XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Кушик М. Л. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

викл. Кушик М. Л.

Тернопільський державний медичний  університет ім. І. Я. Горбачевського

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Ведучи мову про навчально-методичне забезпечення навчального процесу, варто звернути увагу на підручники з медицини, які видавалися в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.

У доповіді (Тернопіль, 1967) О. Тушина "Первый учебник акушерства, вышедший в Западной Украине" автор описує перший підручник з акушерства, який був виданий у Львові на польській мові Я. Костжевського "Повивальное искусство, служащее для неизбежной пользы отбирающим детей при родах и не менее желанное и выгодное роженицам, кратко и совершенно собранное" (1774) [14, 11-12].

Н. Максимович-Амбодик склав перший підручник з акушерства в Російській імперії "Искусство повивания, или наука в бабичьем деле, в коем кратко, но ясно толкуется, какое детородные женские части строение имеют, каким образом надлежит пособлять беременным при родах, роженицам после родов и новорожденным им младенцам во время младолетства; на 5 частей разделенная и многими рисунками снабженная" [2,186,188]. Є. Мухін написав "Курс анатомии" (1813-1815), "Первые начала костоправной науки" (1806) [6, 21-22].

Серед навчально-допоміжного забезпечення навчального процесу, слід згадати про наявність студентської лекторії, зокрема в університеті Св. Володимира. Лекторія працювала з 9 до 2 год. кожного дня крім неділі і канікул. Тут студенти могли читати пресу. Вхід у лекторію був за квитками. Читачі повинні дотримуватися правил поведінки: зберігати тишу, знімати верхній одяг та калоші, не курити [11, 77-78].

Заслуговують уваги праці студентів медичного факультету університету Св. Володимира, які не були обов'язковими, наприклад, в 1846 р. А. Яцина переклав першу частину анатомії Краузе, Кушелевський переклав таблиці Беллінгама. Переклади були схвалені медичним факультетом та видрукувані за рахунок університету [3, 496-497].

У 1859 р. було відновлено право навчальних закладів виписувати наукову літературу із закордону "без цензурного розгляду" [4, ІІ, 1].

Варто згадати "Полный учебникъ для фельдшерскихъ учениковъ, фельдшеровъ и фельдшерицъ. Выпускъ первый. Анатомія и физіологія здороваго человѣка" д-ра Л. Фішкіна, який вийшов другим виданням в Варшаві в 1876 р. Підручник, написаний російською мовою, містив 94 рисунки. Для полегшення навчання на полях були готові запитання до тексту, основні поняття було виділено іншим шрифтом. За словами автора, швидкість з якою розійшлось І видання підручника, свідчить про його необхідність. Фельдшер є помічником лікаря, але, зважаючи на недостатню кількість лікарів, особливо в сільській місцевості, він повинен мати відповідні знання з медицини [15, І-ІV, I-ІІ, 1-2, 5-9].

Заслуговує на увагу розпорядження Міністерства народної освіти від 11.02.1881 щодо введення навчальних посібників. Відповідно до правил 1865 р. про порядок затвердження підручників та посібників для нижчих і середніх навчальних закладів, прохання про затвердження педагогічної праці повинно бути подано на ім'я попечителя навчального округу, згодом підручник розглядався на раді при навчальному окрузі, висновки подавалися попечителю і міністру народної освіти. Після схвалення міністром підручник можна було використовувати в усіх навчальних закладах Міністерства. Окрім того, кожного року в "Журналі Міністерства народної освіти" друкувався каталог затверджених підручників на основі поданих даних попечителів навчальних округів [16, арк.12-13].

Радою університету Св. Володимира в 1879 р. прийнято рішення щодо обмеження витрат на видання "Университетскихъ Извѣстій". Зважаючи на витрати в 1878 р. (більш ніж 8000руб.), було вирішено друкувати статті тільки членів університету, кожен випуск мав містити до 20 сторінок, окрім правил, списків, каталогів, обмежено було також друк протоколів та ін. [11, 255-256].

