XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.ю.н., Лукіна І.М., Симонець О.А. ПРАВОВОЕ РЕГУЛЮВАННЯ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ У ЦИВІЛЬНОМУ ТА ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ: СХОЖІ ТА ВІДМІННІ ОЗНАКИ

К.ю.н., доцент  Лукіна Ірина Михайлівна

Студент 4-го курсу Симонець Олег Анатолійович

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

ПРАВОВОЕ РЕГУЛЮВАННЯ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ У ЦИВІЛЬНОМУ ТА ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ: СХОЖІ ТА ВІДМІННІ ОЗНАКИ

Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що при правовому регулюванні акціонерного товариства залишаються колізії  в законодавстві України. Акціонерне товариство є достатньо поширеною організаційно-правовою формою суб'єкта господарювання в Україні. Адже створення саме акціонерного товариства дозволяє об'єднати майно та зусилля необмеженої кількості осіб для здійснення господарської діяльності, легко залучити додатковий капітал інших осіб для досягнення певної мети, рівномірно розподілити ризики від здійснення господарської діяльності [1, c.38].

Проблеми створення, діяльності акціонерних товариств, визначенню порядку формування, компетенції органів управління акціонерних товариств, відповідальності їх членів є вузловими в  юридичній науці і постійно привертає увагу вчених ( Агарков М.М., Боброва Д.В., Вінник О.М., Дзера О.В., Спасибо-Фатєєва І.В., Харитонов Є.О., Щербина В.С., Щербина О.В. ). Однак природа правового регулювання акціонерних товариств до кінця ще не розкрита.

На даний час із дією Закону України «Про акціонерні товариства» та внесенням змін та доповнень до ЦК України і ГК України залишаються колізії між зазначеними вище нормативно-правовими актами щодо правового регулювання акціонерних товариств, які на практиці створюють багато суперечностей.

Необхідно зазначити, що до 29 квітня 2011 року також здійснювалося правове регулювання акціонерних товариств Законом України «Про господарські товариства» вiд 19 вересня 1991 р. за № 1576-XII разом із іншими нормативно-правовими актами, що створювало ще більше проблем визначення тієї норми законодавства, яка б застосовувалася щодо діяльності акціонерних товариств. З 29 квітня 2011 року положення статей 1-49 Закону України «Про господарські товариства» у частині, що стосується акціонерних товариств втратили чинність, згідно із чим було усунуто деякі колізії, які стосуються правового положення акціонерних товариств.

На підставі аналізу чинних норм цивільного та господарського законодавства, яке регулює правові аспекти функціонування акціонерних товариств можна виділити наступні основні схожі та відмінні ознаки.

Поняття «акціонерне товариство» закріплюється у ЦК України, ГК України та Законі України «Про акціонерні товариства». Згідно із ч. 1 ст. 152 ЦК України, акціонерне товариство - господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної  вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями [2]. Таке ж визначення поняття акціонерного товариства міститься у ч. 1 ст. 3 Закону України «Про акціонерні товариства». Щодо ГК України, то у ч. 2 ст. 80 дається інше, більш детальніше, визначення: акціонерним товариством є господарське товариство, яке має статутний капітал, поділений на визначену кількість акцій однакової   номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій [3].

З вищезазначеного можна зазначити, що поняття акціонерного товариства, яке закріплюється у ч. 2 ст. 80 ГК України розкриває найбільш повну сутність акціонерного товариства, ніж це передбачено ч. 1 ст. 152 ЦК України та ч. 1 ст. 3 Закону України «Про акціонерні товариства», які у визначенні акціонерного товариства замість терміна «акцій» вживають термін «частка», що робить дане поняття дещо схожим з іншими поняттями: товариство з обмеженою відповідальністю і товариство з додатковою відповідальністю. Тому, ми вважаємо, що  необхідно закріпити у ЦК України, ГК України та Законі України «Про акціонерні товариства» одне визначення поняття  акціонерного товариства, яке  міститься у ГК України;

Із прийняттям Закону України «Про акціонерні товариства» було здійснено поділ акціонерних товариств у цьому законі за типом на публічні та приватні акціонерні товариства. Також цим законом були внесені відповідні зміни до ЦК України, згідно із якими було доповнено статтю 152 новою частиною 6, де відповідно розподілили акціонерні товариства на типи, які зазначені вище (абз. 5 підп. 1 п. 3 розділу  XVII Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про акціонерні товариства»). До прийняття даного закону існувало розділення акціонерних товариств на відкриті та закриті акціонерні товариства. Законом України «Про акціонерні товариства» була виключена ст. 81 ГК України, яка закріплювала види акціонерних товариств (відкриті та закриті). Тому на даний час у ГК України не міститься поділ акціонерних товариств взагалі, що не є прийнятним для положень про акціонерні товариства у ГК України. Отже, ГК України потребує відповідних змін, які є у ЦК України, щодо закріплення типів акціонерних товариств, як базисних положень регулювання акціонерних товариств;

