XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Кравченко В. І., Орлова В. О., к. е. н. ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У СВІТОВЕ СПІВТОВАРИСТВО.

Рубрика: Економіка

Кравченко В. І.

Орлова В. О., к. е. н., доцент

Донецький національний університет  економіки і торгівлі ім. М. І. Туган-Барановського

  ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ

В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У СВІТОВЕ СПІВТОВАРИСТВО

  Удосконалення системи оподаткування малих підприємств України в сучасних умовах виступає дуже важливою проблемою. Її вирішення суттєво вплине на поповнення державного бюджету, подальший розвиток підприємництва, інвестування галузей національної економіки та соціальний захист населення. Недоліки у податковій системі призводять до негативних наслідків в економіці країни та до її тінізації.

Проблеми оподаткування малого бізнесу знайшли відображення в роботах відомих вчених і практиків, таких як О. Василик, Н. Кучерявенко,       Л. Омелянович, С. Дзюбак, С. Юргелевич, А. Бодюк, А. Азаров та інші. В багатьох роботах висвітлено зарубіжний досвід як джерело накопичення практичних знань у сфері удосконалення податкової системи. Але досить мало робіт присвячено проблемі оподаткування малого бізнесу в умовах інтеграції України в світове товариство.

Метою даної роботи є теоретичне обґрунтування доцільності подальшого реформування системи оподаткування малого бізнесу в Україні та розробка пропозицій щодо напрямів реформування національної податкової системи в умовах інтеграції у світове співтовариство.

Актуальність теми дослідження визначається тим, що в Україні малі підприємства ще не посіли належного місця в національній економіці країни, в той час, як, наприклад, в країнах ЄС малі підприємства розглядаються як визначальний фактор у досягненні конкурентоспроможності європейської економіки на світовому ринку, високої ефективності внутрішнього ринку, а також як фактор забезпечення зайнятості населення.

Результати дослідження тенденцій розвитку малого бізнесу в країнах з розвинутою економікою доводять потенційну можливість перетворення малого підприємництва у потужний сектор економіки шляхом накопичення великої кількості суб'єктів господарювання. Але ефективна реалізація внутрішнього потенціалу цих підприємств можлива лише за умов належної підтримки з боку держави.

Більш за все суб'єктів малого підприємництва пригнічує податковий тягар. Це призводить до таких негативних наслідків, як спад ділової активності суб'єктів господарювання, відтік національного капіталу за кордон, тінізація економіки. Через це зменшуються надходження у бюджет, що в свою чергу знову примушує державу вводити нові податки та збільшувати базу існуючих податків. Таким чином, все обертається по колу і не дає можливості суб'єктам малого підприємництва успішно розвиватися.

Аналізуючи ситуацію в країні, яка склалася після набрання чинності Указу Президента України „Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва" від 3.07.98 № 727/98, який надавав підприємцям малого бізнесу право вибору форми сплати податків при дотриманні ними встановлених обмежень щодо чисельності працюючих та обсягу реалізації продукції або товарів, можна зрорбити висновок, що починаючи з 1999 року спостерігається тенденція до збільшення кількості підприємств, які переходили на сплату єдиного податку. Ці підприємства відчули на собі переваги спрощеної системи оподаткування:

- по-перше, це скорочення кількості податків і зборів та розрахунків, що пов'язані з обчисленням податкових зобов'язань;

- по-друге, замість різноманітних форм податкової звітності по податкам і зборам при переході на єдиний податок підприємці використовують спрощену систему обліку і звітності;

- по-третє, можливе зменшення суми платежів по податкам і зборам в результаті переходу на спрощену систему оподаткування.

Разом с тим, слід зазначити, що намітилась позитивна динаміка щодо надходження платежів до бюджету країни. Але спрощена система оподаткування має як переваги, так і недоліки, серед яких можна виділити:

- відсутність єдиного закону, у якому були б висвітлені усі аспекти оподаткування малих підприємств;

- невідповідність законодавчих актів по спрощеній системі оподаткування іншим законодавчим актам і нормативним актам;

- відсутність „перехідних" положень, що регламентують особливості податкового обліку операцій, які починаються при одному способі оподаткування, а завершуються при іншому;

 - тимчасовий характер спрощеної системи оподаткування і незрозумілих перспектив її застосування.

 Отже, ми можемо сказати, що на даному етапі розвиток системи оподаткування малого бізнесу в Україні відбувається хаотично. Над його вдосконаленням працює багато науковців. Але перед ними постає ряд проблемних питань, які вимагають невідкладного розв'язання. Наприклад, через невизначеність у зовнішній політиці України не зрозуміло на податкові механізми яких країн нам необхідно орієнтуватися при розробці своїх: чи то на інтеграцію в ЄС, чи то на союз з Росією, Білоруссю, Казахстаном або іншими країнами.

Узагальнюючи вищевикладене, слід зазначити, що необхідно розробити і затвердити Закон України „Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва", який повинен створити належне законодавче поле для подальшого розвитку малого бізнесу та сприяти  розв'язанню зазначених проблем спрощеного оподаткування з урахуванням інтеграційних процесів, а також упередити можливі зловживання суб'єктів малого підприємництва щодо використання системи спрощеного оподаткування як способу зменшення своїх податкових зобов'язань.

Література

•1.     Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва: Указ Президента України від 3.07.98// http://www.zakon.rada.gov.ua/.

•2.     Омелянович Л. О. Податкова система: Навч. посіб. ( друге видання перероблене і доповнене) / Л. О. Омелянович, О. О. Папаїка,                     В. О. Орлова, Г. Є. Долматова, О. В, Веретенникові - Донецьк: ДонДУЕТ,   2005. - 276 с.

•3.     Саваріна О. Удосконалення законодавства з питань оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності // Право України. - 2005. - № 7. -   с. 46-49.

•4.     Варналій З. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. - К.:        Т-во „Знання", КОО, 2001. - 280 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>