XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Кучеренко І.В., Волкова Л.В. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ПРИКМЕТНИКІВ-КОМПОЗИТІВ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ У РОМАНАХ Е.М. РЕМАРКА

Старший викладач кафедри перекладу, Кучеренко Ірина Василівна

Студентка 5-го курсу, Волкова Лілія Володимирівна

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ПРИКМЕТНИКІВ-КОМПОЗИТІВ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ У РОМАНАХ Е.М. РЕМАРКА

Кожна мова перебуває у постійному русі, і найважливішим його напрямком є збагачення словникового складу мови за допомогою словотвору, тобто утворення нових слів за вже наявними словотвірними типами, за певними, характерними для даної мови, словотвірними моделями. Для німецької мови основними способами словотвору є афіксація, словоскладання, конверсії (перехід з однієї частини мови в іншу), скорочення та абревіації як засіб економізації мови. Як вид мовної економії, словоскладання представляє собою один з основних способів творення слів у німецькій мові, зокрема прикметників.

За типом зв'язку між компонентами прикметники-композити розподіляються на 2 групи: сурядні та підрядні. Складні прикметники, компоненти яких пов'язані сурядним зв'язком можуть складатися з двох чи більше основ, що беруть участь у формуванні значення та несуть однаковий наголос (finnisch-russische Grenze, deutsch-ukrainisches Wörterbuch). Такі прикметники зазвичай перекладаються українською також сурядними прикметниками-композитами зі збереженням послідовності компонентів та написанням через дефіс (auf schwarzgrünen Zweigen - на чорно-зеленому гіллі), іноді при перекладі компоненти переставляються (populär-wissenschaftlich - науково-популярний). У випадку підрядного зв'язку між компонентами прикметника-композита існують різноманітні логіко-семантичні зв'язки, при цьому перший компонент (який може складатися більше ніж з однієї основи) визначає другий. Такі прикметники перекладаються з використання одиниць різноманітних  мовних рівнів: слів (friedliebend - миролюбний, feuerfest - вогнестійкий), словосполучень (handgroß - розміром руки, grauwollen - із сірої шерсті), широких синтаксичних конструкцій (teppichrote Treppe - сходи, вкриті червоною ковровою доріжкою). Вибір того чи іншого способу перекладу залежить від логіко-семантичних відношень між компонентами складного прикметника, а також від того, основою якої частини мови є перший компонент. Між компонентами прикметників-композитів можуть виникати відношення порівняння (за участі компаративної семи): schneeweiß - білий, як сніг (білосніжний), rostrot - червоний, як іржа (кольору іржі), переклад яких не обмежується вживанням порівняльної конструкції. Також можуть виникати причинно-наслідкові відношення: sonnenwarm - нагрітий сонцем, blassgefroren - збліднілий від холоду; об'єктні відношення: geldgierig - жадібний до грошей, lachfertig - готовий сміятися. Перший компонент може виражати характеристику по змісту, часу і міру чи ступінь ознаки, якості, і вони нерідко виражаються складними прикметниками, другим компонентом яких є дієприкметник, тому звичним способом їх перекладу українською є вживання дієприкметникового звороту: angstverzerrt - спотворений страхом.

Переклад складних прикметників обумовлюється особливостями їх семантичних структур та передбачає різні варіанти передачі слів. Вони не в останню чергу залежать від контекстуального чинника, особливо при перекладі авторських прикметників, який враховує семантику слів і нерідко вимагає від перекладача фонових знань з певних галузей культурного чи повсякденного життя.

Cкладові елементи твірної основи складного прикметника не обов'язково підлягають дослівній передачі або ж зовсім вилучаються у випадку другорядності вираженої ознаки. Саме за цим принципом прикметники-композити можна розподілити на групи для аналізу семантичних зв'язків між компонентами, впливу на вибір перекладачем еквівалента та доцільність вживання того чи іншого варіанта, існування альтернативних способів передачі значення складного прикметника. До першої групи, а саме перекладу складних прикметників зі збереженням першого компонента твірної основи, належать як слова із сурядним зв'язком між компонентами (що позначають відтінки кольорів), так і прикметники, що характеризуються наявністю підрядних зв'язків (характеристики по місцю, часу, ступеню ознаки чи якості): grauweiß - сіруватий, rubinfarben - рубіновий, holzgeschnitzt - дерев'яний, schlaftrunken - сонний. Процес збереження першого компонента твірної основи складних прикметників залежить насамперед від логіко-семантичних зв'язків між ними та впливу контекстуального чинника, тому перед перекладачем постає непроста задача вибору оптимального еквівалента, представленим окремим словом, словосполученням або ж повноцінною граматичною конструкцією.

При збереженні лише другого компонента складних прикметників німецької мови (як в словах siegessicher - самовпевнений, messerscharf - гострий) простежуються ті ж особливості, які стосувалися і композитів першої групи. Переклад  залежить насамперед від особливостей синтаксичної побудови речень, які різняться у німецькій та українській мовах, наявності у композитів категоріальних сем, від яких залежить можливість вибору варіанта перекладу, відкидання необхідності перекладу одного з компонентів як носія другорядного значення.

До групи перекладу усіх структурних компонентів твірної основи німецьких прикметників-композитів відносяться композити з різними логіко-семантичними зв'язками між компонентами, а також прикметники із сурядним зв'язком. При перекладі такі прикметники передаються українською мовою словом з дефісом (perlgrau - перлисто-сірий, graugelb - сіро-жовтий), словосполученням з дієприкметником (wohlausgerüstet - добре обладнаний), нерідко спостерігаються випадки переходу з однієї частини мови в іншу: dreibeinig - тринога, faustdick - товщиною з кулак, у деяких випадках складний прикметник перекладається цілим реченням: unterleibskrank - той, хто страждає на виразку шлунку; wundergläubig - той, хто вірить в дива.

Останній спосіб перекладу прикметників-композитів полягає у виборі єдиного словникового відповідника для передачі значення слова. Нерідко єдиним відповідником перекладаються компоненти складних слів, які виражають людські риси характеру та особливості зовнішності: rothaarig - рудий, kahlköpfig - лисий, oberflählich - легковажний, armselig - жалюгідний. Інші приклади перекладу (handgreiflich - підбадьорюючий, herumflutend - широчезний, mittelgroß - зручний) підібрані відповідно до контекстуального чинника, тому дослівний переклад елементів є необов'язковим. Дана група є найменш численною, адже вибір єдиного варіанта перекладу, який би повністю відповідав вжитому контексту та ніс аналогічне конотаційне забарвлення, є обмеженим.

Таким чином, найпродуктивнішим способом перекладу є збереження усіх структурних компонентів складного прикметника. Він передбачає збереження семантичної структури слова та майже виключає можливість втрати інформативності. Розглянуті способи перекладу не вичерпують можливі варіанти, демонструючи лише різноманітність комбінацій їх використання, які залежать від контекстуальних зв'язків, семантичних особливостей та існуючих категоріальних сем, що є складовими прикметників-композитів.

 

e-mail: liliyavolkov@yandex.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>