XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Кубєєва А.С. УЗАГАЛЬНЕННЯ МЕТОДИКИ ЗОВНІШНЬОГО АУДИТУ ПОДАТКІВ

Студент  Кубєєва Анна Сергіївна

Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського торговельно-економічного університету

УЗАГАЛЬНЕННЯ МЕТОДИКИ ЗОВНІШНЬОГО АУДИТУ ПОДАТКІВ

Оподаткування підприємства є однією з найскладніших сфер його функціонування, що пов'язано з численними внутрішніми та зовнішніми ризиками, основними з яких є складне і суперечливе законодавство, суворий контроль з боку податкової служби, яка має право застосовувати каральні заходи щодо підприємств у випадку виявлення порушень. Очевидним є той факт, що правильне ведення податкового обліку і відповідно повнота та своєчасність розрахунків за податками дає змогу підприємству уникнути багатьох негативних наслідків та ефективно використовувати свої фінансові ресурси. Однак ведення податкового обліку, який ґрунтується на фінансовому обліку, на практиці здійснюється тим же бухгалтерським відділом підприємства, але водночас вимагає від бухгалтера специфічних знань та вмінь, а також у зв'язку з постійними змінами в законодавстві ще й його безперервного моніторингу. Таким чином з'являється небезпека допущення помилок. Саме тому в підприємства може виникнути необхідність залучення аудитора, який не лише може здійснити кваліфіковану перевірку ведення фінансового та податкового обліку, а й надати консультативну допомогу, розробити на основі аналізу чинного законодавства шляхи оптимізації оподаткування. Критерієм доцільності використання послуг аудитора є співвідношення між корисним ефектом такого рішення та витратами на оплату його праці. При цьому слід враховувати, що кваліфікована допомога у сфері податкового обліку може допомогти уникнути застосування штрафних санкцій з боку податкових органів, а також зберегти фінансові ресурси за рахунок застосування законодавчо дозволених альтернативних варіантів оподаткування, використання податкових пільг тощо. Саме тому є важливою наявність єдиної методики проведення аудиторської перевірки оподаткування підприємства, яка б дозволила отримати достовірний аудиторський висновок щодо стану податкового обліку та розрахунків за податками і платежами.

Питання аудиту оподаткування підприємства вивчали такі вчені як      О.Б. Бобрович, Н.О. Бондаренко, В.Г. Блотнер, Н.В. Будзан, Т.М. Давидов, А.В.Єлісєєв, А.Г. Загородній, М.В. Корягін, Л.П. Кулаковська,                       Н.О. Литвиненко, А.В. Озеран, В.О. Озеран, Ю.В. Піча, Л.М. Полякова,         В.Д. Понікаров, С.М. Попов, Н.М. Савка, М.М. Соловій, Л.Я. Тимофєєва,     Н.Й. Червона.  Однак у більшості робіт відсутній чіткий перелік етапів аудиту сфери оподаткування.

Метою написання статті є узагальнення послідовності здійснення аудиту оподаткування підприємства.

Аудит податкового обліку підприємства розглядається як складова частина аудиту системи бухгалтерського обліку і має на меті досягнення комплексності звітних результатів про стан фінансово-господарської діяльності підприємства та достовірність його відображення в системі бухгалтерського обліку [1, с.166].  Слід зазначити, що  Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча акцентують увагу саме на достовірності відображення (забезпечується відповідністю розрахунків за податками і зборами в усіх суттєвих аспектах нормативним документам, що регламентують їх нарахування та сплату), щодо якої аудитор і повинен висловити професійну думку [2, с.330].

Перед аудитом податкового обліку постають такі основні завдання [1, с.166]:

•·        Перевірка дотримання вимог щодо реєстрації підприємства та його відокремлених підрозділів як платників податків.

•·        Перевірка відповідності вимогам чинного законодавства переліку, розміру та термінів сплати обов'язкових податків і зборів.

•·        Перевірка якості ведення податкового обліку: правильності документування господарських операцій, взаємозв'язку та відповідності даних фінансового та податкового обліку.

•·        Перевірка дотримання термінів подання податкової звітності та сплати обов'язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів.

•·        Перевірка правильності самостійного нарахування підприємством штрафних санкцій за несвоєчасну сплату узгоджених податкових зобов'язань, якщо такі факти мали місце, а також перевірка уточнених податкових декларацій та розрахунків.