Аналізуючи дані стосовно друкованих видань м. Харкова за 1887-1891 рр., варто звернути увагу на діяльність типографії Імператорського Харківського університету, де друкувалися програми з фізіології людини, ботаніки, мінералогії, фармації та інших дисциплін, правила для студентів та сторонніх слухачів російських університетів, екзаменаційні вимоги для студентів в медичній комісії, огляд викладання на осінні та весняні півріччя 1889 - 1891 рр., правила про призначення студентам стипендій і допомоги та про звільнення їх від оплати, правила для півкурсових іспитів студентів університету та ін. У Харкові виходили періодичні видання, зокрема "Архивь психіатріи, нейрологіи и судебной психопатологіи" (за ред. проф. П. Ковалевського). В типолітографіях м. Харкова було видано "Пьянство и его последствія" (переклад з французької за ред. проф. П.  Ковалевського), "Учебник фізіологіи человека" д-ра Л. Ландуа, "Хирургіческія болѣзни мочѣвыхъ и половыхъ органовъ, часть І болѣзни "Уретры" проф. А. Подреза, "Общая хирургическая патологія и терапія" проф. М. Субботіна та низка інших праць [13, арк. 10, 20, 26, 111, 113, 202, 236, 288-290].

Для навчання використовували підручники російських авторів, іншомовні джерела, а також переклади іноземних посібників. Наприклад, для вивчення гістології з ембріологією в Новоросійському університеті на початку ХХ ст. використовували: "Учебник гистологіи" (М. Кульчицький, 1903), "Histologie und mikroskopische Anatomie" (L. Szymonowicz, Würzburg, 1901) та ін., для фармації з фармакогнозією - "Курс фармаціи" (В. Тихомиров, Москва, 1900), "Grundiss der Parmacognosie" (F. Flückiger, Berlin, 1894) та ін. В університеті Св. Володимира для вивчення оперативної хірургії використовували: "Курсъ оперативной хирургіи" (О. Бобров, 4-е вид. Москва, 1898), "Хирургическая анатомія артеріальныхъ стволовъ и фасцій" (М. Пирогов, Спб., 1881-1882), "A Manual of operative Surgery" (Treves, London, 1903) та ін., для вивчення гістології - "Lehrbuch der Histologie" (L. Szymonowicz, Würzburg, 1909), "Основы гистологіи животныхъ и человѣка" (М. Кульчицький, Харків, 1909), для вивчення дитячих хвороб - "Лекціи объ острыхъ инфекціонныхъ болѣзняхъ у дѣтей" (Н. Філатов, Москва, 1903), "Лекціи по физіологіи питанія перваго дѣтства" (В. Чернов, Київ, 1910) та ін. [1; 7; 8, 9-13; 9, 6, 20-21; 10, 3, 26-27].

Для підготовки до екзаменів на звання лікаря було видано список додаткових посібників з різних предметів. З анатомії - Henle. Grundiss der Anatomie; въ русск. перев. - Очеркъ Анатоиміи человѣка. Харьковь.1881г., з фізіології - Hermann. Lehrbuch der physiologie. Berl. 1886 г., з акушерства - Лазаревичъ. Курсъ акушерства, Харьковь. 1877 г., Schröder. Учебникъ акушерства въ оригин. или переводѣ подъ ред. Рейна, съ 9-го изд. Спб, 1887, з хірургічної патології - König. Въ оригин. или русск. перев. Руководство къ общей хирургіи. Спб. 1884 г. та ін. [12].

Львівський університет мав бібліотеку, де знаходились книги з різних наук, рукописи, колекції монет. При бібліотеці була читальня. Бібліотека працювала кожного дня, крім неділі і свят, з 1 жовтня до 1 серпня [17, 358-373].

Одним із важливих аспектів науково-методичного забезпечення навчального процесу, на наш погляд, є наявність навчальної та спеціалізованої літератури. Згідно з даними звіту станом на 1.01.1915 р. в основній бібліотеці університету Св. Володимира налічувалося 487708 томів книг і періодики на суму 1024696 руб. 51 к. Студентський відділ бібліотеки нараховував 43232 томів вартістю 87628 р.71 к., 186 найменувань журналів. Зменшилась кількість закуплених книг у зв'язку з припиненням виписування літератури з Австрії та Німеччини. Слід згадати про пожертви професорів університету для бібліотеки, зокрема проф. Г. Рейн подарував бібліотеці 2211 томів, в основному з галузі гінекології [5, 14-16].

Отже, для повноцінного проведення навчального процесу у медичних навчальних закладах факультетах необхідним було науково-методичне забезпечення, наявність спеціалізованої літератури.

Література:

•1. Бобров Александр Алексеевич [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://rulex.ru/01020146.htm.

