XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Кравчук І. С. МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ТА ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

магістр, Кравчук Іван Сергійович

Національна академія статистики, обліку та аудиту

МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ТА ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Актуальність теми дослідження. У наш час результати інноваційної діяльності змінюють середовище життя і діяльності людини, способи забезпечення його існування і розвитку. Прискорення науково-технічного прогресу впливає на розвиток всіх сфер людського суспільства.

Інноваційний шлях - це поєднання науки й економіки. Ефективне застосування інновацій стає фактором стабільного розвитку передових країн. Це проявляється у появі нових продуктів та технологій.

З погляду підприємств інноваційна діяльність один з основних засобів їхньої адаптації до постійних змін умов зовнішнього середовища.

Інноваційний розвиток стримується відсутністю методичних підходів до оцінки інноваційного потенціалу, невирішеною проблемою залучення інтелектуальної власності у виробничий процес. Це призводить до того, що підприємства не виділяють відповідні ресурси для досягнення інноваційних цілей, формування стратегії інноваційного розвитку і розробки організаційного механізму.

Мета і задачі дослідження. є моделювання динаміки інноваційного розвитку підприємств України на основі даних по використанню інноваційного потенціалу.

Поставлені завдання:

•-       дізнатись про становлення та сучасні тенденції розвитку інновацій;

•-       встановити сутність інноваційної діяльності на підприємстві;

•-       охарактеризувати інноваційний процес в часі;

•-       зрозуміти що таке інноваційний потенціал підприємства та висвітлити основні методи його оцінки

•-       розглянути моделювання процесів виробництва і реалізації продукції, продуктові інновації;

•-       описати динамічну модель продуктової інновації;

•-       проаналізувати інноваційний потенціал підприємств України і його використання, з встановленням причин ускладнення інноваційного розвитку;

змоделювати на основі статистичних даних динаміку фінансової діяльності підприємств з продуктовими інноваціями.

Методологічною основою дослідження є Конституція України, Господарський кодекс України, Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", "Про інноваційну діяльність", "Про наукову і науково-технічну експертизу", "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки", "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків", публікації вітчизняних і закордонних вчених-економістів, які відображають результати досліджень з питань аналізу й оцінки інноваційного потенціалу підприємств, формування інноваційного потенціалу та інноваційного розвитку підприємств України. Джерелом даних для проведених досліджень є звіти Державного комітету статистики України, які містять показники стану інноваційного розвитку.

У процесі дослідження застосовувалися такі методи:

•-  економіко-математичного моделювання - для побудови моделі динаміки фінансової діяльності підприємств України;

•-   графічний - для відображення результатів моделювання та прогнозу;

•-   аналітичний.

Висновки. Інноваційний потенціал підприємства - це комплексна характеристика спроможності підприємства до інноваційної діяльності; динамічна система, яка формується із багатьох елементів.

В сучасній економічній літературі представлена ціла низка методичних підходів щодо оцінки потенціалу підприємства, виникнення і використання яких обумовлено різноманіттям точок зору стосовно визначення сутності та змісту поняття «інноваційний потенціал підприємства».

Оцінка потенціалу підприємства -  це аналіз попередніх досягнень, виявлення нових можливостей для розвитку підприємства. Аналіз досліджень доводить, що вивчення питання оцінки економічного потенціалу повинно бути комплексним, на основі аналізу показників діяльності підприємства та його середовища функціонування.

Всю літературну сукупність методичних підходів щодо оцінки потенціалу підприємства можна поділити на такі види: проведення вартісної оцінки потенціалу підприємства; проведення оцінки потенціалу на основі використання економічних показників. Більшість методів не можуть забезпечити системність та об'єктивність результатів оцінки, а також можливості порівняння деяких показників.

Динаміка інноваційних процесів є визначальною характеристикою економічного розвитку. Розвиток інноваційної діяльності обумовлює розв'язання питання щодо здатності підприємства забезпечити впровадження інноваційного рішення. Спектр оцінювання такої здатності до здійснення обраного інноваційного рішення є досить широким та визначає зміст інноваційного потенціалу підприємства. Щоб досягти цього розвитку необхідно оцінити наявний інноваційний потенціал підприємства. Світова практика свідчить, що досягти цього можна на підставі впровадження інноваційної моделі розвитку.

Структура інноваційного потенціалу: ресурси (матеріально-технічні, інформаційні, фінансові, людські й інші), внутрішньої (механізм управління) і результати (отриманий продукт в результаті інноваційного процесу).

Для оцінки варто використовувати комплекс показників, які б характеризували всі сторони діяльності підприємства, як якісні так і кількісні.

Для вдосконалення управління інноваційною діяльністю на підприємстві, розробки системи заходів з організації і реалізації інноваційних проектів, фінансування та планування обсягів витрат на інновації необхідно мати достовірну оцінку інноваційного потенціалу, визначати його рівень та ефективність використання. З розвиненим інноваційним потенціалом підприємство легко реагуватиме на зміни ринку.

Також однією з головних проблем у визначенні напрямку розвитку підприємства є вибір відповідної інноваційної стратегії, що включає ефективне використання капіталу для підвищення інноваційного рівня продукції та забезпечення її конкурентоспроможності на українському та світовому ринках товарів. Нажаль більшість українських підприємств сьогодні не можуть розгортати масштабні інноваційні проекти. Інновації зароджуються на етапі фундаментальних досліджень та розробок, це своєрідний генератор ідей (наукових відкриттів і теорій), та на жаль більшість з них не доходять до свого логічного завершення. Через брак фінансування -  недалекоглядність держави, страх інвесторів перед ризиком неотримання доходів в майбутньому - результати не завершені або, ще гірше, не впровадженні.

На відміну від науково технічного прогресу, інноваційний процес не закінчується впровадженням нової продукції, він не переривається і після впровадження тому. Що поширюючись вона вдосконалюється відповідно до потреб споживачів. Тому необхідна класифікація інновацій, адже вони мають комплексний характер. Інновації багатогранні за своєю різноманітністю сфер та методів використання. Дослідники  висловлюють багато думок щодо структури класифікаційних ознак  та характеристик інновацій. Для управління необхідно знати структуру та зв'язки об'єкта.

Задля припинення знищення науково-технічного потенціалу країни, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції та експортного потенціалу необхідна активізація інноваційної діяльності.

Необхідно аналізувати заходи стимулювання інноваційної діяльності у високорозвинених країнах; інноваційну політику цих країн для вдосконалення власної державної політики щодо впливу на інноваційний розвиток економіки України, оскільки держава є основною системою стимулювання розвитку науки, освіти, наукоємного виробництва.

Література:

•1.   Закон України "Про інноваційну діяльність". Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2002 №36.

•2.   Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні". Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2003 №13.

•3.   Гетьман О. О., Шаповал В. М. Економіка підприємства: Навч. посіб. - 2-ге видання. - К.: Центр учбо-вої літератури, 2010. - 488 с.

•4.   Антонюк Л. Л., Поручник А. М., Савчук В. С. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: Монографія. - К.: КНЕУ, 2003. - 394 с.

•5.   Васильєв, О.В. Конспект лекцій «Економіка і організація інноваційної діяльності» / О.В. Васильєв, Н.М. Богдан; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва - Х.: ХНАМГ, 2010. - 100 с.

•6.   Вітлінський В. В. Моделювання економіки: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2003. - 408 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>