XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Кузьменко І.В. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ

Кузьменко І.В.

Уманський національний університет садівництва

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ЗЕРНА  У ГОСПОДАРСТВАХ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Під економічною ефективністю виробництва продукції розуміють результативність економічної системи, що виражається у співвідношенні корисних кінцевих результатів її функціонування до використаних ресурсів. Економічна ефективність виробництва зерна характеризується здатністю підприємствами виробляти максимальний обсяг продукції необхідної якості з мінімальними витратами та реалізовувати її з найменшими втратами за найбільшими цінами, тобто економічна ефективність залежить від того, наскільки продукція відповідає вимогам ринка та споживача.

Рівень товарності зернових та зернобобових культур, вироблених господарствами Київської області протягом 1990-2009 рр. має сталу тенденцію до збільшення. Так, рівень відносної товарності у 2009 р. зріс у порівнянні з 1990 р. на 64,4 п., а у порівнянні з 2000 р. - на 49,1 п. Аналогічна тенденція спостерігається і з рівнем абсолютної товарності, який зріс у 2009 р. до 35,8 ц на 1га, що більше ніж у 1990 р. на 25,5 ц, а у 2000 р. - на 25,0 ц на 1 га. Слід відмітити, що зростання реалізації зернових і зернобобових культур у 2009 р. у порівнянні з 2008 р. майже у 2 рази спостерігається на фоні менших валових зборів у відповідні періоди на 110,2 тис. тонн, що відбулося з причини переносу реалізації зерна, вирощеного у 2008 р., на 2009 р. через державний вплив. Тому показники відносної і абсолютної товарності у цей період неможна порівнювати однозначно.

Результати факторного аналізу рівня товарності зернових та зернобобових культур свідчать, що на зростання рівня товарності у 2009 р. у порівнянні з 2000 р. позитивно вплинули як зміни обсягів реалізації та середньої ціни реалізації, часткові індекси у загальній зміні рівня товарності яких більші одиниці (відповідно 3,7 і 1,7), так і зміни в площі землекористування, частковий індекс якої у загальній зміні рівня товарності дорівнював 0,9 (менше одиниці). Слід відмітити, що у 2009 р. на зростання рівня товарності зерна вагомий вплив мав фактор «обсяг реалізації». Водночас,  підприємство може реалізувати більше продукції при більших обсягах виробництва, і навпаки, що неодмінно відображається на рівні товарності. Проте рівень товарності може змінюватися і за однакового обсягу виробництва валової продукції, якщо підприємство через певні обставини зменшило або збільшило власні потреби в цій продукції на внутрішньогосподарські цілі. У 2009 р. відносний рівень товарності дорівнював 93,6%. Це найвище значення цього показника протягом 1990-2009 рр., що частково можна пояснити руйнуванням галузі тваринництва у господарствах області. І саме з цієї причини спостерігається різке зростання абсолютного рівня товарності зернових і зернобобових в регіоні.

Фінансові показники виробництва та реалізації зернових та зернобобових культур сільськогосподарських підприємств Київщини свідчать про те, що у 2005 та 2008 рр. чистий дохід від реалізації зерна не перекривав затрати на основну продукцію, тобто сільськогосподарські підприємства в ці роки працювали з економічним збитком. Це можна пояснити тим, що більшість зернової продукції в ці роки в лишилася нереалізованою.

Частка збиткових сільгосппідприємств, які займалися виробництвом зернових протягом 2005-2009 рр. коливалася в межах від 23,1 до 46,8%. Частотний аналіз залежності збитковості господарств від форми власності та виду підприємництва свідчить про відсутність зв'язку між цими ознаками. Структура прибутковості сільськогосподарських підприємств Київської області практично однакова для державних і недержавних господарств, а також для недержавних господарств різних форм підприємництва (серед господарських товариств в середньому протягом 2005-2009 рр. частка прибуткових підприємств становила 65%, серед сільськогосподарських кооперативів - 66%). Аналогічна ситуація спостерігається і в структурі прибуткових / збиткових підприємств за різними формами власності та видами підприємництва: серед прибуткових / збиткових підприємств частка недержаних господарств становить відповідно 95 / 94%, державних - 5 / 6%. Це, в свою чергу, свідчить про "типологічний синдром" в групах, а, отже, ознаки змістовно не залежать одна від одної, тобто є статистично непов'язаними.

Про незалежність прибутковості підприємств-зерновиробників від їхньої форми власності та виду підприємництва свідчать також і загальні характеристики спряженості:

1) c2-критерій для досліджуваної вибірки дорівнює 3,7 при критичному (табличному) значенні image002279.gif=9,5 - відсутність зв'язку між ознаками;

2) коефіцієнти Пірсона (Р=0,09) і Крамера (К=0,01) менші 0,3 (критичне значення) - відсутність зв'язку між ознаками;

3) lу/х=lх/у=0,00 - відсутність впливу знання інформації про першу ознаку на передбачення другої, тобто відсутність зв'язку між ознаками.

Основними факторами, що формують прибуток підприємства є ціна реалізації та собівартість продукції. Різке зростання ціни реалізації зернових культур у сільськогосподарських підприємствах спостерігається у 2007 р. В цьому ж році відбулося й зменшення частки збиткових підприємств майже у 2 рази. Водночас, у 2008-2009 рр. тенденції зміни як ціни реалізації, так і собівартості вирівнялися і середній індекс зростання протягом 2005-2009 рр. становив відповідно 1,22 і 1,19. Слід відзначити, що державні сільськогосподарські підприємства реалізовували зерно за вищими цінами, ніж недержавні в середньому на 27,4%. При цьому собівартість 1 ц у недержавних підприємствах була нижчою, ніж у державних в середньому на 30,8%, що знайшло своє відображення у рентабельності виробництва та реалізації продукції.

Література:

1. Сільське господарство Київської області у 2009 році [Статистичний збірник] / За ред. П. Т. Сметани / Відповідальний за випуск М. Г. Лисак, 2010. - К. : Головне управління статистики у Київській області. - 369 с.

e-mail: kuzmenko1808@gmail.com


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>