•2. Верхратський С. А. Історія медицини / С. А. Верхратський. - 3-є вид., перероб. і допов. - К. : Вища шк., 1983. - 384 с.

•3. Исторія Императорскаго Университета св. Владиміра. Т. І : Унив-тъ св. Владиміра въ царствованіе Императора Николая Павловича / по порученію Совѣта Ун-та св. Владиміра составилъ ордин. проф. М. Ф. Владимірскій-Будановъ. - Кіевъ : Въ тип. Имп. Ун-та св. Владиміра, 1884. - 674, XLI, IV с.

•4. Краткіе отчеты по Университету Св. Владиміра въ 1858-59 и 1859-60 учебныхъ годахъ. - Кіевъ : Въ Унив. типографіи, 1861. - 27, 19 с.

•5. Краткій отчетъ о состояніи и дѣятельности Императорскаго Университета Св. Владімира въ 1914 г. - Кіевъ : Типографія Имп. Университета Св. Владиміра Акц. О-ва печ. и издат. дѣла Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1915. - 41 с.

•6.Крыштопа Б. П. Высшее медицинское образование в Украинской ССР / Б. П. Крыштопа. - К. : Здоров'я, 1985. - 320 с.

•7. Кульчицкий Николай Константинович [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://rulex.ru/01110995.htm.

•8. Обозрѣніе преподаванія въ Имп. Новоросійскомъ Университетѣ въ 1905-1906 ак. году по медицинскому факультету. - Одесса : Экономическая типографія, 1905. - 55, ІІ с.

•9. Обозрѣніе преподаванія въ Университетѣ Св. Владиміра на 1907-1908 уч. годъ по мед. факультету. Съ приложеніемъ росписанія лекцій. - Кіевъ : Тип. Имп. Унив. Св. Владиміра Акц. О-ва печ. и издат. дѣла Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1907. - 117 с. : I табл.

•10. Обозрѣніе преподаванія въ Университетѣ Св. Владиміра на 1910-1911 уч. годъ по мед. факультету. Съ приложеніемъ росписанія лекцій. - Кіевъ : Тип. Имп. Унив. Св. Владиміра Акц. О-ва печ. и издат. дѣла Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1910. - 52, І с.

•11. Сборникъ постановленій и распоряженій начальства по Ун-ту Св. Владиміра и прочимь русскимь унив-мъ съ 1878 по 1891 годъ включительно / Составленъ Архиваріусомъ Ун-та Св. Владиміра В. И.  Клопотовскимъ. - Кіевъ : Тип. Имп. Унив. Св. Владиміра, 1893. - 275, 19 с.

•12. Списокъ руководствъ и пособій, рекомендуемыхъ вниманію готовящихся къ испытанію на званіе лѣкаря. - [Б. м. : б. и. : конец XIX - нач. XX в.]. - 7 с.

•13. Списки книг, газет и других изданий отпечатанных в типо-литографиях г. Харькова. (нач. 5 августа 1887 - ок. 14 декабря 1891 г.) // ЦДІАУ у Києві. - Ф. 1680, оп. 1, од. зб. 5. - 297 арк.

•14. Тушин О. В. Первый учебник акушерства, вышедший в Западной Украине / О. В. Тушин // Тезисы докладов Тернопольской областной ист.-мед. конф. (декабрь 1967 г.). - Тернополь, 1967. - С. 11-12.

•15. Фишкинъ Л. Д. Полный учебникъ для фельдшерскихъ учениковъ, фельдшеровъ и фельдшерицъ. Вып. 1 : Анатомія и физіологія здороваго человѣка. Съ 94 ксилографическими рисунками въ текстѣ / Л. Д. Фишкинъ. - 2-е изд., исправл. и доп. - Варшава : Въ Типографіи Управл. Варшав. Жандарм. Округа, 1876. - 451 с.

•16. Циркулярные распоряжения Министерства народного просвещения (9 февраля 1881г. - 19 сентября 1884 г.) // ЦДІАУ у Києві. - Ф. 707, оп. 87, од. зб. 6439. - 93 арк.

•17. Finkel L. Historya Uniwersytetu Lwowskiego. Cz. 2 : Historya Uniwersytetu Lwowskiego (1869-1894) / L. Finkel, S. Starzynski. - Lwow : Nakladem Senatu Akademickiego C. K. Uniwersytetu Lwow. z drukarni E. Winiarza, 1894. - 444 s.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>