XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Кузьма В.П., к.е.н. Попова І.В. ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ, ФОРМИ ПРОЯВУ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ В БАНКІВСКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Кузьма Валентина Павлівна, Попова Ірина Віталіївна, к.е.н., доцент

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ, ФОРМИ ПРОЯВУ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ В БАНКІВСКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Розгортання фінансової кризи, яка почалася у 2008 році, призвело до складного становища діяльність банків України і взагалі всієї банківської системи. Девальвація гривні, значне скорочення доходів і фінансового становища позичальників, обмежений доступ до зовнішніх джерел фінансування (співпраця з МВФ, з приводу 2-го траншу у 2009 році) негативно позначилися на фінансовій стійкості українських банків. Це певним чином призвело до зниження показників ліквідності і платоспроможності банків. Почався значний відтік грошових засобів з депозитних рахунків клієнтів позичальників, збільшилася частка неповернених кредитів в строк, що також негативно відбилося на діяльності банківської системи України.

Невирішеність деяких проблемних проблем і зумовило існування нестабільної банківської діяльності. Тому основною метою є вирішення причин виникнення фінансової кризи в банківській системі, форми її прояву та врешті решт визначити шляхи її подолання.

Проблематику даного питання широко досліджували як вітчизняні, так і закордонні вчені, такі як: О.С. Барановський, В.А. Кованадзе, Н.Н. Поляк, В.О. Герасименко, В. Рисін, Н. Стукало, І.А. Кравченко, О.К. Бакун та інші. Однак, не зважаючи на глибоке вивчення вченими даної теми, залишаються дискусійні питання, які потребують вирішення.

Основні форми прояву фінансової кризи в банківській системі України - недостатня капіталізація банків; зниження якості банківських активів; масовий відплив коштів населення з банківських рахунків (спровокований рейдерською атакою на Промінвестбанк), що призвело до не менш гострої проблеми як криза ліквідності банків; недовіра з боку населення до банків; зниження інвестиційної привабливості українських банків для іноземних інвесторів внаслідок погіршення фінансових показників банків; стрімке знецінення національної грошової одиниці (що викликало збільшення проблемної позикової заборгованості за валютними кредитами). Спостерігалися кризові явища і у кредитній діяльності банку - усі банки проводили розширену політику споживчого кредитування. Проте криза змусила банки скоротити обсяги кредитування, що позбавило банківську систему джерел майбутніх доходів, а вітчизняну економіку - фінансових можливостей до розвитку, в насідок чого погіршилася якість кредитного портфеля банків [1] (за офіційними даними НБУ, станом на 01.01.10 р. прострочена заборгованість становила майже 70 млрд грн, збільшившись протягом 2009 р. з 2,2 до 9,3 % кредитного портфеля [5]).

Щоб розв'язати всі ці проблеми та забезпечити збереження фінан­сової стійкості вітчизняних бан­ків вчений Герасименко В.О. пропонує об'єдна­ти зусилля всіх гілок влади і розробити заходи, які були б спрямовані на вихід України з політичної та економічної кризи. [1]. Рисін В.В та Стукало Н.Н. вважають, що слід розробити додаткові вимо­ги щодо якості регулювання банківської діяльності в системі банківського нагля­ду.  У їх роботах зазначено, що значну увагу треба приділи­ти здійсненню поточного моніторингу стійкості банківського сектору з боку НБУ [2,3].

Кожний вчений висловлює свою точку зору і вважає її найефективнішою у подоланні банківської кризи. Але на мою думку на стабілізацію банківського сектору України головним чином вплине підвищення рівня ліквідності банків шляхом їх об'єднання або залучення додаткових коштів, тим самим збільшуючи регулятивний капітал; проведення ефективної політики рекапіталіхації конкуруючих банків.

До основних напрямів подолання фінансової кризи у банківській системі також можна віднести те, що банки на даному етапі розвитку повністю переглянули методику оцінки кредитоспроможності позичальника, встановили більш «жорсткі» умови для отримання кредитів; протягом 2009-2010 років двічі зменшив облікову ставку до 10,25%; збільшено ставки обов'язкового резервування з 4% до 20%; були встановлені мораторії на дострокове вилучення коштів з рахунків у банку; збільшення НБУ вартості рефінансування на 0,5-1%;  для отримання банками кредитів від НБУ запропоновано рефінансування під заставу акцій банку.

Таким чином, підводячи підсумок, хочу сказати, що для кращого функціонування банківської системи України необхідно насамперед активно використовувати фінансові інструменти грошово-кредитного регулювання; відновлення довіри банківської системи; реформування банківського сектору шляхом ліквідації слабких банків; створення «госпітального банку», що акумулюватиме погані активи банків; вдосконалення норм регулювання банківської ліквідності; нарощування банківського капіталу; регулювання наявності іноземного капіталу в банках України.

Література:

•1.  Герасименко В.О. Причини виникнення та форми прояву фінансової кризи в банківській системі // Вісник НБУ - №7. - 2010, с.12-19

•2.  Рисін В.В. Наслідки фінансової кризи для банківського сектору // Фінанси України. - №8. - 2010, с.24-33.

•3.  Стукало Н.Н. Державне антикризове регулювання банківського сектору // Вісник НБУ. - №7. - 2010, с. 20-25.

•4.  http://www.rusnauka.com/14_NPRT_2010/Economics/66590.doc.htm

•5.  http://www.niss.gov.ua/articles/256/

 

 

e-mail: valya_k_30@mail.ru

 

  


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>