XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Крамаренко Т.В. СУЧАСНИЙ СТАН ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАНННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВУЗІ

Крамаренко Т.В., викладач

Дніпропетровський університет економіки та права ім. А.Нобеля.

СУЧАСНИЙ СТАН ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАНННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВУЗІ

Розвиток сучасної освіти тісно пов'язаний з процесом інформатизації, відмінними характеристиками якого являється інтеграція інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ) з науковими та виробничими сферами, інтелектуалізація більшості видів людської діяльності, яка потребує від усіх членів інформаційного суспільства готовності до використання ІКТ у своїй професійній діяльності.

Зараз у нашій країні відбувається процес інформатизації суспільства, який пред'являє нові вимоги до професійних якостей спеціаліста будь-якого профілю в області використання засобів ІКТ. Тому зараз досить велику увагу приділяють упровадженню засобів інформаційних та комунікаційних технологій у предметні області. Проблемами в області розвитку змісту інформаційних та комунікаційних технологій у системі безперервної освіти присвячені роботи багатьох науковців, серед них, А.П. Єршов, А.М.Коротков, Є.Й. Машбиц, В.М. Монахов, П.І.Підкасистий, О.Б.Тищенко С.В. Богданова, С.Д. Коракозов, Є.С. Полат та ін

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процес навчання у сучасній українській вищій школі взагалі і, зокрема, іноземним мовам зумовлено комплексом економічних та соціально-педагогічних факторів: глобалізацією економіки, відкритістю українського суспільства, посиленим обміном інформацією на усіх рівнях та розширюваним між культурним спілкуванням, розвитком дидактичних можливостей ІКТ, підвищенням суспільних вимог до якості вітчизняної освіти.

Метою сучасних педагогічних технологій навчання іноземним мовам, є можливість імітувати або моделювати іншомовне середовище, створити умови для автентичного спілкування на іноземній мові, враховувати індивідуальні відмінності студентів при фронтальній роботі з великими по наповненню групами та низькою поки ще мотивацією у студентів на більшості спеціальностях.

Викладання іноземної мови як вузівської дисципліни, яка сприяє розвитку міжкультурної комунікації, з появою комп'ютерних технологій спирається на комплексне застосування цих технологій, що дозволяє сформувати освітнє інформаційно-комунікаційне середовище. За визначенням І.В. Роберт це сукупність умов, які сприяють виникненню та розвитку процесів активної інформаційної взаємодії між викладачем, студентами та ІКТ навчального призначення. Таке середовище дозволяє, імітувати іншомовне середовище, створювати умови для автентичного спілкування на іноземній мові, а також - враховувати індивідуальні відмінності студентів при роботі з великими по наповнюваності групами та низькою поки ще мотивацією у студентів на більшості спеціальностей.

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методи вивчення іноземної мови в Україні базуються на Загальноєвропейських Рекомендаціях Ради Європи з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. В зв'язку з цим комп'ютерні інформаційні технології виступають головним компонентом підвищення мотивації сучасного навчання та вивчення іноземної мови.

В освітньому середовищі використовуються найбільш поширені в Україні електронні програми вивчення іноземної мови (на прикладі англійської мови):

1.Діамантовий Англійський (Diamond English )- комп'ютерний курс англійської мови;

2.Bridge to English- 2000, базовий курс англійської мови;

3.Великий англо - російський, російсько- англійський словник- Lingvo

4.TOEFL- офіційний тест на знання англійської мови: The Heinemann TOEFL- в форматах PBT (Paper-based Test) і  IBT (Internet-based Test): http://www.toefl.ru/;

5.Особливою популярністю користується DVD(rom) Tell Me More - повний курс англійської мови, розширений курс розмовної американської мови з елементами тестових завдань;

6.Світ англійської мови: «Крок за кроком», Бонк Н.А;

7.Англійська мова «Крок за кроком», 2009- інтерактивний курс навчання;

Таким чином, існує необхідність подальшої розробки методичних підходів в області використання засобів ІКТ у процесі підготовки студентів університету до іншомовного професійного спілкування в умовах освітнього інформаційно-комунікаційного середовища.

Література:

1. Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація: Навч. посіб. - К., 2006. - 256с.

2. Гречихин И.Е. Методические подходы к комплексному использованию средств информационных и коммуникативных технологий в процесе подготовки студентов неязыковых спеціальностей ниверситета. Москва 2004.

4. Ротмистров Н.Д. Мультимедиа в образовании // Информатика и образование. -1994. - №4.

5. Роберт И.В. Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы; перспективы использования. - М.: Школа-

Пресс, 1994.-205с.

6. Полат Е.С. Некоторые концептуальные положения организации дистанционного обучения иностранному языку на базе компьютерных телекоммуникаций // ИЯШ.- 1998, №5. - С.6-11.

7. Ahmad, К., Corbett, G., Rodgers, М. and Sussex, R. (1985) Computers language learning and language teaching. Cambridge

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>