Акціонерне товариство як юридична особа повинне мати своє найменування (повне та скорочене). Відповідно до ч. 4 ст. 3 Закону України «Про акціонерні товариства», повне найменування акціонерного товариства  українською мовою повинне містити назву його типу (публічне чи приватне) і організаційно-правової форми (акціонерне товариство). Товариство може мати   скорочене найменування українською мовою, повне та скорочене найменування іноземною мовою (мовами) [4]. Згідно із ч. 3 ст. 152 ЦК України, найменування акціонерного товариства має  містити його найменування і зазначення того, що товариство є акціонерним [2]. Як бачимо, у ЦК України взагалі відсутній розподіл найменування акціонерного товариства на повне та скорочене, що робить регулювання товариства не в повному обсязі і потребує узгодження із ч. 4 ст. 3 Закону України «Про акціонерні товариства». Що стосується ГК України, то він у ч. 6 ст. 82 містить загальні положення про найменування (не виділяючи при цьому повне та скорочене), які стосуються усіх господарських товариств та окремі положення для повних і командитних товариств. Отже, у ГК України відсутня спеціальна норма, яка б встановлювала найменування (повне та скорочене) саме для акціонерних товариств, і відповідно це потребує уваги з боку законодавця щодо внесення необхідних змін до ГК України. На практиці у використанні повного найменування акціонерного товариства, наприклад, у статуті товариства, свідоцтві про право власності на нерухоме майно та ін. не виникає питань. Наприклад, Публічне акціонерне товариство «Харківміськгаз», Приватне акціонерне товариство «Альтана Капітал», Публічне акціонерне товариство «Юнекс Банк». Щодо використання скороченого найменування акціонерного товариства на практиці виникають питання: як саме скорочувати ПАТ «Грін Банк» або ПуАТ «Авангард» - для публічного акціонерного товариства, ПАТ «Еталон» або ПрАТ «Гамалія» - для приватного акціонерного товариства?

Для того, щоб відповісти на дані питання, необхідно звернутися до п.4 Інформаційного листа Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про найменування юридичних осіб в зв'язку з прийняттям Закону України «Про акціонерні товариства» від 30 квітня 2009 р. за № 5030, де зазначається, що відповідно до пункту 1.1 Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу, затверджених наказом Держкомпідприємництва від 09 червня 2004 р. за № 65 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 червня 2004 р.                       за № 792/9391 (далі - Вимоги), юридична особа повинна мати своє найменування. У найменуванні юридичної особи зазначаються її організаційно-правова форма (крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим) та назва. Найменування юридичної особи викладається державною мовою.

Згідно з пунктом 2.1 даних Вимог юридична особа, крім повного найменування (не більше ніж 182 символи), може мати скорочене найменування (не більше ніж 38 символів) (п. 5 даного Інформаційного листа).

Таким чином, враховуючи вимоги законодавства, в скороченому найменуванні акціонерного товариства можна не вказувати тип акціонерного товариства (публічне чи приватне), а зазначити лише організаційно-правову форму (АТ). Також, враховуючи зазначене, оскільки чинним законодавством не передбачені вимоги щодо написання скороченого найменування, то в такому разі суб'єкт господарювання може самостійно визначити скорочене найменування. Вважаємо за доцільне у скорочених найменуваннях акціонерних товариств використовувати скорочені назви організаційно правових форм, за типом, ПАТ і ПрАТ відповідно, замість публічних та приватних акціонерних товариств (пункти 6, 7 зазначеного вище Інформаційного листа).

     Отже, відповідно до вищезазначеного, можна стверджувати, що при використанні скороченого найменування, акціонерне товариство вправі самостійно визначити своє скорочене найменування (наприклад, ПАТ, ПуАТ, ПрАТ та ін.). Також можна не вказувати тип акціонерного товариства (публічне чи приватне), а зазначити лише організаційно-правову форму акціонерного товариства або доцільніше, як це зазначається в Інформаційному листі, який вказаний вище використовувати у скорочених найменуваннях акціонерних товариств скорочені назви організаційно правових форм, за типом, ПАТ і ПрАТ відповідно, замість публічних та приватних акціонерних товариств, для того, щоб на практиці було менше спорів із даного питання.

Установчим документом акціонерного товариства є його статут, відповідно до положень ч. 1 ст. 13 Закону України «Про акціонерні товариства», ч. 1 ст. 154 ЦК України та ч. 1 ст. 82 ГК України.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження принципу державної реєстрації юридичних осіб на підставі модельного статуту» від 21 квітня 2011 р. за № 3262-VI (далі ‒ Закон України за № 3262-VI)  було доповнено статтю 82 ГК України новою частиною 10, де в абз. 1 зазначається, що господарське товариство може створюватися та діяти на підставі модельного статуту в порядку, визначеному законом.

