XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Кутковецька Т.О. ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАЛУЗІ САДІВНИЦТВА

Кутковецька Т.О.

Уманський національний університет садівництва

ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАЛУЗІ САДІВНИЦТВА

Зростання ролі факторів інтенсивного розвитку садівництва обумовлює необхідність впровадження інновацій з метою виробництва нової продукції. Збільшення попиту також приводить до необхідності розробки нових видів  продукції.

Інновації - це новостворені і вдосконалені конкурентоздатні  технології,  продукція  або  послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого,  адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і соціальної сфери.

Садівництву притаманна продуктова інновація, що характеризується впровадженням у виробництво нових сортів плодово-ягідних культур, нових технологій їх вирощування, зберігання та переробки. Також необхідно відмітити, що створення нового і покращеного продукту вимагає реалізації інноваційних процесів в організації праці, та в управлінні.

Результатом інноваційної діяльності в садівництві є підвищення урожайності плодів і ягід, продуктивності праці, зниження собівартості продукції, збільшення прибутку.

Щоб удосконалити організацію поширення інновацій в садівництві необхідно забезпечити зміцнення зв'язків науки з виробництвом шляхом реформування дослідних господарств, надання їм більшої самостійності і переведення на договірні принципи співпраці з наукою. Створення у структурі наукових установ підрозділу інноваційного маркетингу, а також створення нової посередницької структури - регіональної інноваційної служби в садівництві, яка б виконувала функції наукового забезпечення розвитку садівництва, надавала послуги в підготовці інноваційних проектів та консультацій при їх практичній реалізації у господарствах.

Інноваційні служби доцільно створювати при наукових установах і освітніх закладах садівничого профілю, тоді вони не вимагатимуть великого штату працівників - консультуванням і проектуванням можуть займатись за договорами ті ж наукові співробітники, які виконують розробки. Організація інформаційно-консультаційної роботи має базуватись на договорах інноваційної служби з науковою установою та з сільськогосподарськими підприємствами, згідно яких необхідно виплачувати винагороду виконавцям за використання розробок.

До функцій інноваційного маркетингу належать:

- виконання маркетингових досліджень, результати яких використовуються для формування тематики науково-дослідної роботи;

- концентрування зусиль на пріоритетні напрямки досліджень чи окремі породи;

- завершення виконання розробки підготовкою технологічної документації;

- виконання комплексної розробки - відпрацьовування всіх елементів технології, включаючи сорти, підщепу, формування крони, утримання ґрунту, захист від шкідників і хвороб;

- виконання інноваційних проектів нових садів;

- економічна оцінка нових сортів і технологій для обґрунтування їх використання сільськогосподарськими підприємствами.

Маркетингові орієнтації розробок забезпечать цілісність, нерозривність інноваційного процесу в садівництві, починаючи від зародження ідей нових технологій  і закінчуючи виробництвом плодів і ягід у сільськогосподарських підприємствах. Також сприятимуть підвищенню ефективності діяльності наукових установ, вирішенню потреб садівницьких господарств у прискореному технологічному оновленні галузі та забезпечать зростання економічної ефективності виробництва плодів та ягід.

Найповніше і комплексно наукові розробки реалізуються при  закладці насаджень. Це вимагає підготовки інноваційних проектів посадки садів, які включають в себе:

- однозначно сформульовані цілі і завдання, що показують основне призначення проекту;

- комплекс проектних заходів щодо вирішення інноваційної проблеми і реалізації поставлених цілей;

- організація виконання проектних заходів, тобто пов'язування їх за ресурсами і виконавцями для досягнення цілей проекту в обмежений період часу і в рамках заданих вартості і якості;

- основні показники проекту (від цільових - за проектом в цілому, до часток - за окремими завданнями, темами, етапами, заходами, виконавцями), у тому числі показники, що характеризують його ефективність.

Якщо комплексна технологія орієнтована на використання в будь-якому господарстві, то інноваційний проект виконується для конкретного замовника. На відміну від звичайних, інноваційні проекти садів будуть впроваджувати останні розробки нових технологій. Уся науково-дослідна робота має бути підпорядкована розробці інноваційних проектів та їх успішній реалізації у сільськогосподарських підприємствах.

В інноваційному розвитку садівництва також важливе місце займає державне регулювання, що сприяє здійсненню необхідних капітальних вкладень. Стимулююча державна інноваційна політика повинна використовувати кредитно-фінансовий механізм у вигляді економічних пільг організаціям, що реалізують інноваційні проекти.

Отже, для покращення економічної ефективності садівництва сільськогосподарським підприємствам потрібно впроваджувати інноваційну стратегію розвитку, суть якої полягає у прискореному переході на нові інтенсивні технології виробництва плодів, а також організувати спеціалізовані регіональні інноваційні служби, у структурі яких необхідно передбачити три основні напрями діяльності: інноваційного маркетингу, інноваційного проектування та консультування.

 

e-mail: tanya_kut@ukr.net


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>