XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Крошка С.А. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Крошка С.А., магістр фізичного виховання

Відокремлений підрозділ  "Лисичанський педагогічний коледж ДЗ Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗДОРОВ 'ЯЗБЕРІГАЮЧОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Здоровий спосіб життя є передумовою розвитку людини як повноцінної особистості, реалі­зації її творчого потенціалу, висо­кої якості життя. Нині сприяння та заохочення населення до здоро­вого способу життя є актуальною проблемою у багатьох державах світу, в тому числі в Україні.

Особливої актуальності набуває проблема застосування новітніх технологій збереження здоров'я у фізичному вихованні. Мета дослідження: визначити основні підходи до розуміння оздоровчих технологій та використання їх у навчальному процесі.

Завдання дослідження: проаналізувати та розкрити сутність поняття - ЗЗТ; проаналізувати досвід використання технологій; виявити умови ефективного впровадження нових технологій в навчальний процес.

Здоров'язберігаючі освітні технології - психолого-педагогічні технології, програми, методи, які спрямовані на виховання культури, здоров'я, особистісних якостей, що сприяють збереженню й зміцненню, формуванню уявлення про здоров'я як цінності, мотивацію на ведення здорового способу життя. Мета - забезпечення умов фізичного, психічного, соціального й духовного комфорту, що сприяють збереженню й зміцненню здоров'я суб'єктів освітнього процесу, їх продуктивної навчально-пізнавальної діяльності, заснованої на науковій організації праці й культурі здорового способу життя особистості.

Деякі науковці вважають, що ЗЗТ - це одна або кілька нових педагогічних технологій, альтернативних всім іншим, і тому можна вибирати: чи працювати, наприклад, за технологіями С. Френе, В. Зайцева, М. Монтессорі або по технології здоров'язбереження [4].

Здоров'я учнівської молоді визначають наступні показники: інтелектуальна й фізична працездатність, фізичний розвиток і загальна фізична підготовленість, психологічна адекватність і врівноваженість, сукупність соціально-духовних цінностей особистості, що забезпечують культуру поводження.

Всі ЗЗТ можна розділити на три основні групи: забезпечення гігієнічно оптимальних умов освітнього процесу; оптимальної організації навчального процесу й фізичної активності; психолого-педагогічні технології.

Технології особистісно-орієнтованого навчання враховують особливості кожного. Сюди можна віднести технології проектної діяльності, диференційованого навчання, навчання в співробітництві, різноманітні ігрові технології. Вони в центр освітньої системи ставлять особистість дитини, забезпечення безпечних, комфортних умов її розвитку й реалізації природних можливостей.

Педагогіка співробітництва - її можна розглядати як процес, що створює всі умови для реалізації завдань збереження й зміцнення здоров'я учнів і педагогів.

Технології розвиваючого навчання (ТРН) будуються на плідних ідеях Л.С.Виготського. Класифікаційні характеристики технології РН, розроблені Д.Б.Ельконіним і В.В.Давидовим, у певній частині відповідають принципам здоров'язберігаючої педагогіки.

До числа ЗЗТ варто віднести й технологію розкріпаченого розвитку дітей, розроблену фізіологом В.Ф.Базарним. Нетрадиційні системи оздоровлення розглядають людину інтегрально, як єдине ціле, як частину природи.

Вітчизняна школа фізичного виховання має багатий досвід. Активна музикотерапія є терапевтично направленою, активною музичною діяльністю: відтворення, фантазування, імпровізацію за допомогою людського голосу і вибраних музичних інструментів.

Впровадження системи хатха-йога дає змогу диференціювати навантаження залежно від їх можливостей і рівня розвитку дітей, поступово підводити їх рухові здобутки і, зрештою, фізіологічні процеси до належного рівня.

Заняття бойовими мистецтвами здатні викликати значні позитивні зміни у фізичному, психологічному й емоційному розвитку людини. Стретчінг є складовим елементом динамічного тренування; оптимально тренує м'язи; збільшує амплітуду рухів у суглобах; прискорює відновлення організму після інтенсивних фізичних навантажень; запобігає травмуванню.

Технологія М. Єфименка є оригінальною системою фізичного виховання дітей, розвивальний ефект якої поширюється на загальний розумовий і духовний роз­виток.

Бойовий Гопак - це комплексна система гармонійного розвитку людини, розроблена на основі елементів лицарської культури українського народу, збережених у танцях. Бойовий Гопак сприяє гармонійному фізичному та духовному розвитку особистості.

У Лисичанському педагогічному коледжі склалася чітка і струнка система в рамках програми "В здоровому тілі - здоровий дух ", що активувала природну тягу студентської молоді до занять фізичною культурою й оздоровчими видами спорту. Основою активізації спортивно-масової роботи в коледжі є проведення щорічної спартакіади. Цей комплексний плановий підхід на наш погляд себе цілком виправдав. Відкриття спартакіади є святковою подією для всіх студентів коледжу: супроводжується проведенням інформаційно-просвітницьких годин, показовими виступами спортсменів з елементами східних єдиноборств, аеробіки, груп підтримки, конкурсу "Черлідінг", акробатичного рок-н-ролу; участю студентів в змаганнях, традиційним виступом вихованців з козаків, виступами спортсменів-олімпійців. Самі змагання тривають протягом всього навчального року, що приносить свої позитивні плоди. За цілий рік 60% студентів коледжу прийняли участь у змаганнях, одержали гарний емоційний заряд бадьорості, здоров'я та емоцій.

Викладачі коледжу проводять і приймають участь у науково-практичних конференціях та семінарах з проблем організації здоровʼязберігаючого навчального процесу, проводять майстер-класи та семінари-практикуми, бінарні заняття. Таким чином, досліджуючи проблему застосування технологій оздоровлення, ми висвітлили такі головні положення: процес фізичного виховання у сучасному суспільстві посідає одне з головних місць, адже він є засобом всебічного і гармонійного розвитку особистості; на сьогодні одним з найактуальніших питань постає процес модернізації  системи фізичного виховання; необхідно впровадження інноваційних технологій у процес фізичного виховання; на сучасному етапі навчально-виховний процес характеризується цінними нововведеннями.

Подальша систематизація педагогічного досвіду, класифікація розробок та укладання на цих засадах технологій сприятиме розвитку педагогічної інноватики із застосування оздоровчих технологій у навчальний процес.

Література:

1.Батарчуков А.В.Экология и здоровье населения Луганской области. - Луганск, 2004. - 176 с.

2. Бабешко О.П. Основи запровадження інноваційних технологій в навчальний процес з фізичного виховання. - Луганськ 2001. - 193 с.

3. Брехман И.И. Валеология - наука о здоровье. 2-е изд., доп. и перераб.- М.: ФиС, 1990. - 208 с.

4. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. - К.: Академвидав, 2004. - 352 с.

E-mail: kroshkasv68@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>