XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.юр.н. Кофанов А.В. ДЕЯКІ АСПЕКТИ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ

к.юр.н. Кофанов А.В.
Київський національний університет внутрішніх справ

ДЕЯКІ АСПЕКТИ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ

Особливого значення в кримінальному процесі набувають речові докази та експертні дослідження речових джерел доказової інформації. Виступаючи "незацікавленими у справі", "неупередженими", "непідкупними" і "нездатними до навмисної брехні", речові докази хоч і "німі свідки", але нерідко розповідають гучніше, мовлять яскравіше і переконливіше за багатьох учасників процесу. Допомогти цим свідкам висловитись, зробити їх мову доступною і зрозумілою надає можливість наука експертологія. Постійний розвиток науки і техніки розширює можливості експертних досліджень та обумовлює зростання їх ролі у процесі доказування. Чинне кримінально-процесуальне законодавство України зобов'язує слідчого або особу, що провадить дізнання по кримінальній справі, вжити всіх передбачених законом заходів для повного і своєчасного розкриття злочинів, встановлення істини, відшкодування шкоди, заподіяної злочином, встановлення та усунення причин і умов, які. сприяли вчиненню злочину, забезпечити права і свободи людини. Щоб вирішити ці завдання виникає потреба у широкому застосовувані всього арсеналу криміналістичних засобів і спеціальних знань для встановлення об'єктивної істини. Спеціальні знання - сукупність сучасних теоретичних знань і спеціальних практичних умінь і навичок у галузі науки, мистецтва чи ремесла, набутих у результаті фахової підготовки або професійного досвіду роботи, що використовуються з метою розкриття, розслідування і попередження злочинів. На досудовому слідстві спеціальні знання можуть бути використані в трьох формах: безпосередньо самим слідчим чи дізнавачем, спільно зі спеціалістом та опосередковано, тобто за допомогою експерта. Слідчий вправі і нерідко має змогу самостійно застосовувати криміналістичні або інші наукові засоби, наприклад, для виявлення слідів рук на документі, або здійснити огляд документа в ультрафіолетових чи інфрачервоних проміннях, прочитати і сфотографувати пошкоджений текст, зафіксувавши отримані результати у відповідному протоколі огляду, забезпечивши тим самим використання їх у доказуванні. Проте спеціальні знання слідчого не є безмежними, вичерпними та не завжди є бездоганними. Об'єктивність і неупередженість слідчого, поряд з названими обставинами, обумовлюють виникнення такої форми використання спеціальних знань, як експертиза. У разі необхідності слідчий не тільки може, а в ряді випадків і зобов'язаний звертатися по допомогу до спеціалістів, тобто до опосередкованого використання спеціальних знань. Найбільш ефективною формою використання спеціальних знань на досудовому слідстві є призначення судових експертиз. Експертиза значно розширює пізнавальні можливості слідства і суду, дозволяє використовувати під час розслідування чи судового розгляду кримінальної справи сучасні науково-технічні засоби. Отже, постає необхідність в оволодінні теорією і практикою експертології. Взявши на себе відповідальність за встановлення істини і справедливості, слідчий не має права на помилку, повільність, нездатність чи неготовність до дії, а, навпаки, має діяти швидко, вміло, цілеспрямовано, професійно. Невтомним, безкорисним і надійним помічником у цій нелегкій справі є знання. Необхідно постійно вдосконалювати професійну майстерність, наполегливо оволодівати наукою встановлення істини, вчитися мистецтву доказування. Безумовно, що при цьому слід знати порядок провадження експертиз, сучасні можливості використання їх у розкритті і розслідуванні злочинів, захисту прав і свобод людини. Сьогодні, коли наука досягла значного розвитку, її видатні фундаментальні відкриття використовуються в усіх сферах діяльності людини. Не обминуло це і таку специфічну галузь людської діяльності як боротьба зі злочинністю. Правоохоронці дедалі більше використовують на практиці спеціальні знання для розкриття злочинів. Ці знання за КПК можна залучити двома способами: за допомогою спеціаліста і шляхом проведення судової експертизи. Закон дозволив залучення спеціаліста з метою розширення практичних можливостей слідчого по справі. Спеціаліст на основі своїх фахових навичок, знань сприяє виявленню, закріпленню і вилученню доказів, шляхом надання слідчому консультативної допомоги при проведенні певної процесуальної дії, про що зазначається в протоколі цієї дії. Що ж стосується судової експертизи, то вона є найбільш кваліфікованою формою використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві. Вона значно розширює пізнавальні можливості слідства і суду, дозволяючи застосовувати в процесі розслідування і судового розгляду кримінальних справ увесь арсенал сучасних науково-технічних засобів. Зважаючи на те, що коло джерел доказів є вичерпним і чітко визначеним в законі: показання свідка, показання потерпілого, показання підозрюваного, показання обвинуваченого, висновок експерта, речові докази, протоколи слідчих і судових дій, інші документи, то стане зрозуміло, що будь-який доказ одержаний відповідно до вимог закону має для слідства вагоме значення. А оскільки висновок експерта є джерелом доказів і покладається в основу доказування по кримінальній справі, то експертиза допомогає встановлювати фактичні дані, на підставі яких у визначеному законом порядку орган дізнання, слідчий і суд встановлюють наявність або відсутність суспільно небезпечного діяння, винність особи, яка вчинила це діяння, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Як свідчить судово-слідча практика, саме за допомогою експертиз та інших наукових досліджень розкривається більше третини злочинів. Переоцінка їх доказового значення, призводить до слідчих і судових помилок, прийняття неправильного рішення у справі, яке підлягає зміні або скасуванню. Проте, зважаючи на специфіку цього джерела доказів, закон вимагає, щоб незгода з висновком експерта була мотивованою і письмовою. Судова експертиза постійно розвивається шляхом створення нових, та удосконалення існуючих методик дослідження і знаходить все більше застосування в судово-слідчий практиці. Найбільш розповсюдженими є різні види криміналістичних експертиз, судово-медична, судово-психіатрична, автотехнічна експертиза. В останній час все більш широке застосування отримують також будівельно-технічна, судово-біологічна, патентна, трудова та деякі інші експертизи.


