XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.т.н., Назарова В.В., д.т.н., проф. Міщенко Г.В. РОЗРОБКА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАКЛЮЧНОГО ОПОРЯДЖЕННЯ ТКАНИН НА ОСНОВІ НОВИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ПОЛІМЕРНИХ РЕЧОВИН

к.т.н., Назарова В.В., д.т.н., проф. Міщенко Г.В.

Херсонський державний морський інститут, Херсонський національний технічний університет

РОЗРОБКА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАКЛЮЧНОГО ОПОРЯДЖЕННЯ ТКАНИН НА ОСНОВІ НОВИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ПОЛІМЕРНИХ РЕЧОВИН

Однією з найважливіших стратегічних складових державної політики соціально-економічного розвитку країни є розроблення та впровадження інноваційних технологій, в тому числі і в текстильній галузі, яка знаходиться в кризовому стані.

Зниження виробництва текстильних підприємств в останні десятиріччя виявилося наслідком низки факторів, серед яких визначальними є наступні:

•-        переважання застарілих технологій у більшості галузей (за наявності унікальних високотехнічних виробництв);

•-        висока матеріало- та енергоємність виробництв при майже монопольній залежності від імпорту енергоресурсів;

•-        високий ступінь зношеності основних фондів;

•-        неконкурентоспроможність більшої частини вітчизняної продукції через низьку якість і моральну застарілість, що поглибилась зі встановленням світових цін на енергоносії [1].

В зв'язку з цим метою даної роботи є розроблення нових ресурсозберігаючих технологій, використання яких дозволить отримати якісну та конкурентоспроможну вітчизняну продукцію.

Основними процесами, які визначають якість і економічні характеристики готової текстильної продукції, є процеси заключного опорядження, під час яких текстильні матеріали набувають основних властивостей, в тому числі спеціальних - малоусадковості, гідрофобності, брудовідштовхування, біостійкості та ін.

Аналіз діючих в Україні технологій заключного опорядження показує, що основними їх недоліками є: нераціональне використання хімічних матеріалів; висока енергоємність процесів; підвищена екологічна небезпечність готових виробів (за рахунок використання формальдегідвмісних препаратів) та стічних вод.

Тому розробка альтернативних технологій, спрямованих на вирішення екологічних, економічних та сировинних проблем заключного опорядження є основним та актуальним напрямком дослідження багатьох науковців.

Поліпшення якості текстильних матеріалів при зменшенні матеріало- та енергоємності їх виробництва й відповідно екологічного навантаження на природне середовище може бути вирішено шляхом дослідження та аналізу механізмів фізико-хімічних процесів, які лежать в основі опорядження текстильних матеріалів, та використання ефективних сучасних хімічних матеріалів.

В даній роботі використано нові реакційноздатні та потенційно реакційноздатні акрилові співполімери вітчизняного виробництва, будова та властивості яких дозволяють застосовувати їх для отримання текстильних матеріалів з різними властивостями. Так, за рахунок наявності у своєму складі N-метилольних груп, акрилові полімери здатні до реакцій міжмолекулярного зшивання, а також до взаємодії з гідроксогрупами макромолекул целюлози текстильного волокна. Це дозволило спрогнозувати можливість використання даної групи полімерів для отримання тканин з малоусадковою обробкою, так як цю властивість текстильні матеріали набувають за рахунок утворення поперечних зв'язків між макромолекулами целюлози. На даний момент для отримання тканин з малоусадковими або безусадковими властивостями використовують похідні меламіну та сечовини, використання яких здійснює негативний вплив на шкіру людини та оточуюче середовище за рахунок виділення формальдегіду. Крім того, потрібний ефект досягається за рахунок створення великої концентрації цих сполук у просочувальних ваннах, що призводить до збільшення матеріалоємності технології.

Тобто, використання нових вітчизняних акрилових полімерів дозволяє отримати тканини з малоусадковими властивостями, причому будова та висока реакційноздатність останніх дозволяє значно знизити концентрацію полімеру в просочувальній ванні, а виключення або зниження концентрації формальдегідвмісних препаратів дозволяє підвищити екологічну чистоту технології.

Існуючі технології заключного опорядження, як вже зазначалося, є надзвичайно енергоємними, що в умовах збільшення вартості енергоносіїв значно збільшує собівартість продукції. Вирішення цієї задачі реалізується дослідниками шляхом зниження температури на стадії термофіксації за рахунок застосування каталізаторів різних типів. Але використання каталізаторів не дозволяє знизити температуру термообробки нижче 140 оС, так як відбувається погіршення якості та стійкості отриманих ефектів, що сучасні підприємства  не задовольняє.

Перспективним напрямком є розробка технологій, які дозволять не тільки знизити температуру термофіксації, а взагалі виключити цю стадію з технологічної схеми опорядження тканин. Це можливо за рахунок використання комплексних сполук, особливі властивості яких дозволяють впливати одночасно на декілька процесів:

•-        інтенсифікувати процеси завершального оброблення на стадії просочення текстильного матеріалу (інтенсифікація процесу адсорбції полімеру-апрету полімером волокна);

•-        інтенсифікувати реакції між макромолекулами оздоблюючого полімеру, а також між макромолекулами полімеру та макромолекулами поверхні целюлозного волокна.

Таким чином, розроблення ресурсозберігаючої технології заключного опорядження текстильних матеріалів досягається за рахунок:

- використання нових вітчизняних полімерних речовин, що дозволяє знизити концентрацію формальдегідвмісних препаратів і тим самим підвищити екологічність технології;

- використання комплексних сполук, що дозволяє одночасно знизити концентрацію полімеру у просочувальній ванні та виключити стадію термофіксації.

Як наслідок, розроблена технологія відрізняється значно зниженими показниками матеріало- та енергоємності. Очікуваний економічний ефект від впровадження розроблених складів при заключній обробці тканин становитиме  219,83 грн. на 1000мтканини.

Література:

1. Концепція державної промислової політики України. - Донецьк, 2000. - 424 с.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>