XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Кризська Р.Ю. РОЗВИТОК ПОДАТКОВИХ МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Кризська Р.Ю.,

директор Кримської дирекції УДППЗ «Укрпошта», здобувач кафедри економічної теорії та історії економіки Національної академії державного управління при Президентові України

  РОЗВИТОК ПОДАТКОВИХ МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Тривалий час основною вадою вітчизняної практики державного сприяння розвитку інвестиційно-інноваційних процесів у національній економіці була відсутність Податкового кодексу. Проте з ухваленням Верховною Радою України Податкового кодексу у грудні 2010 року [1] стало можливим вести мову про певну оптимізацію податкового стимулювання вказаної економічної діяльності, яка знайшла своє відображення у низці положень вказаного законодавчого акту. Так, Податковий кодекс передбачає відновлення спеціального режиму оподаткування для суб'єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти на основі інноваційних технологій, пов'язаних з модернізацією діючих та створенням нових виробництв (підприємств). Крім того, Кодекс передбачає відновлення спеціального режиму оподаткування для технологічних парків. Податковий кодекс також переслідує мету унормувати використання такого стимулюючого інструменту як інвестиційно-інноваційний податковий кредит. Серед інших важливих новацій даного законодавчого документу проекту слід відзначити поетапне зниження ставки податку на прибуток підприємств з 25% до 17%; поетапне зниження податку на додану вартість до 19% до 17% та закріплення низку інших законодавчих норм, важливих з точки зору стимулювання інвестиційно-інноваційних процесів в національній економіці.

Аналізуючи зазначені положення Податкового кодексу, відзначимо, що спеціальний режим оподаткування є своєрідним відновленням скасованих статей Закону України «Про інноваційну діяльність» [2] та норм про податкове стимулювання технопарків Закону «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» [3], проте з істотними удосконаленнями. Аналіз структури та положень Податкового кодексу дозволяють стверджувати, що ним були закладені нові підходи у податковому стимулюванні інвестиційно-інноваційної активності в Україні. Так, позитивним підходом, на наш погляд, стало те, що автори відповідного Кодексу, передбачили створення базового блоку (розділ «Спеціальний режим оподаткування») у податковому законодавстві, присвяченого регулюванню інвестиційно-інноваційних процесів  в Україні. Це дозволить усунути суперечності нормативно-правових актів, регламентуючих цей аспект запровадження системи державного управління.

Також відповідний розділ Кодексу передбачає використання у вітчизняній практиці господарювання низки популярних у розвинутих країнах світу податкових інструментів: інвестиційного податкового кредиту, оновлення основних фондів за прискореним методом амортизації, такі податкові пільги як зменшення або тимчасове скасування податку на прибуток та ПДВ для підприємств і технопарків при реалізації інноваційних проектів та ввезенні високотехнологічного обладнання для реалізації відповідних проектів тощо. І що важливо, передбачає чіткі та різноманітні штрафні санкції для суб'єктів господарювання в разі не цільового використання наданих пільг. Нарешті, істотним здобутком для вітчизняної економіки стане поетапне зменшення податкового тягаря, що сприятиме підприємницькій діяльності у цілому.

Повернення Кодексом системи надання податкових пільг суб'єктам інноваційної діяльності та підвищення питомої ваги пільг, які забезпечують сприятливий інвестиційний клімат стане серйозним здобутком державного регулювання інвестиційно-інноваційних процесів. Проте визначений Кодексом критерій надання податкових пільг підприємствам при реалізації інноваційних проектів через встановлення розміру залучених у проект інвестиції явно недостатні. На початковому етапі становлення національної інноваційної системи, коли інноваційна сфера потребує максимальних податкових та інших преференцій, необхідно передбачити додатковий критерій. Таким критерієм може стати технологічна належність конкретного виробництва. Більш радикальних змін у Податковому кодексі потребують положення, які будуть спрямовані на пожвавлення інвестиційно-інноваційної активності технопарків, насамперед тих, на базі яких розробляються і здійснюються проекти в пріоритетних сферах національної економіки. Для цього необхідно застосувати принцип диференціації податкового стимулювання.

В цілому аналіз норм Податкового кодексу, присвячених податковому стимулюванню інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні, дозволяє стверджувати, що останні, з одного боку, увібрали в себе раніше скасовані або діючі положення законодавчих актів, які стосувалися інноваційної сфери, а з іншого - включили в себе низку податкових важелів, ефективність яких доведена іноземним досвідом. Можна констатувати, що Податковий кодекс заклав нові підходи у податкове стимулюванні інвестиційно-інноваційної активності підприємств України, які можна охарактеризувати як зведення податкового законодавства у відповідній сфері в єдиний блок, запровадження у вітчизняній практиці ефективних податкових важелів, зменшення податкового навантаження інноваційної сфери.

Література:

1. Податковий кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010 [Електронне джерело] // Інтернет-портал Верховної Ради України. - Електронні дані. - Дата доступу: 12.12.2010. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17

2. Закон України «Про інноваційну діяльність» №40-IV вiд 04.07.2002 [Електронне джерело] // Інтернет-портал Верховної Ради України. - Електронні дані. - Дата доступу: 10.05.2011. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=40-15&passid

3. Закон України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» №991-XIV від 16.07.1999 [Електронне джерело] // Інтернет-портал Верховної Ради України. - Електронні дані. - Дата доступу: 12.05.2009. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=991-14

 

e-mail: sunny_rus@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>