XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English




Научные конференции Наукові конференції

Кучеренко І.В., Васильєва О. АНГЛО-АМЕРИКАНІЗМИ В ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

Старший викладач кафедри перекладу

Кременчуцького національного університету

ім. Михайла Остроградського

Кучеренко І. В.,

студентка V курсу Олена Васильєва

АНГЛО-АМЕРИКАНІЗМИ В ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

     Актуальність дослідження англо-американізмів в лексико-семантичній системі сучасної німецької мови визначається загальною тенденцією в сучасній науці до дослідження та осмислення динамічних процесів у мові, а також вивченням лексико-семантичних, структурних ознак у механізмі формування німецької лексики завдяки впливу англо-американізмів, зумовлених також розвитком нової комунікативно-прагматичної дослідницької парадигми.

     Вітчизняні та зарубіжні германісти відзначають, що сьогодні німецька мова зазнає особливо інтенсивного впливу з боку англійської мови, насамперед її американського варіанта, що знаходить свій прояв на фонологічному, лексичному та семантичному рівнях. Тому проблема іншомовних слів є на сьогодні майже виключно проблемою запозичень з англійської мови. За даними німецьких лінгвістів, загальна кількість англо-американізмів, які існують сьогодні в німецькій мові, складає близько 6000 слів [2, с. 10-14].

     Іншомовні слова, потрапивши в мову, починають поступово підкорятися  її законам. Як правило, рано чи пізно іншомовне слово набуває звукових, морфологічних і семантичних (смислових) ознак слова запозичуваної мови [1, с. 105].

     При дослідженні німецької періодичної преси ми виявили, що найвища частота англо-американських запозичень спостерігається в галузях електронно-обчислювальної техніки, телекомунікації, в біржових та банківських справах, управлінні й організації підприємств. Входженню та активному використанню великої кількості запозичень англо-американського походження сприяє процес глобалізації, який передбачає насамперед інформаційну відкритість, яка здійснюється через такі інформаційні середовища, як телебачення, радіо, преса, Інтернет [3, с. 43]. 

     Досліджену запозичену лексику можна розподілити  на кілька тематичних сфер.

     1) Сфера політики. Наприклад: -der Goodwill - das Wohlwollen - прихильність, доброзичливість, добра воля.

     2) До сфери економіки відносимо:

     -das Name-Product - дешевий продукт невідомої фірми, продукт без торгової марки.

     3) Серед сфери робота / виробничі відносини слід звернути увагу на наступні слова:

     -der Fulltime-Job - праця протягом повного робочого дня; 

     -die Job- Rotation - проходження практики в різних відділеннях фірми.

     4) Вагоме місце займає сфера комп'ютерної  техніки, про що  свідчать

поповнення  лексикону  такими  мовними  одиницями  як  Online-Shops,  Home-shopping, Internetportale,  Internet-Kasinos. 

     5) Сфера  засобів  масової  інформації  охоплює   лексику,  яка  часто  зустрічається  на  сторінках  газет  та журналів. Наприклад:

     -der Ghostwriter (також:Ghost-Writer) - особа, що пише для інших, але не називається як автор.

    6) У зв'язку з торгівлею відомі такі англійські запозичення, як derShop(Laden, Geschäft), dasShöpping(Einkaufstummel).

     7) Модні предмети одягу також носять американську назву: Sweatshirt, T-shirt- сорочка без рукавів .

      Англо-американізми глибоко проникли сьогодні в сферу спорту, і не тільки як нові назви його різних видів, наприклад: Surfing, Freestyle, Biathlon.

     Таким чином, на основі зазначених мовних фактів можна зробити такий  висновок, що запозичення  іншомовної  лексики  має  наслідком  не  лише  кількісне  збагачення  словника,  але  й викликає певні  зміни в його  структурі.

Література:

•1.     Головин Б. Н. Введение в языкознание / Б. Н. Головин - М: Высшая школа, 1983. - 231 с.

•2.     Сидоров О. В. Прагматический статус заимствований в современном немецком языке / О. В. Сидоров // Взаємодія одиниць різних рівнів германських, романських і слов'янських мов. - К: КДПІІМ, 1991. - 10-14 с.

•3.     Янков А. В. Соціально-політичні неологізми та оказіоналізми в американському варіанті англійської мови: структура - семантика - функціонування: Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. філол. наук: спец. 10. 02. 04 / А. В. Янков - Львів, 2004. - 20 с.

 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>