XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Кузьменко А.В. ЗНАЧЕННЯ ІНОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Кузьменко Андрій Володимирович

Студент ВТЕІ КНТЕУ.

Науковий керівник: к.е.н, Бурдейна Людмила Іванівна

Доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем ВТЕІ КНТЕУ

ЗНАЧЕННЯ ІНОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Наслідки світової фінансово-економічної кризи, яка зараз лихоманить весь світ, відчула на собі вже і економіка України в цілому і окремі вітчизняні підприємства зокрема. Враховуючи те, що циклічність розвитку економіки наука дослідила вже давно, постає запитання, чи можна було передбачити та попередити економічну кризу, що склалась в даний період.

Звичайно кризу можна було передбачити і якщо наслідків уникнути було не можливо, то їх полегшити можна було цілком реально. Проте для вітчизняних підприємств зараз головне завдання не розбирати минуле, а думати про майбутнє, а саме про шляхи виживання за таких складних умов.

Якщо спад розвитку економіки можна пояснити, насамперед законом спадної граничної продуктивності всіх факторів виробництва, то піднесенню можуть сприяти різні явища та процеси. Вчені економісти висунули різні теорії щодо причин, що спонукають криву розвитку економіки йти уверх після падіння.

В сучасну епоху, яку вже встигли охрестити епохою інформації та науки, найбільшого значення з теорій виходу з кризи набирає теорія інновацій. Дану теорію у своїх працях досліджували такі вчені як: Й.Шумпетер, Е. Хансен та ін. Її суть полягає в тому, що ріст економіки матиме певну межу, навіть при збільшенні інвестування, яке в результаті уже буде неефективним, подоланню цієї межі сприяють розробка та застосування нових виробничих технологій, поява нових методів управління та нових форм організацій бізнесу, тобто інновацій.

На інновації зараз покладають надії, як ключ до швидкого виходу з фінансово-економічної кризи. Хоч держав і виділяє кошти з бюджетів на розвито науки та нововведень, проте більшість інновацій зароджуються саме на підприємствах.

В умовах ринкової економіки ритм розвитку національного господарства завдають саме приватні підприємства, тоді як роль держави полягає у стимулюванні та регулювання їх діяльності.

Для підприємства інновації - це не стільки до шлях для виведення національної економіки з кризи, скільки ключ до ефективного функціонування. Адже місія підприємства, насамперед приватного(адже у державного місією може бути не стільки прибуток, скільки задоволення суспільних потреб), полягає у отриманні максимального прибутку. За умов ринкової економіки підприємства, що працюють у одній сфері будуть конкурувати і тим самим заважати один одному у досягненні  своєї місії. Зрозуміло, що переможе і досягне своєї мети підприємство, яке максимізує дохід і мінімізує витрати.

Саме інноваційні процеси, що проходять на підприємствах покликані як максимізувати доходи так і мінімізувати витрати. Під інноваційним процесом слід розуміти не лише впровадження інновацій у виробництво, а й сукупність здійснюваних у просторі і часі якісно нових змін, які носять назву процесів впровадження нової техніки. Тобто по суті це впровадження результатів наукових досліджень, що реалізуються вперше, результати прикладних розробок, які вміщують винаходи та інші наукові досягнення, нові або вдосконалені процеси виробництва, способи організації виробництва і праці, що забезпечують підвищення техніко-економічних показників виробництва або вирішення соціальних та інших завдань його розвитку.

Отже, інновації на підприємстві можуть зменшити витрати, якщо вони удосконалюють процес виробництва, а також збільшити доходи, коли покращується якість продукції і споживачі віддають переваги саме їй. Тому для підприємства інновації носять не такий глобальний характер як для економіки в цілому, але підприємства і не ставлять перед собою таких глобальних завдань.

Як бачимо інновації на підприємствах вигідні як державі так і самим організаціям. Відповідно висновком стане те, що держава має сприяти інноваційним процесам на підприємствах.

Держава втручається у інноваційний процес на підприємствах завдяки різного роду пільг та стимулів. Кожна пільга повинна бути обґрунтована та мати сенс. Тому поруч з механізмом надання стимулів державою підприємствам повинен бути і механізм попередження надання неефективних  пільг.

Аби фінансове забезпечення інноваційного процесу не було марнотратством для держави, Україна повинна визначити головні (пріоритетні) напрямки інновацій. На даний момент навіть цей етап наша країна не виконала. Цьому свідчить те, що у 2006 році основними пріоритетними галузями, що слід профінансувати, в Україні було визначено аж 41 напрямок, тоді як у Росії - 8 напрямків, а в Німеччині - всього 5 [3].

Виходячи з вище сказаного, можна зробити висновок, що інноваційний процес на підприємствах має не стільки локальне значення для самих фірм, скільки глобальне для всієї національної економіки. Тому держава має сприяти цьому процесу. Нажаль в Україні поки механізм розвитку інновацій не досконалий, а потреба в удосконаленні даного механізму зростає у розрізі економічної ситуації, в якій в сучасний момент опинилась держава.

Література:

•1.     Бланк І.О. Ситник Г.В. Управління фінансами підприємств: Підручник. - К.: КНТЕУ, 2006.- 780с.

•2.     Геєр Г. Особливості фінансування  інноваційної діяльності підприємств в Україні // Вісник Тернопільського державного унівеститете. - 2006. - №8. - с.41-47.

•3.     Каракай Ю. Інноваційна діяльність в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення // Голос України. - 2006. - 25 грудня.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>