XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Кузьміна Л.А. СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ СТУДЕНТАМ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Кузьміна Людмила Анатоліївна

Харківський обліково-економічний технікум-інтернат ім. Ф.Г.Ананченка

СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ СТУДЕНТАМ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Харківський обліково-економічний технікум-інтернат ім. Ф.Г.Ананченка спеціалізуються на навчанні дітей з особливими потребами, а саме інвалідів I-III груп. У зв'язку з тим, що вони мають різні соматичні захворювання, які ускладнюють засвоєння матеріалу, наші студенти витрачають на це більше  зусиль та часу, ніж інші. Це вимагає особливих умов навчання і виховання таких студентів, а саме: особистісна спрямованість освіти.

Особистісна спрямованість освіти є однією з основних тенденцій розвитку сучасного навчання. Суспільству потрібна компетентна особистість, здатна брати активну участь у розвитку сучасного виробництва, економіки, науки, культури, соціальної сфери. У сучасних умовах перед викладачем ставиться завдання створення сприятливих умов для виявлення і розвитку здібностей студентів, розвитку навчально-пізнавальної активності. За цих умов стає актуальним використання інтерактивного навчання.

Інтерактивне навчання - спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну і цілком передбачувану мету - створити комфортні умови навчання, за яких кожен студент буде відчувати свою успішність, професійну спроможність [1].

Для студентів з особливими потребами є дуже важливим створення комфортних умов навчання, щоб вони відчували себе успішними і професійно спроможними.

Роботу з комп'ютером можна налагодити в залежності від особливих потреб. Наприклад, для студентів, що мають проблеми з зором, треба встановити шрифт, який дозволить комфортно працювати. Якщо студент взагалі погано бачить, використовується спеціальне програмне забезпечення, яке дозволяє комп'ютеру «розмовляти».

Студенти, які мають вади слуху, краще засвоюють інформацію, яка відображається на екрані монітора або на інтерактивній дошці, чи за допомогою проектора.

Студентам з діагнозом дитячий церебральний параліч інколи важко розмовляти та писати, тому для контролю знань доцільно використовувати комп'ютерні авторські тести або практичні завдання.

Специфіка викладання дисципліни «Інформатика і комп'ютерна техніка» передбачає використовування  активних та інтерактивних технологій навчання. Як приклади використання таких технологій, можна визначити наступні форми проведення занять:

•-     проблемна лекція. Наприклад, проблема - це необхідність визначення топології мережі, що будується, в залежності від її призначення, розташування, кількості робочих місць, а також встановлення вірної послідовності  пріоритетів стосовно майбутньої мережі.

•-      заняття-аукціон. Наприклад, у якості лотів - пристрої комп'ютера. Той, хто останній назве пристрій та дасть йому вірну характеристику, отримує максимальну кількість балів. Таке заняття можна використовувати для закріплення матеріалу та перевірки знань.

•-       заняття-сумнів. Наприклад, студенти поділяються на групи. Кожна група студентів повинна підготувати переваги та недоліки відповідної мови програмування та розвіяти сумніви своїх опонентів.

•-       заняття прес-конференція. Наприклад, студенти поділяються на групи. Кожна група студентів повинна підготувати та захистити свою антивірусну програму та переконати інших в тому, що вона найкраща.

•-       заняття творчості. Наприклад, кожен студент, в залежності від своїх здібностей, повинен підготувати кросворд, вірш, пісню або оповідання про основні об'єкти Windows та принципи їх використання.

•-       заняття-конкурс. Наприклад, конкурс на кращу презентацію правил з техніки безпеки у комп'ютерному класі. Це дозволяє краще засвоїти ці правила та проявити творчі здібності.

•-       заняття-екскурсія. Наприклад, Група поділяється на підгрупи, кожна з яких отримує відповідне покоління комп'ютерів, від їх зародження до сьогодення. Кожна група студентів повинна представити та охарактеризувати один із комп'ютерів відповідного періоду.

•-       пошукова практична робота. Наприклад, студенти отримують питання і за допомогою комп'ютера та методичних вказівок знаходять на них відповіді.

Методи, що вище перелічені, можуть використовуватися на різних етапах заняття: під час вивчення нового матеріалу, закріплення, під час формування вмінь та навичок. Їх можна застосовувати як фрагмент заняття для досягнення певної мети.

