XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Кучеренко І.В., Левочко Т.В. ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПРЕСИВНИХ ЗАСОБІВ ВИРАЖЕННЯ СТВЕРДЖЕННЯ І ЗАПЕРЕЧЕННЯ У РОМАНАХ Е.М. РЕМАРКА

Старший викладач кафедри перекладу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського                     

Кучеренко Ірина Василівна, 

студентка 5 курсу кафедри перекладу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Левочко Тетяна Валеріївна

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПРЕСИВНИХ ЗАСОБІВ ВИРАЖЕННЯ СТВЕРДЖЕННЯ І ЗАПЕРЕЧЕННЯ У  РОМАНАХ  Е.М. РЕМАРКА

Опис експресивних засобів ствердження й заперечення, пов'язаних з розвитком теоретичної бази викладення німецької мови як іноземної, впливають на аспекти формування і сприйняття німецької та української картин світу. Дослідження експресивності в мові тісно пов'язане з проблемою функції мови. Вивчення мовних функцій вперше було здійснено німецьким мовознавцем Бюлером. Принципи його теорії стали основою концепцій інших лінгвістів. Якобсон виокремив 6 функцій мови: пізнавальну, комунікативну, експресивно-емоційну, спонукальну, фактичну та поетичну. Експресія - це посилення виразності, збільшення впливу сили сказаного. До засобів формального вираження експресивності відносяться суперсегментні та паралінгвістичні засоби (гучність і тембр голосу, темп мовлення, міміка, жести), які відіграють важливу роль в експресивному впливі на співрозмовника. Еспресивність - комплексне поняття. Існують наступні компоненти експресивності:

1. Інтенсивність - кількісну ознаку семантичної насиченості слова або словосполучення.

Такі слова з підсилювальною ознакою, як: abschäulich - огидний, wunderbar - фантастичний, чудовий,  fabelhaft - приголомшливий.

З послабшувальною ознакою rötlich - червонуватий, tänzeln - пританцьовувати виділяються на фоні зіставлення з нейтральними словами: groß - великий, rot - червоний, schwer - важкий, tanzen - танцювати.

2. Емоційність - властивість мовного знаку виразити факт емоційного переживання суб'єктом явища дійсності. У комунікації емоції можуть виражатися як прамовними засобами (плачем, сміхом, жестами, мімікою), так і мовними - фонетичними, лексичними, словотворчими, фразеологічними та граматичними.

У  мові художніх творів Е.М. Ремарка наявна величезна кількість слів, за допомогою яких виражається емотивне відношення до інших людей, фактів.               З відчуттям негативного відношення автор називає деяких людей der Schuft - негідник, schamlos - безсоромний, widrig - бридкий, die Missgeburt - виродок.

У звертанні до інших він виражає позитивне ставлення die Freude - радість, lieb - милий, teuer - дорогий.

За допомогою переносного значення багато звичайних слів письменник пересуває у пласт слів або навіть словосполучень, які виражають емотивну функцію ласки, що має місце при звертанні. Das Liebchen - голубка, die liebe Sonne - сонечко моє,  der Schatz - скарб.

Нерідко різноманітні почуття (злість, презирство, осуд) виражається  за допомогою звичайних слів: der Esel - осел, der Hahn - півень, das Ferkel - свиня, der Waschlappen - ганчірка.

Іменники типу Herrgott! - Господи!;  Himmel! - Боже!; Teufel! - Біс! Donnerwette!  Alle Achtung! - Хай йому біс! Знімаю капелюх і низько кланяюсь.

За допомогою стійких сполучень Ремарку вдається  тонко передати захоплення  na und? - ну і що?, емоції незадоволення  wenn schon? - ну і що ж? Du möchtest doch mitfahren... ach wo... Адже тобі хочеться поїхати з нами... ще чого.

Ремарк часто добирає такі лексичні компоненти, які допомагають йому створити яскраво позитивний чи негативний образ der Vielfrass - ненажера, das Vieh - худобина, das Gesindel - сволота, ausdruckloss - потворний.

