами розмовної мови, можна описати чат-комунікацію як опосередковане спілкування, яке, не дивлячись на певну відстрокованість реакції на повідомлення і письмову форму, характеризується спонтанністю, ведучою до появи «усних» елементів. Чат-комунікація зберігає діалогічність і ситуативну обумовленість (з вказаними уточненнями), властиві безпосередньому спілкуванню. Прояв чинника неофіційності, а також тематична організація діалогів і міра впорядкованості синтаксичних конструкцій і граматичних форм залежать від типу чату по його спрямованості і меті.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>