На лекційних заняттях інколи доцільно використовувати технічні засоби, а саме: комп'ютер, проектор, інтерактивну дошку. Якщо є можливість використання інтерактивної дошки або проектора, то наочні пояснення можна організувати таким чином: теоретичні відомості будуть супроводжуватися наочною демонстрацією на інтерактивній дошці. Це дає можливість студенту не тільки почути, а й побачити, що сприяє більш ефективному засвоєнню нового матеріалу. Такі лекції є найдоступнішою і найцікавішою формою викладання нового матеріалу з навчальної дисципліни.

Одним із напрямків удосконалення контролю навчальних досягнень студентів є тестові технології - створення авторських тестів з використанням існуючих тестових оболонок.

До переваг комп'ютерної форми тестування варто віднести:

•1)       об'єктивність оцінювання студентів з різними вадами;

•2)       зручність фіксації, збереження результатів тестування;

•3)       можливість автоматизованого опрацювання результатів, ведення баз даних та статистичного аналізу;

•4)       можливість індивідуалізації процесу навчання (можна змінити час на відповіді в залежності від особливостей кожного студента);

•5)       використання графічних, динамічних, інтерактивних та інших можливостей подання тестових завдань.

На заняттях з дисципліни «Інформатика і комп'ютерна техніка» застосовуються наступні інноваційні технології контролю знань, а саме:

•-  новітні форми тестування для оцінювання знань студентів, які викладач самостійно створює у тестовій оболонці. Тестові завдання складаються відповідно за темами згідно з робочою програмою.

•-  контрольні роботи, розроблені за темами 1 та 2 семестрів.

Тести та контрольні роботи включають різні типи тестів, а саме:

•-  з однією вірною відповіддю. Наприклад:

Вкажіть не позиційну систему числення:

•1)  двійкова;

•2)  римська;

•3)  вісімкова;

•4)  десяткова.

•- з будь-якою кількістю вірних відповідей. Наприклад:

 Оберіть пам'ять, що не відноситься до зовнішньої.

•1)  вінчестер;  

•2)  флеш-пам'ять;

•3)  кеш-пам'ять;

•4)  постійна пам'ять.

•-  на відповідність лівої та правої частини. Наприклад:

Установіть відповідність між назвою графічного редактора та його типом.

А. Растрові.                      1. Adobe Flash.

Б. Векторні.                        2. 3D Studio MAX.   

В. Анімаційні.                    3. Adobe PhotoShop.

Г. Тривимірні.                   4. Corel Draw.  

•-  на розташування у порядку зростання. Наприклад:

Розташуйте у порядку зростання одиниці виміру інформації.

•1) Кбіт;

•2) біт;

•3) Тбайт;

•4)  байт.

•- на введення відповіді у поле.

Авторські тести можна використовувати у різних видах контролю: попередньому, поточному, підсумковому.

Проведені опитування, анкетування, співбесіди зі студентами свідчать про те, що вищезазначені інтерактивні методи сприяють якісній професійній підготовці майбутніх фахівців - бухгалтерів та соціальних працівників, їх особистісному розвитку, а також розвивають високу мотивацію до навчання та до формування професійних умінь та навичок, розвивають самоконтроль, комунікативні здібності студентів з особливими потребами.

Якщо при застосуванні даних методів враховувати індивідуальні можливості студентів, які мають фізичні вади, це дозволить підвищити рівень засвоєння навчального матеріалу, а також раціонально застосовувати набуті знання на практиці. Правильний підбір сучасних методів навчання для таких студентів дозволяє отримати високий рівень знань, що гарантує їх конкурентоспроможність на ринку праці.

Література:

•1.     Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. - К., 2002. - 135 с.

•2.     Чайковський М.Є. Напрямки створення та оцінка ефективності соціально-педагогічних умов реабілітації студентів з особливими потребами // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. Зб. наук. праць 2 (4). - К., 2005. - С. 232-236.

•3.     Чайковський М.Є. Теоретична модель соціально-педагогічної реабілітації студентів з особливими потребами // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. - Випуск 10. - Вінниця, 2004. - С. 83-87.

e-mail: Lumilochka@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>