Однак на думку деяких авторів [2, с.331] основним завданням аудиту розрахунків з бюджетом є ретельна перевірка правильності нарахування податків та зборів та своєчасності їх сплати до бюджету. Таке твердження є обґрунтованим адже подібні порушення ведуть до застосування штрафних санкцій.

Виконання даних завдань здійснюється аудитором в декілька етапів:

I. Договірний: клієнт та аудитор обумовлюють та узгоджують обсяг перевірки (період, що перевіряється, види податків тощо) та метод її проведення (суцільний або вибірковий). Від останнього залежить достовірність та надійність отриманих результатів, а тому зазвичай при перевірці оподаткування застосовують суцільний метод [3, с.414]. Результати узгодження умов перевірки відображаються у договорі, загальному плані та програмі.

II. Підготовчий:

•1.     встановлюється перелік податків та зборів, які сплачує підприємство, враховуючи галузь його діяльності [1, с.170].

•2.     здійснюється вивчення законодавчої бази для кожного виду податків та зборів з врахуванням змін в періоді, що перевіряється [2, с.372].

3. аналізуються альтернативні схеми оподаткування з метою його оптимізації [2, c.372]

4.  встановлюється чи є підприємство-клієнт платником кожного з видів податків, на яких умовах,  чи має право використовувати пільги, в якому обсязі [2, с.372].

III. Основний:

1. перевірка правильності формування бази оподаткування щодо кожного податку чи збору [3, с.415].

2. перевірка правильності застосування розмірів ставок  (платежів) [2, с.372], а також арифметичних розрахунків з нарахування податків [3, с.415].

3. перевірка законності та правильності застосування податкових пільг [3, с.415].

4. перевірка повноти та своєчасності сплати податків [2, с.372].

5. перевірка правильності складених декларацій, розрахунків за платежами до бюджету і своєчасності їх подачі до податкового органу [3, с.415].

6. перевірка правильності відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з нарахуванням та перерахуванням податків та зборів [4, с.210].

IV. Заключний:

1. надати клієнту інформацію про результати роботи з детальним викладом виявлених помилок і фактів обману та рекомендації щодо їх виправлення [3, с.415].

2  залежно від мети перевірки, виду аудиту та завдань, одержаних від клієнта, підготувати висновок (якщо перевірялося лише одне питання) або інформацію для складання загального висновку (при загальному аудиті) відповідно до вимог МСА 700, 700А «Аудиторський висновок про фінансову звітність» або МСА 800 «Аудиторський висновок при виконанні завдань з аудиту спеціального призначення» [3, с.415].

3.   скласти і підписати акт про виконану роботу [3, с.415].

Це загальна схема перевірки сфери оподаткування підприємства, при цьому кожний податок та збір має свої особливості при перевірці. Так правильність нарахування податку на прибуток перевіряють в такій послідовності [1, с.171]:

•1.     перевірка правильності визначення платників податку на прибуток та дослідження їх особливостей;

•2.     попередня перевірка податкової звітності;

•3.     перевірка правильності нарахування валових витрат;

•4.     перевірка правильності визначення амортизаційних відрахувань;

•5.     перевірка правильності визначення прибутку до оподаткування та сум фактично сплаченого податку на прибуток.

Отже, аудит податкового обліку є важливим, необхідним та складним процесом, який допомагає вдосконалити організацію та ведення останнього, оптимізувати оподаткування та використання фінансових ресурсів. Дослідження літературних джерел показують, що в більшості досліджень відсутня чітко структурована послідовність проведення аудиторської перевірки оподаткування, однак об'єднання авторських поглядів дозволяє її сформувати, а отже застосовувати на практиці.

Література:

•1.     Аудит: теорія і практика: навчальний посібник / [Загородній А.Г., Корягін М.В., Єлісєєв А.В.]; національний університет «Львівська політехніка». - [2-ге вид.]. - Львів: Видавництво національного університету «Львівська політехніка», 2004. - 456 с.

•2.     Кулаковська Л.П. Основи аудиту: навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів освіти] / Л.П. Кулаковська, Ю.В.Піча. - К.: Каравела; Львів: Новий світ-2000, 2002. - 504 с.

•3.     Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту: навчальний посібник / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. - К.: Каравела, 2004. - 568 с.

•4.     Давидов Г.М. Аудит: [навчальний посібник / Г.М. Давидов]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання, КОО, 2001. - 363 с.

e-mail: anna-kubeyeva@rambler.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>