XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Крайник Г.С., Крайник С.С. ВИЗНАЧЕННЯ ФІЛОСОФІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ

Крайник Г.С., Крайник С. С.

Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

ВИЗНАЧЕННЯ ФІЛОСОФІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ

Актуальність цієї роботи полягає у тому, що дослідження та розв'язання питання національної ідеї сприятиме розвитку та зміцненню нашої держави.

Філософія (грець. phileo - люблю, sophia - мудрість; любов до мудрості) - це особлива форма пізнання світу, що виробляє систему знань про фундаментальні принципи й основи людського буття, про найбільш загальні сутнісні характеристики людського ставлення до природи, суспільства і духовного життя у всіх його основних проявах.

 Філософія намагається раціональними засобами створити максимально узагальнену картину світу і місце людини в ньому. Необхідність філософського пізнання світу  корениться у динаміці соціального життя та диктується реальними потребами в пошуку нових світоглядних орієнтирів, що регулюють людську діяльність. Соціальне призначення філософії полягає в тому, щоб сприйняти вирішення цих проблем [1, с. 1083].

Філософія - форма суспільної свідомості; вчення про загальні принципи буття й пізнання; про ставлення людини до світу; наука про всезагальні закони розвитку природи, суспільства та мислення [2, с. 695].

Говорячи про національну ідею, важливо правильно розуміти термін національний. Національний: 1. Стосується до нації, національності, пов'язаний з їхньою суспільно-політичною реальністю. 2. Властивий певній нації, національності, який відображає їхні характерні особливості [3, с. 588]. 

Дискусійною є позиція М. Симича, що незабаром поняття «національний» потрібно буде змінити, оскільки воно нічого не означатиме [4, с. 144]. З такою позицією важко погодитися, тому що навіть різне розуміння цього терміну не призведе до його зміни чи зникнення.

Національна ідея, за влучним виразом В.В. Медведчука, відіграє роль компасу при визначенні спрямування суспільного розвитку країни [5, с. 4].

Українська національна ідея має стати  об'єднуючим фактором, у той же час поділ на титульну націю та національні меншини має синхронізувати поділ ідей на: українську національну ідею, тобто загальнонаціональну ідею, і національні ідеї етнічних меншин, що мешкають в Україні. Об'єднання навколо української національної ідеї відповідає також тим інтегративним тенденціям, які відбуваються зараз у світі. Цей процес має відбуватися поступово, цілеспрямовано і толерантно [6, с. 182-184].

Згодна з В.М. Пивоваровим у тому, що до позитивних особливостей української ідеї необхідно віднести її антишовіністичну спрямованість. Другою особливістю є своєрідний традиціоналізм, еволюціонізм у розумінні формування нації. Українській ідеї більшою мірою, ніж російській та німецькій з їх акцентом на продержавницьку релігійність, притаманний своєрідний етичний естетизм, що має витоки у філософських ідеях Сковороди, Гоголя, Юркевича та інших видатних мислителів. Цей аспект у цій філософській ліриці розвивали поети - Шевченко, Куліш, Франко та інші [8, с. 82-85].

Таким чином, національна ідея - це ідея  збереження й розвитку народу, його культури та мови, способу співіснування та історичних перспектив. Вона стосується певної нації, передусім спрямована на відродження та становлення нації, є її своєрідним двигуном.

Філософія національної ідеї - це особлива форма пізнання світу, що виробляє систему знань про основи буття певного народу. При належному її вивченні, розумінні та застосуванні на практиці філософія національної ідеї може допомогти на основі наукових даних забезпечити розвиток народу, його щасливе майбутнє.

Значення української національної ідеї  у тому, що її належне розуміння сприятиме подальшому розвитку та зміцненні української нації, так само як і забезпеченню добробуту народу України.

Література:

1. Новейший философский словарь: 3-е изд., исправл. - Мн.: Книжний Дом, 2003. - 1280 с.

2. Философский энциклопедический словарь / Редкол.: С.С. Аверинцев, Э.А. Араб-Оглы, Л.Ф. Ильичёв и др. - 2-е изд. - М.: Сов. Энциклопедия, 1985. - 815 с.

3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Укладач і голов. ред. В.Т. Бусел - К.; Ірпінь: ВТФ „Перун", 2004. - 1440 с.

4. Симич М. Ідея університету: диспут у Києво-Могилянській академії // Філософська думка, 2005. - № 4. - 160 с. - С. 141-160.

5. Медвечук В.В. Сучасна українська національна ідея і актуальні питання державотворення: дис... докт. юрид. наук: 12.00.01, 12.00.02 / Національна академія внутрішніх справ України. - К., 1997.

 6. Ліпкан В.А. Складові національної ідеї  // Право і безпека. - 2002. - № 2. - 220 с. - С. 182-184.

7. Свідзінський  А. Українська національна ідея та шляхи її втілення // Універсум. - 1996. - № 11-12.

8. Пивоваров В.М. Зародження і становлення української ідеї. // Економічне, політико-правове і духовне життя в Україні та розвиток особистості: Матеріали наук. конф. за підсумками виконання комплексної цільової програми(м. Харків, 12- 13 квітня 2001 р.) / Матеріали наук.-практ.  конф. Научное издание.- Харків: НЮАУ, 2003. - 196 с.  - С. 82-86.  

 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>