XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.т.н. Коптьолов О.І., Нежурін В.В. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХАВЦІВ-З ДИЗИЙНУ (АДАПТАЦІЙНИЙ АСПЕКТ).

Рубрика: Педагогіка

Коптьолов Олександр Іванович, к.т.н.

Нежурін Віталій Вікторович

Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  ПІДГОТОВКИ ФАХАВЦІВ-З ДИЗИЙНУ (АДАПТАЦІЙНИЙ АСПЕКТ)

 

Трансформація суспільно-економічних відносин в Україні протягом останніх років об'єктивно не могла не призвести до суттєвих організаційних змін і в системі вищої освіти. Виникнення нових навчальних закладів,  в тому числі і приватних, підвищивши  рівень конкуренції між ними і збільшивши за рахунок цього вимоги до якості підготовки фахівців, спричинило водночас досить багато проблем. Однією з найскладніших, на нашу думку, є проблема формування відповідного потенціалу науково-педагогічних працівників. Ця проблема  багатоаспектна через наявність прямих і прихованих взаємозв'язків та взаємовпливу в системі «освіта-виробництво». Особливої уваги потребує не стільки проблема забезпечення ВНЗ спеціалістами у необхідній кількості та певного рівня професійної підготовки, скільки здатність наявного і  потенційного науково-педагогічного персоналу адаптуватися до новітніх прогресивних вимог у сфері методики викладання, до динамічних якісних змін у попиті на робочу силу, забезпечуючи пристосованість до цих змін майбутніх фахівців. Перевіреним на практиці фактом є те, що умова максимальної вигоди підприємства від персоналу - відповідність завдань зайнятої ним посади його професійним якостям, вимогам до інтелектуального розвитку, здатність розуміти сутність проблеми, бачити оптимальні способи її вирішення, спираючись на практичні завдання і прогнозування.

 Дизайнерська освіта,  поєднуючи в собі технічну і гуманітарну складові, вимагає постійного  своєчасного реагування на процеси суспільного розвитку. Досить складною проблемою в умовах значної динамічності  вимог до дизайнерських рішень залишається  певне «відставання» теоретичних курсів від існуючої  у зовнішньому середовищі практики дизайну. Одним із ефективних шляхів її вирішення вважаємо стимулювання самостійної роботи студентів за дисциплінами, які вивчаються, у формі опрацювання літературних джерел, дослідження прогресивного досвіду і технологій, розвитку навичок самостійного пошуку при виконанні рефератів, курсових і інших пошукових робіт. Це дозволить майбутнім спеціалістам вчасно відреагувати і адаптуватися до вимог ринку. У забезпеченні ефективності цих процесів вирішальну роль відіграє керівник самостійної роботи (викладач). Викладачеві при цьому відводиться роль контролера за своєчасністю і якістю  виконання завдань,

 Таким чином, рівень підготовки  й ефективність навчання знаходиться в прямій залежності від взаємодії    ланок "викладач - студент".

Усі учасники навчального процесу  мають перебувати у творчому взаємозв'язку. До послаблення ефективності самостійної роботи  студентів може призвести трафаретне навчанням: коли студента наштовхують на вирішення відповідного типу задач, а розвиток мислення нехтується за рахунок кількості розглянутих задач. Студент повинен вміти орієнтуватися не лише  в змодельованих, але і в реальних процесах. Інколи необхідною стає певне абстрагування від дійсності, що особливо важливо в проектних роботах. Тому на першому етапі постановки задачі, особливо при пошуку проектного рішення, ми дозволяємо студенту пропонувати найнесподіваніші, часто нереальні ідеї. Подібний підхід дозволяє студентові, поруч із використанням існуючих рішень, проявити себе як творця, як майбутнього дизайнера. Лише на другому етапі здійснюється адаптація до реальності через пошук шляхів втілення задуму.

З метою підвищення ефективності підготовки фахівців з дизайну, заохочення науково-педагогічних працівників і студентів до обговорення існуючих проблем та розробки нових поглядів і підходів щодо  їх розв'язання на нашому факультеті регулярно проводяться тематичні семінари. Головне їх завдання полягає у навчанні викладачів новим підходам, технологіям та методикам викладання дисциплін, забезпечення ефективної організації навчально-виховного процесу при проведенні семінарів відсутній умовний поділ на  викладача і студентів, позиції всіх учасників (в тому числі й організаторів) рівноправні й націлені на розв'язання поставленої проблеми.

Таким чином, створення перспективної моделі спеціаліста-дизайнера передбачає  не лише глибоке осмислення проблеми, бачення контурів її вирішення, але - під впливом зовнішніх дискретних імпульсів - знайомства з навчальним  і практичним досвідом провідних споріднених кафедр, дискусій щодо  методики викладання технічних та інших дисциплін. Це дозволяє водночас вирішити  проблему розвитку науково-педагогічного персоналу в межах набутого професійно-кваліфікаційного рівня і забезпечити формування фахівця, адаптованого до вимог ринку.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>