XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Кравченко Л. Ю. ДОСЛІДЖЕННЯ МІСЦЯ ТВОРЧОСТІ В ПРОЦЕСІ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Кравченко Л. Ю.

Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника

ДОСЛІДЖЕННЯ МІСЦЯ ТВОРЧОСТІ В ПРОЦЕСІ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Проблема самоактуалізації особистості належить до категорії "вічних", адже кожне нове покоління людей прагне не тільки осягнути загальнолюдський зміст проблеми актуалізації людини, а й творчо вирішити її згідно з духом свого часу, його нагромадженими знаннями [3]. Дана тема є актуальною в психологічно-особистісному аспекті, тому що ставить за мету визначення дієвих орієнтирів для особистісного зростання та розвитку, для становлення повноцінної здорової особистості. Це виступає особливо важливим в умовах дисгармонійного, невлаштованого суспільства, де масштаб особистості часто визначається її здатністю до переборення несприятливих умов навколишнього життя. Для самоактуалізуючої особистості важливо знати рівень можливих досягнень, щоб більш ефективно реалізувати власні прагнення та адекватно оцінити наявні успіхи, міру яких, як вважає А. Маслоу, визначає не стільки відстань до фінішу, скільки проміжок, пройдений від моменту старту.

На сучасному етапі розвитку людської цивілізації значний внесок в розкриття суті зазначеної проблеми був здійснений представниками гуманістичної психології (А. Маслоу, Г. Оллпорт, К. Роджерс), які одні з найперших акцентували взаємозв‘язок між творчістю та самоактуалізацією особистості.  Для сучасної вітчизняної психології та соціальної педагогіки проблема самоактуалізації не є новою, але мало привертає увагу психологів, представляючи переважно сферу роздумів для філософів. Проблема творчості у вітчизняній психології є набагато більше дослідженою, про що свідчить наявність різноманітних авторських концепцій творчості, представлених у результатах досліджень відомих психологів (Л. Виготський, Я. Пономарьов, В. Моляко, О. Лук, Д. Богоявленська та ін.) [1-3].

Нами здійснено соціально-педагогічне дослідження на базі Рахівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Закарпатської області, у рамках якого висвітлено проблеми актуалізації особистості як суб‘єкта життя, що має обдарування творити свою власну життєдіяльність. З метою більш повного висвітлення проблеми в теоретичній частині роботи увага акцентується на розкритті сутності та природи творчості, на її значенні для процесу самоактуалізації особистості. Теоретичні узагальнення роботи ґрунтуються на досягненнях вітчизняних і зарубіжних вчених.

Ми вивчали особистісні властивості, які опосередковують процеси самоактуалізації та обумовлюють рівень прояву творчих здібностей. Для цього нами проведено емпіричне дослідження та виявлення особистісних властивостей, які сприяють процесу самоактуалізації, визначення місця творчості в цьому процесі та характеристика імовірних стилів самоактуалізації як індивідуально-особистісної творчості людини. В даному емпіричному дослідженні були використані чотири психодіагностичні методики: Самоактуалізації тест (САТ) ( Автор: Е. Шостром); Фрайбургзький особистісний опитувальник (FPI), модифікована форма "В" (Автори: І. Фаренберг, Х. Зарг, Р. Гампел); тест С. Медніка RAT (тест віддалених асоціацій), автори адаптації - Л. Т. Олексієва, Т. В. Галкіна (Інститут психології РАН); стислий варіант тесту Торренса - субтест "Завершення картинок" (Complete Figures), автор адаптації - О. М. Воронін, 1993-1994 рр. (Інститут психології РАН).

У результаті проведеного дослідження ми дійшли наступних висновків.

