XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Кузьменко О. А. ДО ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА В СІЛЬСЬКОМУ ГОПОДАРСТВІ

Кузьменко О. А., аспірантка Уманського НУС

Уманський національний університет садівництва

ДО ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ  ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА В СІЛЬСЬКОМУ ГОПОДАРСТВІ

Ефективність сільського господарства - результативність господарської та фінансової діяльності суб'єктів господарювання, здатних забезпечувати високі показники продуктивності праці, зниження собівартості, зростання рентабельності, врожайності сільськогосподарських культур та ін. [1].

Проблема підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва, в тому числі і в рослинництві, пов'язано з рішенням двох взаємозалежних груп завдань: з одного боку, зростання результативних показників виробництва (натуральна і валова продукція), а з іншого - раціональне використання земельних, трудових і матеріальних ресурсів і направлене на скорочення виробничих витрат.

У системі показників ефективності сільськогосподарського виробництва собівартість продукції розглядається як один з важливих показників ви­робничої діяльності господарств, широке використання якого зумовлене тим, що собівартість продукції впливає на ефективність виробництва, що значною мірою визначає рівень витрат та дає об'єктивну його характеристику.

Даний взаємозв'язок проявляється насамперед у тому, що собівартість показує головну вимогу ефективності виробництва - вико­ристання наявних ресурсів. Собівартість - єдиний показник, що використовується у господарській діяльності, який дає загальну характеристику витрат ресурсів на виробництво одиниці продукції. Показником, який може дати уявлення про ефективність сільськогосподарського виробництва також є прибуток від реалізації продукції і, як похідний, - показник рентабельності. Зіставлення ефекту з витратами на його досягнення характеризує результативність, яка виражається категорією - економічна ефективність виробництва.

         Рівень  рентабельності  агротехнологій  сільськогосподарських  культур  в  сучасних  умовах  є  досить нестабільною величиною, оскільки ціни на зерно та витратні матеріали для його вирощування достатньо динамічно  змінюються  і  не  завжди  пропорційно.  При скороченні ресурсного потенціалу біоенергетична  ж оцінка  технології  дає  можливість визначити окупність витрат сукупної енергії, нагромадженої урожаєм, або його певною частиною, а також виявити рівень енергоємності отриманої продукції [2].

Нові умови господарювання, зміна відносин власності, структурні зміни в економіці, які супроводжувалися значним спадом виробництва, вимагають пошуку нових резервів для покращення ситуації. Використання внутрішніх факторів збільшення виробництва сільськогосподарської продукції, що є важливою умовою створення економічних резервів для сталого розвитку агропромислового комплексу в майбутньому, можливе за умови раціонального рівня розвитку матеріально - технічної бази [3].

Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва в умовах його послідовної інтенсифікації неможливо без об'єктивної оцінки різних явищ, що мають місце в сільському господарстві. На основі ж одного критерію економічної ефективності таку оцінку дати не можна. Необхідні конкретні показники, що відображають вплив різних чинників на процес виробництва. Лише система показників дозволяє провести комплексний аналіз і зробити достовірні висновки про основні напрями підвищення економічної ефективності виробництва. За допомогою системи показників можна конкретизувати основної або допоміжні критерії (приватні, специфічні), дати узагальнену кількісну та якісну характеристику економічних процесів, пов'язаних з ефективністю виробництва.

Для оцінки економічної ефективності сільськогосподарського виробництва використовуються як натуральні, так і вартісні показники. Натуральні показники (урожайність) відображають лише один бік досягнутої ефективності. Важливість врожайності, як економічного показника полягає в тому, що вона відбиває ступінь і ефективність використання землі. Слід зазначити що величина врожайності безпосередньо впливає на величину інших показників.
Для виявлення економічного ефекту необхідно так само знання сукупних витрат праці, які забезпечили отримання даної врожайності або продуктивності тварин.

Для підвищення ефективності зернопродуктового виробництва і забезпечення його стійкості і стабільності відносин всіх суб'єктів зернового ринку необхідний:

-  подальший розвиток внутрішньогосподарських товарно-грошових відносин, що базуються на приватній власності, кооперації, оренді основних засобів в бік переходу до оптимізації ресурсозбереження і підвищення продуктивності праці;

-  поглиблена спеціалізація на всіх рівнях виробництва;

- провадження технологій виробництва та переробки продукції;

- оновлення матеріально-технічної бази;

-  формування ефективної системи стимулювання розвитку виробництва шляхом створення агропромислових формувань, вдосконалення системи ціноутворення, надання державних дотацій, пільгових кредитів;

- формування сучасної ринкової інфраструктури збуту продукції, максимально наближеної до безпосередніх виробників [4].

         Одним із  способів високоефективного виробництва в рослинництві є пожнивне виробництво. Таким чином найбільш повно використовуються природні ресурси. Цей метод підлягає дослідженню але свого впровадження на території Кіровоградщини ще не отримав.

Створення умов для функціонування сільськогосподарського ринку вимагає використання комплексу заходів, що регулюють процес переходу на ринкові відносини і одночасно дозволяють формувати і розвивати його із властивими йому елементами: свободою підприємництва, правом виробника розпоряджатися своєю продукцією і доходами, конкуренцією, ліквідацією монополізму, ціноутворенням залежно від попиту і пропозиції тощо [5].

Література:

•1.  Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: ...С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. - К.: Видавничий центр "Академія", 2000. - 864 С.

•2.  Анипенко Л. Н. Эффективность возделывания сорго в ОАО «Сорго» / Л.Н.Анипенко, Н.А. Ключников // Зерновые и кормовые культуры (селекция, семеноводство, технология возделывания). - Зерноград. - 2000. - с. 25-26.

•3.  Зоря О.П. Аналіз ефективності використання основних засобів підприємств аграрного сектору та розробка стратегічних напрямків її підвищення / О.П. Зоря, Н.А. Канцедал, Т.І. Пилипенко // Економічний простір. - 2011. - № 48/1. - с. 245 - 251.

•4.  Лишенко М.О. Економічна ефективність виробництва зерна в сільськогосподарських підприємствах в умовах формування регіонального ринку: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 « Економіка та управління підприємствами» / М.О. Лишенко. - Біла Церква,  2008. - 27С.

•5.  Андрусяк В.М. Формування ринку зерна круп'яних культур та продуктів їх переробки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК» / В.М. Андрусяк. - Житомир, 2004. - 23 С. 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>