XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Крижановська М.Ю. ПРОМИСЛОВІ СТІЧНІ ВОДИ ЗАВОДУ ВАТ «ЛІТВО», м. МЕЛІТОПОЛЬ

Студентка магістратури, Крижановська М.Ю.

Таврійський Державний Агротехнологічний Університет

ПРОМИСЛОВІ СТІЧНІ ВОДИ ЗАВОДУ ВАТ «ЛІТВО», м. МЕЛІТОПОЛЬ

Інтенсивний розвиток промисловості, комунального і с/г спричинює значне зростання споживання чистої питної води, призводить до збільшення кількості забруднених різними домішками відпрацьованих стічних вод. Скидання таких вод  у водойми зумовлює їх забруднення, а отже значно зменшується ресурси чистої прісної води, погіршується стан навколишнього середовища. Скидання стічних вод у водні об'єкти допускається лише за умови наявності нормативів гранично допустимих концентрацій та встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин.

Тому в Україні на державному рівні неодноразово приймались рішення про підвищення ефективності заходів щодо охорони природи, більш раціональне використання водних ресурсів. Для втілення цих рішень у життя надзвичайно важливим є розробляння і широке впровадження замкнених циклів водоспоживання, пов'язане з необхідністю очищення стічних вод від забруднень і наступним поверненням їх у процес.

ВАТ "Мелітопольський завод Літво" розташовано на південно-західній окраїні за кордоном житлової забудови м. Мелітополя площею 40га. З північного сходу підприємство межує з територією ХРП "АВТОЗАЗ-МОТОР" ЗАТ   "АВТОЗАЗ-ДЕУ". До південно-західної сторони проммайданчик примикає майданчик "Днепроенерго".

Джерело водозабезпечення заводу являє собою підземні води, а саме артезіанські. Забір яких здійснюється на глибині 150м.

Стічні води, що утворюються на підприємстві, можна поділяють на три основні групи:

1) промислові води, що утворюються внаслідок безпосереднього використання води саме в технологічних операціях; вони забруднені усіма речовинами, які використовуються в технологічних процесах даного виробництва.

2) води від допоміжних операцій та процесів, які утворюються під час поверхневого охолодження технологічної апаратури та енергетичних агрегатів; головною відмінністю таких вод є, як правило, підвищена температура;

3) води від допоміжних цехів і цехів обслуговування (сховищ сировини та готової продукції, транспортування сировини і палива, котельних тощо); ці води забруднені різноманітними речовинами.

Промислові води ВАТ "Літво" скидаються в струмкову мережу, відкіля самопливом транспортуються на відстань 1,2 км у р. Тащенак. З водою до річки потрапляють такі речовини як: азот амонійний у кількості 0,5042 мг/л; зважені речовини 4,35 мг/л; залізо загальне 0 мг/л; мінеральний склад 20756,9720 мг/л; нафтопродукти 0,1159 мг/л; нітрати 45,0201 мг/л; сульфати 210,9350 мг/л; хлориди 349,7922 мг/л та інші речовини.

Виробничі стічні води, які не відповідають вимогам нормативів якості, повинні підлягати попередньому очищенню. Вибір методів очистки стічних вод проводять з врахуванням стану води та вимог, які встановлюються до її якості водоспоживання. На очисних спорудах заводу використовують фізико - хімічні та біологічні методи очистки стічних вод.

Фізико - хімічні методи очищення стічних вод базуються на процесах коагуляції (з'єднання дрібних частинок у більші), флокуляції (процес агрегації дрібних частинок за рахунок утворення хімічних зв'язків між їх молекулами), адсорбції (поглинання забруднень сорбентами - активоване вугілля), екстракції (вилучення цінних речовин за допомогою екстрагентів), іонному обміні (вилучення солей хрому, цинку, міді шляхом обміну іонами між ними та іонітами - іонообмінними смолами).

Біологічні методи очищення води ґрунтуються на використанні тих чи інших живих істот, їхніх комплексів - біоценозів. Таких біоценозів в очищенні води нині відомо 5: біоплівка; активний мул; анаеробні мікроорганізми, зокрема гранульований мул; селекціоновані мікроорганізми; гідро біоценози. Процеси біологічного очищення відбуваються у воді на всіх етапах проходження її крізь очисні споруди. Більше того, вони розпочинаються в момент утворення стічних вод, тривають під час збирання  і транспортування цих вод до очисних споруд, не припиняються після будь-якого, навіть найбільш ретельного очищення і знезараження води.

Третинне очищення води полягає в основному у спробі знезаразити воду - знищити можливо наявні в ній епідемічно небезпечні організми та вібріони. Для цього використовують переважно хлорування, іноді - опромінювання ультрафіолетовим світлом, ще рідше - озонування.

За останні десятиліття на підприємствах країни побудовано велику кількість очисних споруд. Проте використання технології морально застаріли і малоефективні. Здебільшого проводиться грубе очищення, часто методом нейтралізації стічних вод. Згідно з цією технологією, один вид забруднень перетворюється на інших, проте не усувається повністю. Тому забруднення водойм промисловими стічними водами триває. Природні біологічні процеси, що відбуваються у водоймах, вже давно не забезпечують повного їх самоочищення. Тому постає нагальна потреба в розробці сучасних високоефективних технологій виробництва с/г та промислової продукції, яка передбачає також організацію комплексної переробки стічних вод шляхом повторного використання очищеної води і продуктів водоочищення.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>