XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Кравцова Т. А., Муравйова О. М., Обозна О. В. КОМП’ЮТЕРНЕ ТЕСТУВАННЯ ЯК ОДИН З ВИДІВ ІННОВАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ У ВИКЛАДАННІ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ В ВНЗ

Кравцова Т. А., викладач

Муравйова О. М., викладач

Обозна О. В., викладач

Харківський державний університет харчування та торгівлі

КОМП'ЮТЕРНЕ ТЕСТУВАННЯ ЯК ОДИН З ВИДІВ ІННОВАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ У ВИКЛАДАННІ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ В ВНЗ

Інновації як теоретично обґрунтовані, цілеспрямовані та практико-орієнтовані нововведення неминучі: їх поява зумовлена змінами в суспільстві та розвитком науково-технічної революції.

Сьогодні комп'ютер є одним із технічних пристроїв та широко використовується в усіх сферах людської діяльності. Майже кожна комп'ютерна мультимедійна програма здатна сприймати, відтворювати та переробляти найрізноманітнішу інформацію. Усе це приводить до того, що сучасні інформаційні технології знаходять все більш широке застосування в освіті, якісно змінюють її як в плані нових форм навчання, так і засобів досягнення мети [2].

У професійній освіті інноваційні технології підвищують ефективність навчання та виховання особистості, спрямовані на підготовку висококваліфікованих фахівців. Використання таких технологій у навчальному процесі сприяє підвищенню якості підготовки фахівців та активізації ролі самостійної роботи студентів-іноземців [3].

Сучасні інформаційні технології істотно розширюють діапазон можливостей для вивчення та викладання російської мови як іноземної [9]. При цьому особливо важливою є розробка інноваційних завдань для іноземних студентів. До однієї з форм таких вправ можна віднести комп'ютерні тестування, що проводяться після вивчення певного блоку граматичного та лексичного матеріалу. Джерелами текстового матеріалу, що використовується під час складання тестів, є базові підручники та навчальні посібники з дисципліни, яка досліджується, що дозволяє уникнути помилок, пов'язаних із предметною некомпетентністю студентів. Тести поточного контролю з дисципліни «Російська мова як іноземна» перевіряють знання, уміння та навички з окремих розділів, отримані іноземними студентами в процесі навчання у вузі, та мають кілька варіантів відповідей.

Комп'ютерне тестування як один з об'єктивних методів кількісного виміру рівня навченості активно застосовується у вищих навчальних закладах [6]. Тому під час створення комп'ютерних граматичних або лексичних тестів важливо дотримуватись певних вимог, що реалізують лексичні вправи наступних видів:

- побудова логічних ланцюжків, пошук закономірностей;

- установлення взаємооднозначних відповідностей типу «слово - слово», «питання - відповідь» тощо;

- заповнення пропусків у тексті;

- розбиття заданої множини слів на тематичні групи;

- вибір відповідної граматичної форми (конструкції);

- правильна побудова словосполучень, речень тощо;

-  вживання певних граматичних конструкцій.

До  вимог також включено такі сервісні процедури:

- обробка файла даних, що містить фонд завдань за всіма типами вправ;

- видача статистики за результатами роботи (передбачається запис результатів на диск і можливість виконання тесту за кілька сеансів роботи);

- отримання довідки з виконання вправ.

Тест використовується не лише для проведення поточного контролю, але й попереднього та підсумкового. Особливістю тестового контролю є те, що робота може виконуватися як в аудиторії як перевірочна, так і на позааудиторних заняттях для самоконтролю студентів-іноземців.

Інноваційні підходи у викладанні російської мови як іноземної базуються на емоційній пам'яті студента, на формуванні комунікативної та професійної компетенції, на регулярному тренуванні творчої діяльності [8]. При цьому найбільше поширення набувають інновації, пов'язані з організацією навчального процесу та впровадженням мультимедійних технологій в освітній процес. Інноваційний компонент у навчанні російської мови як іноземної дозволяє активізувати процес засвоєння матеріалу та підготуватися до складання заліку або іспиту з дисципліни.

Використання новітніх технологій під час викладання російської мови як іноземної допомагає реалізувати особистісно-орієнтований підхід у навчанні, забезпечує індивідуалізацію та диференціацію з урахуванням особливостей іноземних студентів, їх рівня навченості.

Таким чином, упровадження комп'ютерних засобів створює передумови для інтенсифікації освітнього процесу. Комп'ютерні технології дозволяють на практиці забезпечити перехід від механічного засвоєння знань до оволодіння умінням самостійно набувати нові знання, сприяють розкриттю, збереженню та розвитку особистісних якостей студентів.

Для досягнення максимального ефекту необхідним є використання широкого спектру інноваційних, у тому числі різноманітних медіаосвітніх технологій у навчальному процесі.

Література:

1. Башмаков А. И., Башмаков И. А. Разработка компьютерных учебников  и  обучающих систем / А. И. Башмаков, И. А. Башмаков. - М. : Филинъ, 2003. - 183 с.

2. Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании / И. Г Захарова - М. : Академия, 2008. - 156 с.

3. Информатизация образования: направления, средства, повышение квалификации / под ред. С. И. Маслова. - М. : Изд-во МЭИ, 2004. - 233 с.

4. Коджаспирова Г. М., Петров К. В. Технические средства обучения и методика их использования : учеб. пособие / Г. М. Коджаспирова, К. В. Петров. - М. : Academa, 2009. - 169 с.

5. Норенков И. П., Зимин А. М. Информационные технологии в образовании / И. П. Норенков, А. М. Зимин. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. - 66 с.

6. Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Е. С. Полат. - М., 2008. - 257 с.

7. Чумак Л. Н. Методика преподавания  русского языка как иностранного : учеб. пособие для студентов высших учебных заведений по филол. спец. / Л. Н. Чумак. -  Минск : БГУ, 2009. - 303 c.

8. Шибко Н. Л. Методика обучения русскому языку как иностранному : учеб.-метод. комплекс для студентов-иностранцев нефилол. спец. / Н. Л. Шибко Минск : БГУ, 2010. - 120 с.

9. Щукин А. Н. Методика преподавания русского языка как иностранного : учеб. пособие для вузов / А. Н. Щукин. - М. : Высш. шк., 2003. - 86 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>