Оскільки ми притримувалися точку зору, що творчість відіграє в процесі самоактуалізації особистості важливу роль (як характеристика самоактуалізації), то багато уваги в теоретичній частині роботи було присвячено саме феномену творчості - розумінню її природи та сутності представниками різних напрямків та областей досліджень. Було виділено три основних підходи до вивчення творчості сучасними дослідниками: інтелектуально-процесуальний, мотиваційно-особистісний та системний. Пріоритетним було визнано мотиваційно-особистісний підхід, принципи якого були використані для побудови нашого емпіричного дослідження. У відповідності з цими принципами ми трактували творчий процес як проекцію внутрішніх особистісних процесів на зовнішню діяльність шляхом самоактуалізації. Розглянувши основні психологічні характеристики самоактуалізованої особистості, ми окремо зупинилися на розгляді творчості як показника самоактуалізації.

         Головне питання, на яке ми прагнули дати відповідь в емпіричній частині нашого дослідження - які особистісні характеристики сприяють ефективності процесу самоактуалізації та яке місце займає творчість в цьому процесі. В результаті (на основі даних кореляційного та факторного аналізу) з΄ясувалось, що творчій (креативній) та самоактуалізованій особистості властиві схожі

У процесі самоактуалізації творчість відіграє подвійну роль:

         1. Забезпечує оригінальність процесу самоактуалізації, що надає можливість визнати існування творчості самоактуалізації.

         До даного випадку ми віднесли осіб (25% всіх піддослідних), у яких було зафіксовано високий рівень розвитку особистісних рис, як наслідок розкриття особистісного потенціалу, та достатньо високий рівень розвитку творчих здібностей (креативності), при цьому не обов΄язково особистість прагне реалізувати свою креативність в творчій діяльності (внаслідок відсутності потреб або наявності несприятливих умов). Творчість виступає лише як стимул до розвитку, як джерело самоактуалізації (коли на перше місце ставляться не практичні досягнення людини, а її особистість).

         2. Творчість може виступати як засіб компенсації особистісної, або будь-якої іншої недостатньості. Саме в даному випадку можна спостерігати самоактуалізацію в творчості - коли досягаються певні успіхи в творчій діяльності, але при цьому є слабко вираженою особистісна самоактуалізація як наслідок нерозкриття власних резервів (або із-за відсутності цих резервів, або із-за їх незнання, або із-за байдужності до власної персони). У таких осіб (усього 40% піддослідних групи А) зафіксовано переважно середній рівень креативності та недостатній (середній, або навіть низький) рівень вираженості визначальних характеристик самоактуалізації, в окремих випадках фіксується наявність проблем в області психічного регулювання (підвищена агресивність, дратівливість та ін.). Тут вже самоактуалізація, як прагнення до задоволення потреб, виступає джерелом творчості, а не навпаки, як було зазначено вище.

         Отже, насправді існує відмінність між творчістю самоактуалізації та самоактуалізацією в творчості. Дане твердження знайшло свій подальший розвиток в процесі перевірки наступної гіпотези. Емпіричним шляхом (на основі даних факторного аналізу) були виявлені чотири значимих фактори та виділені психологічні характеристики, які стилізують процес самоактуалізації особистості. На основі концептуально - категоріального синтезування були визначені чотири стилі самоактуалізації: творчий, демонстративний, компенсований, блокований. Перший стиль самоактуалізації свідчить про її ефективність та є виразним прикладом творчості самоактуалізації, коли високий рівень креативності стимулює до повноцінного розвитку та самовдосконалення. Самоактуалізацію в творчості характеризують, переважно, другий та третій стилі самоактуалізації, які не забезпечують її ефективності на 100%. Четвертий стиль самоактуалізації (блокований) хоча і зазначає її неефективність, все ж таки не виключає можливостей для подальшого розвитку.

         Можна стверджувати, що самоактуалізована особистість - це скоріше виняток, ніж правило. На наш погляд, процес самоактуалізації - це своєрідний ідеал, до якого прагнуть сильні особистості.

Література:

•1.     Моляко В. Чи можна навчати творчості? //Обдарована дитина. - 2007. - № 3. - С. 2-4.

•2.     Психологія і педагогіка життєтворчості: Навч. - метод. посібник /Ред. В. М. Доній та інші. - К., 1996. - 792 с.

•3.     Шрагина Л. Оригинальность и творчество // Практична психологія та соціальна робота. - 1999. - № 3. - С. 38-40.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>