XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Кузнєцова К.О. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ФОНДОВИХ РИНКІВ

Кузнєцова К.О.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ФОНДОВИХ РИНКІВ

         Історично склалося так, що розвиток регулювання ринків цінних паперів здійснювався шляхом посилення втручання держави в діяльність, яка здійснюється на ринку з одночасним збереженням і підтримкою ринку. Досить поширеною є точка зору, що зловживання на фондовому ринку були однією з причин найглибшого спаду в світовій економіці початку 30-х рр. ХХ ст., при якому скорочення виробництва становило в окремих країнах 50 %, а рівень безробіття досягав 30 %.

         Необхідність державного регулювання ринку цінних паперів зумовлено такими причинами:

•1)     на фондовому ринку більшою мірою реалізуються національні інтереси держави - комплекс макроекономічних і макрополітичних пріоритетів на сучасному етапі розвитку економіки країни;

•2)     тут постійно присутні та активно взаємодіють інтереси різних учасників ринку (емітентів, інвесторів, реєстраторів, депозитаріїв, інвестиційних фондів тощо), які можуть вступати в протиріччя між собою;

•3)     без створення надійної системи захисту прав та інтересів інвесторів неможливо забезпечити подальший розвиток ринку капіталів.

         Таким чином, регулювання ринку цінних паперів - це об'єднання в єдину систему певних методів і прийомів, що дозволяють упорядкувати діяльність усіх його учасників і операцій між ними шляхом встановлення державою певних вимог та правил задля підтримки рівноваги взаємних інтересів всіх учасників. Регулювання фондового ринку є обов'язком урядів.

         Досвід розвинутих країн засвідчує, що держава повинна здійснювати на фондовому ринку такі функції, як: розробка концепції розвитку ринку, програми її реалізації; контроль за фінансовою стійкістю і безпекою ринку; встановлення законодавчих норм функціонування ринку, контроль за їх дотриманням і застосування санкцій за їх порушення; створення системи інформування і забезпечення її відкритості для інвесторів тощо.

         Регулювання фондового ринку охоплює всі види діяльності на ньому. Воно здійснюється уповноваженими органами або організаціями. Існують: державне регулювання ринку, здійснюване державними органами та регулювання з боку професійних учасників ринку цінних паперів, або саморегулювання ринку. У зв'язку з цим у світовій практиці розрізнюють дві моделі регулювання ринку цінних паперів.

         Для досягнення мети регулювання державою створюється відповідна структура державного регулювання ринку цінних паперів і вводяться певні його форми. Структура державних органів, що регулюють фондовий ринок, залежить від:

•·        моделі ринку, прийнятої у тій чи іншій країні;

•·        ступеня централізації управління в країні та автономії регіонів (федеративний устрій, унітарний);

•·        рівня незалежності Комісії з цінних паперів;

•·        організації управління (одноосібне, колегіальне) [1].

         Певні функції наднаціонального органу регулювання виконує Міжнародна організація комісій з цінних паперів (IOSCO) з штаб-квартирою в Монреалі, яка була створена в 1974 р. як Міжамериканська асоціація Комісій з цінних паперів. Ця організація, членами якої є регулятивні органи фондових ринків країн-учасниць, на початку 90-х років виконувала в основному функції інформаційно-координуючого центра. Сьогодні - це впливова та авторитетна міжнародна організація, яка координує діяльність світового ринку капіталів та об'єднує комісії з цінних паперів понад 120 країн світу. Україна є членом IOSCO з 18 вересня 1996 р..

         Головними завданнями IOSCO є: розробка стандартів регулювання діяльності на фондових ринках; обмін інформацією для прискорення розвитку національних ринків; розробка стандартів нагляду за міжнародними операціями з цінними паперами.

         ІОSCO розробила і затвердила в 1998 р. 30 принципів регулювання ринків цінних паперів, які базуються на трьох основних засадах регулювання фондового ринку, якими є: захист інвесторів; забезпечення функціонування справедливого, ефективного та прозорого ринку; зменшення ризику [2].        

         Іншою формою регулювання ринку цінних паперів є так звана інституційно-правова форма. Тобто нормативне впорядкування відносин на фондовому ринку здійснюється саморегульованими організаціями (СРО) професійних учасників фондового ринку типу фондових бірж, позабіржових торговельно-інформаційних систем і т. п. Вперше СРО виникли у США.

         В основу діяльності таких організацій покладено три основних ідеї:

•·        зацікавленість у підтримці чесних правил гри самих учасників ринку;

•·        перекладення частини витрат по регулюванню ринку на сам ринок;

•·        «ловити злодія повинен злодій». [1]

         Інституційно-правове регулювання ринку цінних паперів є допоміжною формою щодо державно-правового регулювання, здійснюється на основі і відповідно до державно-правового регулювання.

         Отже, фондовий ринок - важлива складова ринкової економіки. Безконтрольність та нерегульованість цього ринку може призводити до таких небажаних наслідків, як монополізація, нерівноправність учасників процесу обігу цінних паперів, недозволене використання закритої інформації тощо.

Література:

•1.     Ромашко О.Ю. Регулювання міжнародних фондових ринків: навч. посіб. [Текст] / О.Ю.Ромашко - К.: КНЕУ, 2000. - 240 с.

•2.     Офіційний сайт The International Organization of Securities Commissions [Електронний ресурс] - 2009. - Режим доступу: http://www.iosco.org/.

e -mail: kuznecova@voliacable.com


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>