XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

К.т.н. Коноваленко О.Д., Буряк Є.В., Семенихіна А.С. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО КЛУБУ «БАЛУ».

Рубрика: Економіка

К.т.н. доц. Коноваленко О.Д.

ст. викл. Буряк Є.В.

Семенихіна А.С.

Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО КЛУБУ «БАЛУ»

Менеджмент як вид професійної діяльності в сфері фізичної культури та спорту розвивається і функціонує по загальних закономірностях і принципам, правилам і методам, які властиві теорії й практиці керування. Принципові положення функціонування системи менеджменту полягають в наступному:

•1)  цільова спрямованість на перспективний ріст і подальший розвиток;

•2)  постійний аналіз економічної та соціальної ситуації на макро- і мікрорівнях, виявлення проблем і можливих шляхів і способів їхнього вирішення;

•3)  науково-обґрунтована кадрова політика (планування, розміщення, контроль персоналу на робочих місцях);

•4)  адекватна фінансова політика (визначення очікуваного рівня прибутковості).

Реалізація даних принципів у спортивно-оздоровчому клубі «Балу» проявляється в наступному:

•-     укомплектованість спортивної фірми достатнім числом висококваліфікованих працівників, адже процвітання, успіхи, перспективи й подальша ділова доля прямо залежать від якості наданих послуг, від їхньої привабливості для клієнтів;

•-     налагоджена, що має невелике число рівнів керування, структура системи менеджменту, яка дозволяє безпомилково й оперативно вирішувати педагогічні і оздоровчі, фінансово-економічні та господарські завдання при здійсненні цільової діяльності, що дає можливість керівникові й провідним спеціалістам переважно займатися основними виробничими, а не допоміжними рутинними справами;

•-     наявність програми фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, учбово-тренувальні заняття зорієнтовані на широке коло відвідувачів;

•-     можливість швидкої реакції на зміни зовнішнього середовища -  споживчого попиту, поява престижних і популярних видів занять, устаткування, екіпірування, методик;

•-     можливості для швидкої реорганізації, які багато в чому закладені в професійному потенціалі висококваліфікованих фахівців, які досить інформовані й ініціативні, зацікавлені в процвітанні клубу (вироблення корпоративної культури);

•-     висока продуктивність та низькі витрати - ці вимоги властиві будь-якому спортивно-оздоровчому клубу, а здійснення їх можливо при виконанні вищевказаних умов;

•-     висока якість наданих послуг, оскільки вони освоюються безпосередньо в процесі спілкування зі споживачами, що виключає посилання на які-небудь незалежні від працівників перешкоди.

Функції керування спортивно-оздоровчою діяльністю являють собою невід'ємний елемент системи керування та розглядаються в цій системі як відносно відособлені напрямки управлінської діяльності, що дозволяють суб'єктові керування здійснювати вплив на об'єкт керування.

Традиційно у вітчизняній теорії й практиці до основних або загальних функцій керування будь-якого фітнес-підприємства, у тому числі й спортивно-оздоровчого комплексу «Балу», відносять: прогнозування й планування, організацію, регулювання, облік і контроль. Розглянемо названі функції керування більш докладно.

Прогнозування в самому загальному виді можна визначити як спосіб попереднього відображення дійсності, заснований на пізнанні закономірностей розвитку спортивно-оздоровчої діяльності в цілому. Більш конкретно прогнозування визначають як процес розробки комплексних соціально-психологічних прогнозів розвитку сфери послуг в цілому й рекреаційних зокрема. Отриманий прогноз є відправною точкою для створення системи маркетингу.

Результатом процесу планування виступають конкретні плани,  тобто комплекси взаємозалежних, цілеспрямованих завдань, що визначають порядок, строки, послідовність, відповідальність за здійснення програм або окремих заходів.

По змісту плани спортивно-оздоровчої діяльності можуть підрозділятися на: календарний план-прогноз попиту на послуги, загальний план роботи спортивно-оздоровчого комплексу, план проведення маркетингових заходів, план-конспект проведення окремих занять, бізнес-план інноваційних заходів тощо.

Організація як функція керування в діяльності спортивно-оздоровчого комплексу «Балу» (з урахуванням системного підходу в керуванні) являє собою дії, спрямовані на впорядкування сукупності елементів, приведення їх у певний порядок, установлення між ними певних управлінських відносин, тобто формування керуючої та керованої підсистем.

Створення або якісне вдосконалювання організації спортивно-оздоровчої діяльності - процес тривалий і динамічний, що складається, як правило, з декількох етапів.

•1.   Розробка принципової теоретичної моделі організаційної структури.

•2.   Узгодження розробленої моделі організаційної структури з ресурсним забезпеченням, у першу чергу, фінансовим, матеріально-технічним і кадровим.

•3.   Впровадження розробленої моделі в практику функціонування спортивно-оздоровчого комплексу «Балу», а також оцінка економічного ефекту від впровадження.

Діяльність будь-якого спортивно-оздоровчого підприємства певним чином  регламентована, тобто встановлені границі та діапазон його функцій, прав, обов'язків і повноважень як організаційної структури в цілому, так і окремих її підрозділів. Основою регламентування є різні нормативно-правові документи, інструкції й розпорядження як внутрішнього, так і зовнішнього користування.

Спортивно-оздоровчий комплекс «Балу» являє собою динамічно  розвинуту систему,  тому його діяльність вимагає не тільки регламентування, а й регулювання, коригування різних параметрів діяльності для досягнення мети свого функціонування. Регулювання як функція керування діяльністю спортивно-оздоровчого комплексу полягає в проведенні корекції регламентних параметрів діяльності організації таким чином, щоб максимально наблизити вимоги регламентування до умов діяльності, з огляду на ресурси, можливості й обмеження. Іншими словами можна сказати, що завдання регулювання полягає в тім, щоб зберегти, підтримати й удосконалити стан упорядкованості, організації керованої й керуючої підсистем, а також управлінських відносин між ними.

Зараз у діяльності спортивно-оздоровчого комплексу «Балу» розрізняються наступні основні види регулювання: організаційне, правове, адміністративне, економічне, соціально-психологічне. Прикладом адміністративного регулювання є Правила внутрішнього трудового розпорядку на основі Типових правил внутрішнього трудового розпорядку. Економічне регулювання, у свою чергу, здійснюється за рахунок застосування різних форм оплати праці по нормативах за кількість відпрацьованих годин тренерської роботи, або по чисельності клієнтів, які користуються конкретною послугою.

Облік і контроль є завершальними функціями управлінського циклу й забезпечують зворотний зв'язок між суб'єктом і об'єктом керування, між керуючою та керованою підсистемами.

Узагальнюючи все вищевикладене, можна зробити висновок, що менеджмент спортивно-оздоровчого комплексу «Балу» відрізняється від класичного уявлення тільки особливостями, що накладають сферою послуг і соціальною спрямованістю спортивно-оздоровчої діяльності.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>