XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Крайник С.С. ТРУДОВІ СПОРИ: ВИЗНАЧЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ КЛАСИФІКАЦІЇ

Крайник С.С.

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

ТРУДОВІ СПОРИ: ВИЗНАЧЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ КЛАСИФІКАЦІЇ

Трудові спори - це неврегульовані шляхом безпосередніх переговорів розбіжності між працівником (колективом працівників) та власником підприємства (уповноваженим ним органом) щодо застосування норм трудового законодавства, встановлення нових умов праці або зміна існуючих [1, с. 477]. Моментом виникнення індивідуального трудового спору є звернення із заявою до відповідного органу, що розглядає таки спори.

Класифікація - розподіл певного явища на види залежно від певного критерію. О.О. Кондратьєв пропонує класифікувати індивідуальні трудові спори за: 1) змістом - на спори з приводу застосування умов праці, встановлених законом або іншими нормативними актами, і з приводу встановлення нових (зміні існуючих) умов праці, не врегульованих нормами права; 2) видами правовідносин - на спори, що виникають з трудових та інших тісно пов'язаних з ними правовідносин, що становлять предмет трудового права [2, с. 16].

І.В. Семенова пропонує наступну класифікацію: (1) за характером, це спори: (а) про застосування норм трудового законодавства, колективних і трудових договорів; (б) про встановлення нових чи зміні існуючих соціально-економічних умов праці, не врегульованих законодавством; (в) пов'язані з відмовою в прийомі на роботу; (2) за правовідносинами, з яких виникає спір [3, с. 130, 131].

На підставі перелічених класифікацій індивідуальних трудових спорів можна виокремити найбільш характерні з них:

- за ознакою підвідомчості - залежно від порядку вирішення спору (в комісії по трудових спорах, у судовому порядку) (ст. 221 КЗпП);

       - за характером і предметом - спори про застосування норм трудового законодавства, колективного і трудового договору та ін.;

- за видом правовідносин, з яких виник спір,  - як правило, з трудових, проте може виникати й з інших (наприклад процесуальних або цивільних);

 - за суб'єктом, який заявив про порушення свого права (в основному цією особою є працівник, хоча може бути й підприємство як сторона трудового договору);

- за причинами виникнення й деякими іншими підставами спори можуть мати характер як суб'єктивний (відсутність знань чинного законодавства України у працівників чи керівників підприємств), так і об'єктивний (колізії норм права, недостатнє фінансування бюджетних організацій, що спричиняє невиплати заробітної плати працівникам, та ін.).

Пленум Верховного Суду України в п. 8 постанови «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» від 1 листопада 1996 р., № 9 роз'яснив, що з урахуванням конституційного положення про те, що правосуддя в Україні здійснюється виключно судами, юрисдикція яких поширюється на всі виникаючі правовідносини (ст. 124 Конституції), судам підвідомчі всі спори про захист прав і свобод громадян [4, с. 42].  Суд не вправі відмовити особі у прийнятті позовної заяви лише з тієї підстави, що її вимоги можуть бути розглянуті в передбаченому законом досудовому порядку.

З погляду В.Ф. Кайдалової, у цьому зв'язку установлений статтями 221-230 КЗпП порядок вирішення трудових спорів не діє, оскільки він суперечить Конституції України [5, с. 244].

Отже, трудові спори - це неврегульовані шляхом безпосередніх переговорів розбіжності між працівником (колективом працівників) та власником підприємства (уповноваженим ним органом) щодо застосування норм трудового законодавства, встановлення нових умов праці або зміна існуючих. Класифікація трудових спорів має не лише теоретичне, але й практичне значення, зокрема, для правильного визначення підсудності: встановлено відповідний орган, що уповноважений державою їх розглядати та певну процедуру розгляду залежно від виду трудового спору.

Література:

1. Чанышева Г.И., Болотина Н.Б. Трудовое право Украины: Учеб.-справ. пособ. - Изд. 2-е доп. и перераб. - Х.: Одиссей, 2001. - 512 с.

2. Кондратьєв А.А. Гарантии охраны трудовых прав рабочих и служащих: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / А.А. Кондратьев. - М., 1985. - 25 с.

3. Семенова И.В. Трудовое право: Учеб. пособ. для вузов. - М.: Центр, 1998. - 156 с.

4. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Пост. Пленуму Верхов. Суду України № 9 від 01 листопада 1996 р. // Зб. пост. Пленуму Верхов. Суду  України в цивільних справах та з загальних питань: 1963 - 2007 рр. - Х.:  Одіссей,  2008. - 512 с.

5. Кайдалова В.Ф. Трудовий спір як предмет судового розгляду // Проблеми законності. - Вип. 105. - С. 242-246.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>