XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Кравченко О.С. КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ОБІГУ ТОРІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА.

Рубрика: Економіка

аспірант, Кравченко О.С.

Донецький державний університет економіки і торгівлі

ім. М.Туган-Барановського

Комплексний підхід до визначення сутності управління витратами обігу торівельного підприємства

В системі управління економічною діяльністю торгового підприємства найбільш складним та важким елементів являється управління витратами обігу. Це обумовлено тим, що управління витратами  - це динамічний процес, який полягає у досягненні високого економічного результату діяльності підприємства. Воно не зводиться лише до зниження затрат, а поширюється на всі елементи управління. [1, с.5]

Об'єктивною необхідністю подолання кризових явищ у національній економіці, рішення проблем формування механізмів, спрямованих на удосконалення внутрішнього стану підприємства й потребуючих безупинного пошуку нових форм і методів господарювання, відповідних організаційних структур, методів управління витратами й самим торговим підприємством, розробки нової ринкової поведінки, спрямованої на стабілізацію витрат та подальше економічне зростання.

Деякі з цих проблем у різній мірі враховуються в процесі організації, контролю, планування господарської діяльності підприємства. Однак комплексний, інтегрований підхід до управління витратами в системі стратегічного розвитку підприємства дотепер не одержав достатнього теоретичного й практичного обґрунтування.

Вивчення економічної літератури показало, що різні аспекти управління витратами розглядалися в багатьох працях [1-6]. Однак більшість вчених розглядає управління витратами окремо від процесів розвитку підприємства.

Економічне управління витратами торгового підприємства передбачає чітке формулювання всього категорійного апарату, враховуючи всі позитивні сторони і недоліки існуючих тлумачень.

Аналіз економічної літератури дозволив виділити декілька основних визначень поняття „управління витратами". Так, Г.Фандель [5] визначають „управління витратами" як планомірне формування витрат на виробництво та збут продукції й контроль за їх рівнем.

На наш погляд, це визначення необхідно розширити, оскільки управління витратами більше зводиться до розробки та реалізації управлінських рішень, заснованих на використанні об'єктивних економічних законів щодо формування та регулювання витрат підприємства відповідно до його стратегічних та поточних цілей.

Динаміка витрат характеризує споживання усіх видів ресурсів, використання котрих необхідне підприємству для досягнення визначених цілей. В процесі управління витратами здійснюється вибір між альтернативними варіантами стратегічних та поточних управлінських рішень щодо виробництва та реалізації продукції, номенклатури товарів та послуг, ціноутворення та логістики.

Управління витратами - це складний, багатоаспектний та динамічний процес, що включає управлінські дії, ціллю яких є досягнення високого економічного результату діяльності підприємства [2]. Цей підхід розділяє А.П. Градов, який відзначає, що управління витратами не завжди повинне бути спрямоване безпосередньо на економію витрат. Принциповим є забезпечення ефективності цих витрат, тобто одержання прибутку, що реально виправдовує  витрати. Саме тому головним в управлінні витратами є запобігання потенційно неефективним витратам [3, с.341].

Таким чином, в умовах ринковій економіці управління витратами повинно означати створення єдиної, раціональної, чітко та безперебійно функціонуючої системи з певними цільовими установками та взаємопов'язаними елементами. Само по собі управління витратами є важливою складовою управлінського обліку, а основні її елементи будуть визначатися функціями, що виконує система управління витратами, а сама система управління витратами повинна впроваджуватися на комплексній основі, забезпечуючи взаємозалежне вирішення поставлених задач. Тільки такий підхід буде сприяти різкому росту економічної ефективності роботи підприємства.

Література:

•1.      Давидович І.Є. Управління витратами: Навчальний посібник. 2-е вид., перероб. і доп. - Тернопіль: Економічна думка, 2004. - 228 с.

•2.      Управление затратами на предприятии: Учебник /В.Г. Лебедєв, Т.Г. Дроздова, В.П. Кустарев и др; под. общ. ред. Г.А. Краюхина. - СПб: "Издательский дом "Бизнес-пресса", 2000. - 277 с.

•3.      Экономическая стратегия фирмы: Учебное пособие/ Под. ред. А.П. Градова. СПб.: Специальная литература, 1999. - 589 с.

•4.      Грещак М.Г., Коцюба О.С., Управління витратами: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2002. - 131 с.

•5.     Фандель Г. Теория производства и издержек. - К.: Таксон. 1998.-528 с.

•6.      Шандора Н.В. Методичні основи організації управління витратами// Фінанси України. - 2003. - №12. - с.53-57


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>