Сприймаючи явище дійсності суб'єкт може виразити свою оцінку, тобто закладену в слові позитивну або негативну характеристику людини, предмета, явища. Позитивну оцінку у Ремарка виражають такі слова: mutig - мужній, weich - ніжний, kühn - сміливий, негативну: grausam - жорсткий, der Lügner - брехун.

Не менш важливим компонентом є образність, тобто компонент експресивності, що виражається за допомогою образів, які виступають у ролі лінгвістичних засобів у прямому та переносному значенні.

Ihr Haar war braun und hatte im Lampenlicht einen bernsteinfarbenen Schimmer. При світлі люстри її каштанове волосся мерехтіло бурштиновими відблисками.

Твори Ремарка отримали всесвітнє визнання завдяки простій мові і використанню в них експресивних засобів різних мовних рівнів, які виконують роль стверджувальних і заперечних засобів. Такі стверджувальні частки, як: ja, doch, jawohl, sicher часто виражається нейтральне підтвердження. Прислівники klar, natürlich, bestimmt звичайно містять компонент, який вказує на ступінь впевненості абсолютного підтвердження.

Контакте поєднання 2 лексем ja, natürlich (так, звичайно) виявляється найбільш експресивною ланкою реалізації значення ствердження.

Вживання заперечення nein - ні у мові романів особливо характерне для діалогічної мови. За допомогою цього заперечення будується негативна відповідь на альтернативне запитання, наприклад: Du glaubst nicht, das er es war? Fragte Morosow. Nein. Aber er sah so aus.  - Ти гадаєш, це не він? - Запитав Морозов? - Ні, але такий схожий.

У текстах романів Ремарка досить часто можна зустріти займенники niemand, noch nie, niemals mehr, nirgendswo, nirgendswohin.

«Wo willst du hinfahren? Fragte sie.» «Nirgendwohin. Nur so herum.» - «Куди ти маєш намір їхати? - запитала вона. Нікуди, просто хотілося трохи покататися».

Заперечення nirgendwohin у даній позиції додає висловлюванню героя неабияку експресивність, і тим самим, виражає об'ємну й коротку відповідь на поставлене питання. Таким чином, мова Ремарка має в своєму складі широкий спектр експресивних засобів різних  мовних рівнів, які часто виконують роль стверджувальних і заперечних засобів.

Романи Ремарка надзвичайно багаті як метафорами, так і найрізноманітнішими порівняннями: людина порівнюється з твариною, людиною, предметом.

Goldbach blickte ihn an wie ein sterbender Schäferhund - Гольбах подивився на нього очима смертельно пораненої олениці.

Також Ремарк використовує фразеологізми: Hier wird es ohnedies langsam heiß. - Тут, між іншим, теж запахло смаженим. (Небезпека).

Таким чином, можна дійти висновку, що тексти художніх творів Ремарка та їх переклади багаті найрізноманітнішими стверджувальними компонентами, зокрема метафорами та порівняннями. Також, для надання ствердженню більшої експресивності широко представлений  такий лінгвістичний прийом, як повторювані мовні звороти, фразеологізми та вигуки. Перекладач тонко відчуває контекст, якнайточніше зберігає мову оригіналу та емоційність висловлювань героїв.

Мові Ремарка притаманний широкий спектр експресивних засобів різних мовних рівнів, які часто виконують роль стверджувальних і заперечних засобів. У романах Е.М. Ремарка та їх перекладах роль експресивних засобів ствердження й заперечення часто виконують фразеологізми, на базі яких створюються яскраві, хоча і стереотипні образи, фразеологічні синоніми,а також метафори, порівняння, вигуки, що виступають не тільки універсальними мовними засобами вираження соціальної концепції автора, його світосприйняття, цивільної й особистої позиції, але й сприяють формуванню у читача позитивного або негативного відношення до зображуваних подій та персонажів. Найважливішою умовою реалізації іронії у художніх творах Е.М. Ремарка є наявність семантичної двоплановості, яка створюється прямими та переносними значеннями.

e-mail: levochko90@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>