XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.т.н. О.В. Кобилянський , І.М. Кобилянська ВИКЛАДАННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРА, СПЕЦІАЛІСТА І МАГІСТРА В ЕКОНОМІЦІ.

 Доц., к.т.н. О.В.  Кобилянський , І.М.  Кобилянська 

Вінницький національний технічний університет

Викладання безпеки життєдіяльності при підготовці бакалавра, спеціаліста і магістра в економіці

Актуальність сучасного стану безпеки життєдіяльності ви­значається трьома основними складовими: зростанням глобальних природних небезпек, спричинених порушенням екологічної рівноваги природного середовища; зростанням кількості техногенних небезпек (аварій і катастроф) під час взаємодії людини зі складними технічними системами; соціально-політичною напругою у суспільстві.

        Згідно з Європейською програмою навчання у сфері ризиків «FORM-OSE» науки про безпеку мають світоглядно-профе­сійний характер, із такими функціями, як освітня, виховна та психологічна.

Науки про безпеку мають спільну та окремі частини. «Безпека життєдіяльності» як навчальна дисципліна має свої об'єкти та методи вивчення, цілі, завдання та функції. Об'єктом вивчення БЖД є людина і людське співтова­риство, середовище, що їх оточує, процес взаємодії людини з навколишнім середовищем (тобто життєдіяльність) і небезпеки, які при цьому виникають. Основним методом дослідження в БЖД є системний аналіз, оскільки і людина, і середовище є складною, багатофункціональною та багатоелементною системою. Усі небезпеки (природні, техногенні, соціально-політичні) розглядаються з позиції розуміння їх фізичної сутності і механізму дії, а за­соби захисту представлені у загальному вигляді, оскільки детальніше вони вивчаються в таких предметах, як «Охорона праці», «Цивільний захист», «Екологія».

У відповідності з галузевим стандартом вищої освіти «Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра напряму 0501 - «Економіка і підприємництво», затвердженим наказом Міністерством освіти і науки України від 06.06.02 №330 дисципліна «Безпека життєдіяльності» була включена до циклу гуманітарної підготовки, а дисципліни «Охорона праці» та «Цивільна оборона» - природно-наукової та загальноекономічної підготовки.

Але згідно наказу МОН №444 від 02.06.06 відбулась інтеграція на модульному принципі цих дисциплін під єдиною назвою «Безпека життєдіяльності»: модуль1. Охорона праці; модуль 2. Безпека життєдіяльності; модуль 3. Цивільна оборона.

Така модульна інтеграція створює, на наш погляд, певні проблеми при викладанні та вивченні студентами даної дисципліни, більшість із яких на першому курсі не мають уяви про завдання охорони праці на виробництві. По-перше, більш логічним було б вивчення спочатку модулів безпеки життєдіяльності та цивільної оборони, як продовження дисциплін основи безпеки життєдіяльності допризовної підготовки юнаків та основ медицини, що вивчалися у школі, а на основі отриманих знань - охорони праці. По-друге, частина розділів цих модулів дублюють один одного, наприклад, розділи 1 та 5 модулів 2 та 3. По-третє, економічні аспекти розглянуті тільки відносно охорони праці. По-четверте, не приділена достатня увага теоретичним основам безпеки життєдіяльності: системному аналізу, оцінці та управлінню ризиком.

Як показують соціологічні дослідження, проведені після вивчення курсу безпеки життєдіяльності та охорони праці, студенти податкового коледжу, інститутів економіки економічного та технічного університетів до вивчення цих дисциплін на 3-4 курсах визначають рівень своїх знань як високий - 3-11%, середній - 49-78%, низький - 35-11%. Незважаючи на те, що більшість студентів вважають рівень викладача високим (80-94%) та відповідність навчальної програми сучасним вимогам безпечної життєдіяльності (49-69%), вони визначають незначне підвищення рівня своїх знань після вивчення дисципліни: високий - 8-10%; середній - 62-90%, хоча необхідність їх поглиблювати визначена 81-100% опитаних. При цьому професійну орієнтацію цих знань (необхідність у майбутній професійній діяльності) відзначають тільки 20-36% студентів, в той час, як необхідність їх у повсякденному житті та під час навчання - 60-73%.

Розроблена раніше навчальна програма нормативної дисципліни «Безпека життєдіяльності» для вищих закладів освіти, затверджена 04.12.1998 р., визначає, що безпека життєдіяльності - це галузь науково-практичної діяльності, спрямованої на вивчення загальних закономірностей виникнення небезпек, їх властивостей, наслідків впливу їх на організмі людини, основ захисту здоров'я та життя людини і середовища її проживання від небезпек, а також на розробку і реалізацію відповідних засобів та заходів щодо створення і підтримки здорових та безпечних умов життя і діяльності людини.

Нормативна навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності» - це інтегрована дисципліна гуманітарно-технічного спрямування, яка узагальнює дані відповідної науково-практичної діяльності, формує поняттєво-категорійний, теоретичний і методологічний апарат, необхідний для вивчення у подальшому охорони праці, захисту навколишнього середовища, цивільної оборони та інших дисциплін, які вивчають конкретні небезпеки і способи захисту від них, що повністю відповідає наказу МОН №444 від 02.06.06.

Таким чином, викладання дисципліни «Безпека життєдіяльності» могло б здійснюватися у відповідності з програмою нормативної дисципліни, де вже інтегровано враховані питання цивільної оборони та охорони праці. Економічні аспекти безпеки життєдіяльності, охорони праці та цивільної оборони можуть бути викладені при вивчені розділу 5. Організація і управління безпекою життєдіяльності. Також, враховуючи дані соціологічних опитувань, вивчення БЖД  з питаннями охорони праці необхідно здійснювати  не раніше 3 курсу.

Література:

•1.       Желібо Є.П., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. - К.: Університет «Україна», 2005. - 264 с.

•2.   Навчальна програма нормативної дисципліни «Безпека життєдіяльності» для вищих закладів освіти. - К.: МОН, 1999. - 21 с.

•3.   ГСВО МОН Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра напряму 0501 - «Економіка і підприємництво». - К.: 2002.

        e-mail: alekoz@svitonline.com.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>