XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Курдельчук Г.П. РОЛЬ СУЧАСНИХ ТЗН В УЧБОВОМУ ПРОЦЕСІ ЛУЦЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ

Курдельчук Г.П.

Луцький педагогічний коледж

РОЛЬ СУЧАСНИХ ТЗН В УЧБОВОМУ ПРОЦЕСІ ЛУЦЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ

Загальновідомо, що тільки 15% інформації запам'ятовується при слуховому сприйнятті, 25% - при зоровому і 65% - при одночасному. Більше 85% людей, особливо молодих, во­лодіє переважно зоровою пам'яттю. Активний об'єм пам'яті вико­ристовується людиною лише на 4...5%.

 Тому найпильнішої уваги вимагають питання організації учбового процесу, його інтенсифікація, що полягає в тому, щоб при найменших витратах часу давати необхідну кількість інформації, добиватися глибокого її засвоєння.

У поліпшенні організації навчального процесу і підвищення його якості велику допомогу педагогам можуть надати технічні засоби навчання.

Активне застосування технічних засобів навчання - це не привілей окремих викладачів. Сучасні ТЗН стають невід'ємною частиною учбового процесу скрізь, де є захоплені своєю справою викладачі, де навчання стало творчістю. Там де технічні засоби використовуються грамотно і систематично, вони сприяють підвищенню ефективності і якості навчання.

Технічні засоби навчання (ТЗН) - це сукупність дидактичних матеріалів і технічних пристроїв, які використовуються для пе­редачі інформації, контролю і навчання. Інформаційні ТЗН приз­начені для забезпечення прямої передачі навчальної інформації, контролюючі - для забезпечення контролю знань і навчаючі - для навчання.

За допомогою ТЗН можна вирішувати такі задачі:

•- підвищення, ефективності процесу навчання;

•- отримання інформації про явище, процеси, об'єкти;

•- прискорення передачі наукової інформації;

•- надання допомоги викладачам в інтенсифікації процесу навчання за рахунок скорочення часу на виклад складних явищ;

•- підвищення наочності, забезпечення глибокого засвоєння предмету, розвиток пізнавальної активності студента.

При підборі технічних засобів викладач керується наступними положеннями:

•-  технічні засоби навчання повинні забезпечувати найбільш складні теми;

•-  демонструвати процеси, які важко або неможливо спостерігати насправді;

•-  розкривати історично віддалені суспільні явища або ситуації в динаміці, а також предмети і явища, які доцільно підносити в екранному або звуковому художньому зображенні.

Використання технічних засобів значно скорочує час на підготовку педагогів до занять, певним чином організовує учбовий процес. ТЗН довго зберігають свої художні якості, застосування їх може бути багатократним, а це говорить про те, що методи і прийоми їх використання постійно удосконалюватимуться.

Застосування ТЗН буде ефективним за умови, що педагог вільно володіє технікою, добре підготовлений організаційно, уміє заздалегідь чітко визначити їх місце в системі занять і в учбово-виховному процесі в цілому. Результативність роботи залежить і від того, наскільки повно він може витягувати з екранно-звукових засобів закладену в них інформацію, розгортати бесіду за змістом, пов'язувати відомості, що підносяться, з життям. Важливо також, як він будує перехід від свого слова до перегляду, як активізує слухачів, використовуючи їх досвід. Одним з типових недоліків використання ТЗН є невміння педагога правильно побудувати заняття і точно визначити роль і місце технічних засобів. Часто багато часу йде на демонстрацію непотрібного, такого, що не має відношення до даного заняття матеріалу, наприклад, показується весь фільм, тоді як можна було б обмежитися окремими фрагментами; нерідко пояснення педагога дублюють текст діафільма або презентації, що приводить до нераціонального витрачання учбового часу.

Як відомо, успішне сприйняття тих або інших відомостей багато в чому залежить від їх наочності. Звичайно, ніяка техніка не може замінити живе слово викладача, від уміння і таланту якого перш за все залежить результат учбового процесу. Проте сучасні технічні засоби значно розширюють можливості викладача по викладу, а аудиторії по сприйняттю учбового матеріалу.

Висновок

Використання ТЗН поліпшує дидактичні умови процесу навчання, розширяє дидактичний інструментарій за допомогою якого вик­ладач керує процесом навчання, підсилює його інформативність. Одна з головних передумов ефективного використання ТЗН - відповідні умови організації навчального процесу, навички і уміння вик­ладача.

Література:

•1.     Биков В.Ю. Теоретико-методологічні засади створення і розвитку сучасних засобів та е-технологій навчання // Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992 - 2002. Збірник наукових праць до 10 - річчя АПН України / Академія педагогічних наук України. - Частина - 2. - Харків: "ОВС", 2002. - С. 182 - 199.

•2.     Гуревич Р., Коломієць А. Можливості новітніх інформаційних технологій у підготовці педагогічних кадрів // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2002. - № 2. - С. 52-53.

•3.     Науменко О.М. Окремі методичні засади підготовки майбутніх вчителів до використання засобів ІКТ в навчальній діяльності // Інформаційні технології і засоби навчання. Електронне наукове фахове видання. - 2007. - Вип. 4. - www.ime.edu-ua.net/em4/emg.html.

•4.     Коджаспірова Г.М., Петров К.В. Технічні засоби навчання і методика їх використання. - М.: Академія, 2001. - 256 с.

 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>