Відповідно до абз. 7 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 15 травня 2003 р. за № 755-IV, модельний статут - типовий установчий документ, затверджений Кабінетом Міністрів України, який використовується для створення та провадження діяльності юридичних осіб відповідних організаційно-правових форм, містить встановлені законом правила, що регулюють правовий статус, права, обов'язки та відносини, які пов'язані із створенням, управлінням та провадженням господарської діяльності відповідних юридичних  осіб.

На підставі аналізу поняття «модельного статуту» можна зробити висновок, що, якщо юридична особа створюється на підставі модельного статуту, то учасники взагалі не затверджують індивідуальний статут (навіть такий, що збігається з модельним), а усі ознаки, що індивідуалізують юридичну особу, мають міститися у рішенні про створення. Тобто фактично юридична особа працює без індивідуального статуту. Також законодавець визначаючи термін «модельний статут» характеризує його як типовий установчий документ. Що стосується типового статуту - незважаючи на його наявність учасники юридичної особи мають затвердити індивідуальний статут, керуючись при цьому обов'язковими чи рекомендаційними положеннями типового статуту. Таким чином, модельний статут не може містити жодних індивідуалізуючих ознак. Тому модельний статут і типовий статут - це різні поняття. Законодавець, який визначив поняття «модельний статут» повинен виключити слово «типовий» у даному понятті, для того, щоб усунути конфлікти, які будуть виникати на практиці щодо розуміння цього поняття, коли Кабінет Міністрів України затвердить модельні статути.

Якщо господарське товариство створюється та діє на підставі модельного статуту в рішенні про його створення, яке підписується усіма засновниками,  зазначаються відомості про вид товариства, його найменування,  місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, склад засновників та учасників,  розмір статутного (складеного) капіталу, розмір часток кожного з учасників, порядок внесення ними вкладів, а також інформація про провадження діяльності на основі модельного статуту (абз. 2 ч. 10 ст. 82 ГК України).

Закон України за № 3262-VI не передбачає внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» щодо створення саме акціонерного товариства на підставі модельного статуту. Тобто законодавець не мав наміру поширювати дію модельного статуту на акціонерні товариства, але згідно із абз. 1 ч. 10 ст. 82 ГК України, господарське товариство може створюватися та діяти на підставі модельного статуту в порядку, визначеному законом. Акціонерне товариство відноситься до господарських товариств на підставі ч. 1 ст. 80 ГК України, ч. 2 ст. 113 ЦК України, тому це дає підстави вважати, що модельний статут може поширюватись на акціонерне товариство і законодавцем, вважаємо, найближчим часом будуть внесені відповідні зміни до Закону України «Про акціонерні товариства» щодо створення та дії акціонерного товариства на підставі модельного статуту.

При виборі норм, які будуть застосовуватися до регулювання акціонерного товариства необхідно керуватися спеціальними нормами (тобто ГК України та Законом України «Про акціонерні товариства») законодавства, а не загальними нормами (ЦК України), але їх взагалі не враховувати також не можна. Погодимося з думкою видатного вченого професора Подцерковного О., який пропонує вирішити проблеми, які виникають під час регулювання однорідних відносин шляхом застосування принципу співвідношення загального та спеціального закону. ЦК України може застосовуватися в сфері приватногосподарських відносин в межах, які не суперечать нормам ГК України, тому що у іншому випадку виключається особливість регулювання майнових відносин у сфері господарювання, передбачена самим ЦК України. Співіснування загального та спеціального закону було, є і буде. Інакше неможливо побудувати сучасну правову систему [5, c.8].

Таким чином, у правовому регулюванні діяльності акціонерних товариств необхідно звертатися до принципів співвідношення загального та спеціального закону, які на практиці застосування унеможливлять виникнення спорів щодо функціонування акціонерних товариств. Багато проблем виникає у правозастосовній практиці, у зв'язку із неоднаковим внесенням змін законодавцем до тих нормативно-правових актів, які стосуються акціонерних товариств. Тому законодавець повинен ретельніше підходити до внесення змін, при цьому він повинен визначити усі нормативно-правові акти, які стосуються даного питання.

У ГК України необхідно закріпити базисні положення щодо діяльності акціонерних товариств, а у ЦК України виключити положення про акціонерні товариства, тому що предметом регулювання ЦК України є суспільні відносини у сфері задоволення особистих немайнових та майнових потреб фізичних та юридичних осіб, на відміну від ГК України, предметом регулювання якого є суспільні відносини, які виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання.

Література:

1. Бойко О. Проблемні питання діяльності господарських товариств /О. Бойко // Юридичний журнал. - 2008.- № 3.- С. 38-42.

2. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003.- № 40.- Ст. 356. (Зі змін. та допов.).

3. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003.- № 18.- Ст. 144. (Зі змін. та допов.).

4. Про акціонерні товариства: Закон України від 17 вересня 2008 р. № 514-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2008.- № 50.- Ст. 384. (Зі змін. та допов.).

5. Подцерковний О. Два роки з моменту прийняття Господарського кодексу України: деякі підсумки та перспективи / О. Подцерковний // Юридичний вісник України. - 2005.- № 10.- С.8-9.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>