XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Кучеренко І.В., Ткаченко А.В. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НІМЕЦЬКИХ ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Кучеренко І. В., Ткаченко А. В.

Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НІМЕЦЬКИХ ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Становлення і розвиток термінології, семантична структура термінів перебувають в центрі уваги фахівців багатьох галузей знання. Кожна наука прагне максимально впорядкувати термінологію, якою вона користується, і, встановивши однозначну співвідносність між словом і термінованим поняттям, досягти максимальної точності й лаконічності кожного терміна.

В основі кожного терміна обов'язково лежить визначення (дефініція) реалії, яку він позначає, завдяки чому терміни представляють собою точну і в той же час стислу характеристику предмета чи явища. Термін може бути утвореним на основі рідної мови або запозиченим як із нейтрального термінологічного банку (міжнародні греко-латинські терміноелементи), так і з іншої мови, він повинен відображати ознаки даного поняття; значення терміну для спеціаліста рівняється значенню поняття

Юридичний термін - слово або словосполу­чення, що виражає поняття з правової сфери суспільного життя і має визначення (дефініцію) у юридичній літературі (законодавчих актах, юридичних словниках, науково-правових працях).

Незважаючи на вимогу до короткої форми терміна, в юридичній термінології продовжують функціонувати терміни-складні слова з трьома та більше компонентами. Це зумовлено необхідністю вираження в межах однієї лексичної одиниці відразу декількох суттєвих ознак певного спеціального поняття (Arbeitnehmerfreibetrag - неоподаткований мінімум заробітної плати).

Найбільш продуктивними є префікси: un-, ur-: die Unverletzichkeit-недоторканність, die Untersuchung - розслідування, das Urheberrecht - авторське право, серед дієслівних префіксів - miss-, zer-, er-, ver-, be-, ent- : die Missbilligung - догана, der Misssbrauch - зловживання, der Verdacht - підозра, die Berufung - апеляція, der Beschluss - рішення, die Beschwerbe - скарга [1].

З напівпрефіксів, що є частотними в іменниковому та прикметниковому юридичному термінотворенні, можна виокремити такі: selbst, außen, gegen, haupt - das Hauptverfahren - судовий процес,gesamt, neben, ininner-, voll - der Vollzug - виконання та інші.

Терміни, побудовані за суфіксальним типом, визначаються такі: - ung, -er, -е: Abstimmung, Arbeitgeber, Anfrage, Abgeordnete. Продуктивними суфіксами прикметників є: -ig: bedürftig; -lich: beweglich.

Для утворення юридичних термінів використовуються також напівсуфікси, найбільш продуктивними серед них є такі:

••  напівсуфікси іменників: macht (die Eigenmacht), recht (das Begnadigungsrecht - право помилування, das Beschwerderecht), stück (das Grundstück).

••  напівсуфікси прикметників: fähig (kautionsfähig - той, хто має право виступати поручителем; той, хто може внести заставу).

Найпоширенішим є тип поетапної деривації: перший етап - префіксація, другий етап - суфіксація, що зумовлено необхідністю номінації вже іншого спеціального поняття та виникненням нової термінологічної одиниці.

Відомо, що основною ознакою терміна є його кореляція з поняттям відповідної галузі знань. Враховуючи цю властивість терміна, важливо простежити його семантичні смислові зв'язки із загальновживаним словом. Однією з найскладніших проблем у лексикографічному описі слова - терміна є розмежування полісемії та омонімії.

Якщо два ідентичні звукові комплекси є одним словом, то  у відповідності до існуючої лексикографічної традиції їм має відповідати одна словникова стаття, а якщо вони за своєю суттю різні - то дві, три і т.д. Однак у тлумачних словниках опис численних значень одного і того самого знака здійснюється шляхом пояснення одного значення через інше без пояснення зв'язку між ними та без врахування його узагальнюючої природи слова-терміна [2].

Терміни, на відміну від слів «широкого вжитку» всередині свого термінологічного поля зазвичай однозначні; одне і те ж слово може бути терміном різних сфер знання, але слід зауважити, що це не полісемія, а омонімія. Омонімія - одне з явищ, які притаманні всім мовам та характеризують лексико-семантичну систему кожної з них.

У зв'язку з появою нових галузей права, відкриття нових явищ, виникають значні труднощі визначення загальнонаукової, загальнотехнічної галузевої і вузькоспеціальної термінології: загальнонаукові і загальнотехнічні терміни - це терміни, які вживаються в декількох галузях науки і техніки.

Галузеві терміни це терміни, які вживаються лише в одній галузі знань. Наприклад: der Rechtsanspruch - правова претензія.

Вузькоспеціальні терміни - це терміни, які характерні для спеціальності даної галузі. Наприклад: die Ordnungsverwaltung - адміністративна діяльність, щодо забезпечення суспільного порядку [3].

Отже, термін має бути по можливості коротким, точним, однозначним у межах окремої галузевої термінології і не мати синонімів. Він повинен чітко і повністю подавати характеристики поняття.

Термін, як правило, виконує дві функції - номінативну (тобто називає поняття) та функцію відображення змісту поняття.

Під час перекладу німецьких юридичних термінів українською мовою слід спиратися на знання про специфіку термінів як лексичних одиниць та орієнтуватися на тематику тексту з тим, щоб уникнути неправильного вибору варіанту перекладу, оскільки подекуди трапляються омонімічні терміни.

Література:

•1.       Володина М. Н. Когнитивно-информационная природа термина и терминологическая номинация.- М.: Наука,  1998. - 390 с.

•2.       Кравченко А. П. Немецкий для юристов. Ростов Н/Д, Изд-во  «Феникс», 1997. - 288 с.

•3.       Енциклопедичний юридичний словник. - К.: «ШКОЛА», 2001 - 400с.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>