XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.т.н. Проскуряков К.І., Шамрай І.С. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

К.т.н., доцент Проскуряков К.І., Шамрай І.С.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

Проблеми розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні

Пенсійне забезпечення є основною складовою частиною системи соціального захисту населення, що передбачає забезпечення відповідного рівня доходів осіб пенсійного віку та максимальної залежності пенсійних виплат від персоніфікованих страхових внесків застрахованих осіб. Проте, останнім часом в Україні зростає невідповідність між рівнем змін в економіці та відносною стабільністю системи пенсійного забезпечення. Штучно утримувана стабільність, а також певні спроби модифікувати цю систему, щоб пристосувати до потреб окремих прошарків суспільства, призвели до накопичення низки проблем, вирішення яких є надзвичайно актуальним в сучасних умовах.

Питаннями удосконалення діючої системи пенсійного забезпечення займалося багато вітчизняних вчених, серед яких: В.С. Бастричев, А.В. Галімов, О.М. Губрієнко, А.О. Дарієнко, О.І, Кондюх, Г.А. Стасюк, П. Філіпчук, С.Є. Шпильовий, Н.Є. Шутовська, Н.Б. Ярошевич та інші. Однак, до цих пір залишаються невирішеними проблеми функціонування окремих рівнів пенсійної системи України, їх правове й фінансове забезпечення тощо.

Метою дослідження є комплексне вивчення, акумулювання, систематизація та висвітлення значного обсягу проблем, що супроводжують розвиток системи пенсійного забезпечення населення в Україні.

В Україні створена трьохрівнева система пенсійного забезпечення: солідарна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та система недержавного пенсійного забезпечення. Утворення такої пенсійної системи мало на меті розподілення між трьома її складовими ризики, пов'язані з демографічною ситуацією та з коливаннями в економіці й на ринку капіталів, що дозволило б зробити систему більш фінансово збалансованою і стійкою, а також застрахувати працівників від зниження рівня доходів після досягнення пенсійного віку [1, c.56].

В процесі розвитку вітчизняної системи пенсійного забезпечення виявилося, що вона значною мірою ґрунтується на принципах (засадах), успадкованих з радянських часів, не дивлячись на неодноразові спроби реформування, та є в цілому неефективною як у суто економічному аспекті (лягає тягарем на Державний бюджет України), так і з погляду соціальної справедливості (недодержання страхових принципів - наявність значних пільг у пенсійному забезпеченні окремих категорій працівників при однаковому розмірі відрахувань; низький рівень пенсій більшості пенсіонерів) [2, c.62].

Функціонування кожного рівня пенсійної системи України стикається з цілою низкою проблем, до яких слід віднести:

1) у солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування:

•-                  правове забезпечення сплати страхових внесків, призначення і виплата пенсій містить ряд невідповідностей та невизначеностей, що негативно позначається на реалізації громадянами права на пенсійне забезпечення і державну підтримку або спричиняє неефективне використання коштів Пенсійного фонду України;

•-                  наявність негативних демографічних показників суспільного розвитку в Україні: значна частка осіб передпенсійного та пенсійного віку; ранній вік виходу на пенсію; високий рівень демографічного навантаження на працездатне населення з боку осіб пенсійного віку тощо;

•-                  відсутність системності у проведенні реформування солідарної системи і випереджальне підвищення розмірів пенсій порівняно із збільшенням фонду оплати праці (на фоні розгорнутого в часі розширення джерел доходів Пенсійного фонду та поетапного звільнення його від невластивих витрат), що призводить до розбалансування бюджету Пенсійного фонду України, і як наслідок - виникає незворотність його дефіциту [3, c.130];

•-                  наявність диспропорції у пенсійному забезпеченні, обумовлені збереженням для окремих категорій громадян спеціальних пенсійних програм (за професійною ознакою), якими встановлені відмінні, від загальних, умови пенсійного забезпечення, породжує невдоволення більшості пенсіонерів та зростання соціальної напруги в нашому суспільстві;

•-                  недофінансування виплати пенсій особам, які працювали у сільському господарстві, адже страхові внески працюючих в аграрному секторі не покривають витрати на сплату пенсій цій категорії пенсіонерів, а щорічні закони про Державний бюджет у видатках на поточний рік не передбачають їх;

2) у накопичувальній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування:

•-                  накопичувальна система не має чітко розробленого механізму впровадження її в "життя";

•-                  існування інформаційного бар'єру, який не дає змоги ознайомитись з перевагами даного рівня пенсійної системи;

•-                  негативний вплив зрілої вікової структури, яка передбачає утримувальний характер ліквідних грошових коштів для здійснення майбутніх пенсійних виплат [4, c.242];

3) система недержавного пенсійного забезпечення:

•-                  низький доход на душу населення;

•-                  низький рівень довіри населення до недержавного пенсійного забезпечення та фінансової системи;

•-                  недостатня зацікавленість роботодавців у фінансуванні недержавних пенсійних програм;

•-                  низький фінансовий рівень можливості громадян для участі у системі недержавного пенсійного забезпечення;

•-                  недостатньо розвинуті програми по накопичувальному страхуванню життя;

•-                  часткова відсутність потрібних активів на початкових етапах діяльності недержавних пенсійних фондів, які інвестуються у сегменти ринку;

•-                  низька дохідність певних фінансових інструментів тощо.

Таким чином, перелік наведених проблемних питань у сфері пенсійного забезпечення, не є вичерпним, однак, їх вирішення повинно сприяти процесу створення в Україні, ефективної, збалансованої та стійкої пенсійної системи, що відповідає сучасним соціально-економічним вимогам та світовим стандартам.

Література:

•1.   Галімов А.В. Аспекти соціального забезпечення: стан та проблематика розвитку пенсійного страхування / А.В. Галімов, В.С. Бастричев // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна". - 2010. - №2. - С.55-60.

•2.   Губрієнко О.М. Проблеми та перспективи реформування пенсійної системи України / О.М. Губрієнко // Вісник Запорізького національного університету. - 2010. - №4. - С.57-64.

•3.   Філіпчук П. Суперечності правого законодавства щодо впровадження пенсійної реформи / П. Філіпчук // Актуальні проблеми державного управління. - 2009. - №1. - С.128-132.

•4.   Ярошевич Н.Б. Пенсійне страхування: проблеми розвитку / Н.Б. Ярошевич, Н.Є. Шутовська / Науковий вісник НЛТУ України. - 2009. - Вип.19.7. - С.240-244.

e-mail: vitarudenko@ukr.net.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>