XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.т.н., Коптьолов О.І., Нежурін В.В. ЗМІНА РОЛІ ВИКЛАДАЧА В СУЧАСНИХ УМОВАХ.

Рубрика: Педагогіка

к.т.н., ст. викладач Коптьолов О.І., ст. викладач Нежурін В.В.

Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки,

художньо-технічний факультет, кафедра інженерно-технічних дисциплін

ЗМІНА РОЛІ ВИКЛАДАЧА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Сучасний освітній процес для досягнення своєї основної мети - виховання такого покоління висококваліфікованих кадрів, які повністю відповідали б потребам ринку праці, - повинен пристосовуватися до вимог часу в усіх своїх складових частинах.

Викладач є носієм тих знань і навиків, якими повинні володіти майбутні спеціалісти, тому від його здатності передати ці знання залежить ефективність навчання.

На протязі історичного розвитку вищої освіти роль викладача розглядалася по-різному:  від уособлення батька, який завжди правий і якому не можна суперечити, до рівного за статусом товариша, старшого і досвідченішого.

Радянська педагогіка вищої школи відводила викладачеві три основні ролі: пропагандист, наставник і організатор. Такий поділ не втратив актуальності і сьогодні, але слід враховувати їх пріоритети і першочергову необхідність у виявлені педагогічної майстерності викладача.

Викладач радянського типу - це, перш за все, вмілий пропагандист, що активно, виконуючи свій обов'язок,  формує ідеологію світогляду студентів. Важливою рисою вважається глибоке знання свого предмету, того кола ідей, які він як спеціаліст доносить своїм слухачам. Наступна характерна риса хорошого пропагандиста - знання психології аудиторії, щоб постійно тримати образ прикладу поведінки для слухачів. Дотепність, здатність "розрядити обставини" вважалися далеко не основними, а лише такими, що доповнюють перелічені вище якості. Метою такого викладача було залучить до пропаганди слухачів, стимулювати таку їх діяльність.

Викладач, передаючи свій досвід студентам, вважається також і наставником. Майстерність наставництва полягала в наданні допомоги студентам при засвоєнні нового матеріалу.

В сучасних умовах головним завданням викладача, зважаючи на доступність різноманітної інформації, можна вважати налагодження самостійної роботи студена і допомога йому в досягненні успіху. Тому його роль - налагодження спільної та індивідуальної роботи студентів.

На перше місце за таких умов виступає висока компетентність і вміння бачити перспективу своєї роботи.

Наступна риса - хороше знання вмінь і можливостей студента. Врахування цього дозволяє з максимальною користю і мінімумом зусиль спрямувати роботу в правильному напрямку.

Ще одна риса, що характеризує майстерність організатора, полягає в тому, щоб завчасно потурбуватися про забезпечення  навчального процесу найбільш зручними засобами передавання інформації (наглядні посібники, методичні вказівки тощо). Оскільки потік інформації постійно зростає і врахувати всі специфічні зміни і нюанси викладачеві часто буває складно, він має вказати студентові правильні напрямки її пошуку.

Важливим є також вміння правильно налагодити контроль і облік роботи студентів. Це необхідно викладачеві не лише для того, щоб добре знати, постійно відчувати реально досягнутий рівень роботи своєї та студента,  а й для того, щоб своєчасно вносити необхідні корективи у процес формування комплексу знань і навичок майбутнього спеціаліста.

Окрім того, добре налагоджені облік і контроль дозволяють заохочувати кращих і вміло та оперативно підводити підсумки виконаної роботи, висуваючи на підставі цього нові завдання та ідеї щодо організації своєї роботи.

Таким чином, визначення і постановка ключових завдань, врахування можливостей студентів, забезпечення оснащення роботи необхідними посібниками і матеріалами, налагодження контролю  і обліку, підведення підсумків складають набір основних  завдань вмілого організатора.

На сьогодні об'єктивно ставляться і нові вимоги до особистості викладача, головною роллю якого є роль організатора, як було з'ясовано вище.

Головна риса - діловитість, гнучкість, здатність швидко вирішувати проблеми, що виникають під час навчальних занять і поза ними. Це набуває особливого значення, зважаючи на зростаючу популярність таких методів організації навчання, як ділова гра, тренінг, дискусія тощо.

Відсутність цієї риси перетворює викладача в такого, що зловживає бюрократичними методами, сповільнюючи оволодівання студента новою сучасної інформацією.

Сьогодні існують тенденції до скорочення кількості студентів у групах,  тому, на перший погляд, роль викладача як організатора, зменшується. Але в той же час, такі форми навчання, як дистанційна, модульна, вимагають від нього особливих організаторських здібностей. Особистий контакт і спілкування втрачають визначальну роль. Більш важливим стає спілкування за допомогою надання методичних вказівок у зручній для використання формі(електронна, роздрукована інформація тощо).

Функцію планування роботи сьогодні часто виконують за викладача організатори навчального процесу (навчальні відділи, методисти тощо). Йому лишається лише правильно побудувати свою роботу в групі, щоб передати студентам якомога більше корисної інформації.

Зрештою організаторська робота викладача, у разі її ефективності, стимулює розвиток самоорганізації у студента, що в майбутній професійній діяльності дозволить з незначними зусиллями подолати брак інформації і нестачу компетенції.

Таким чином, в сучасних умовах розвитку вищої освіти, на перший план виступає викладач-організатор. Інші ролі, такі як пропаганда і наставництво  дещо менш актуальні, оскільки викладач як носій вміння працювати з інформацією,  не обов'язково повинен мати великий практичний досвід виробничої діяльності і уособлювати риси для сліпого наслідування.

Використані джерела

•1.   Аткинсон Р. Человеческая память и процесс обучения. - М.: Наука, 1980. - 248 с.

•2.   Искуство воспитывать: Кн. Для учителей. - 2-е изд., испр. И доп. - М.: Просвещение, 1985. - 448 с.

•3.   Коротов в. М. Общая методика учебно-воспитательного процесса: Учеб. Пособие для слушателей ФПК директоров школ и студентов пед. институтов. - М.: Просвещение, 1983. - 224 с.

•4.   Максименко С.Д., Носенко Е.Л. Експериментальна психологія. Навч. посібник. - К: МАУП, 2002. - 128 с.

•5.   Максіменко С. Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці. - К.: Наук. думка, 1998.

•6.   Педагогічна майстерність: Підручник / Зазюн І.А., Крамущенко Л. В., Кривонос І.Ф. та ін.; За ред. Зазюна І.А. - К.: Вища школа, 1997. - 349 с.

•7.   Педогогический поиск / Сост. И. Н. Баженова; Пер. с рус. - К.: Рад. Шк., 1988. - 496 с. - На укр. яз.

•8.   Эксперементальная психология / Под ред. П. Фресса, Ж. Пиаже. - М.: Иностр. лит., 1960. Т.1.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>