Комментариев: 3 к “к.юр.н. Кофанов А.В. ДЕЯКІ АСПЕКТИ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ”

 1. В.Ткачук ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ:

  Рецензії дійсно роблять професіонали. Одним із таких і є Полячко м. Тернопіль.Слава йому і подяка, в обличчя навіть його не бачив .
  Але, що робити із прикиданцями ? Як дивиться на це МІНЮСТ і сам МІНІСТР. ЧИ буде дальше прцювати в системі експертизи пан ЩАВІНСЬКИЙ м. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ? А що по цьому скажу ХМЕЛЬНИЦЬКЕ УАПАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ, ПРОДВЕ Н.В.

  Міністерство юстиції України
  ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ
  ОБЛАСТІ
  29000 м. Хмельницький, вул. Грушевського, 87, тел. 76-57-49
  13.06.2008 р. № Т-288/1575
  Ткачуку В.А.
  м. Хмельницький
  вул. Кам'янецька 239, кв.2
  Щодо розгляду скарги на
  не обгрунтоване та не об 'єктивне
  проведення експертизи
  експертом Щавінським В. В.

  Повідомляю, що Головним управлінням юстиції у Хмельницькій області із залученням спеціалістів Тернопільського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз розглянуто Ваше звернення щодо експертизи допоміжної нежитлової будівлі по вул. Кам'янецькій, 239 у м. Хмельницькому .
  Надсилаю рецензію, підготовлену Тернопільським відділенням КНДІСЕ (рецензент Поляцко Г.Д.), на висновок судової будівельно-технічної експертизи №527/07 від 15.03.2007р., виконаної судовим експертом Щавінським. В.В.

  Додаток на 2 арк.

  Перший заступник
  начальника управління М.П.Наконечний

  ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ
  КИЇВСЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ
  СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ
  46001, м. Тернопіль, вул.Крушельницької ,18, тел. 52-35-50
  код 21157361 р/р 35220001000122 банкУДК в Тернопільській обл.. МФО 838012

  РЕЦЕНЗІЯ
  на висновок судової будівельно-технічної Експертизи № 527/07 від 15.03.2007 р.
  виконаної судовим експертом Щавінським Валерієм Віталієвичем.

  Рецензент: старший науковий співробітник Тернопільського відділення КНДІСЕ, судовий експерт, стаж експертної роботи 13 років.
  Висновок № 527/07 від 15.03.07 р. складений за ухвалою Хмельницького міськрайонного суду (дата винесення ухвали не зазначена) по цивільній справі № 2-5303-06 за позовом Горпинич Галини Василівни до Ткачука Володимира Адамовича про визнання права власності та усунення перешкод в користуванні господарсько-побутовою будівлею.
  На вирішення експерта поставлені три питання:
  1 .Чи технічно можливо з дотриманням будівельних норм і правил побудувати на частині земельної ділянки, яка примикає до квартири № 2 у будинковолодінні № 239 по вул.Кам'янецькій у м.Хмельницькому, "Допоміжну будівлю" аналогічно існуючої з урахуванням часток?
  2.Визначити вартість частини "Допоміжної будівлі", яка повинна по закону, бути закріпленого за квартирою № 2 у будинковолодінні № 239 по вул.Кам'янецькій у м.Хмельницькому?
  3.Чи відповідає державним нормам і стандартам та чи придатна до експлуатації "Допоміжна будівля" у будинковолодінні № 239 по вул.Кам'янецькій у м.Хмельницькому?
  1. По вступній частині
  У вступній частині не вказані номери спеціальностей по яким експерту присвоєна кваліфікація: 10.6; 10.7,3 та 10.10.
  В переліку використаної нормативної документації вказана нормативна документація, яка не використовувалась експертом:
  1.ДБН 360-90

 2. "Містобудування.Планування і забудова міських і сільських поселень".
  2. ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки.Основні положення".
  3. Земельний кодекс України (із змінами і доповненням).
  Не використані "Правила оцінки фізичного зносу жилих будинків" КДП 2041-12
  11. Досліджувальна частина.
  По першому питанню
  Для дачі відповіді на поставлене питання експертом не виконано:

  1. План будинковолодіння з нанесенням існуючої забудови інженерних комунікацій, границь будинковолодіння та дороги.
  2. Не вираховані частки співвласників та не нанесені на схемі границі земельних ділянок співвласників.
  3. Не вказано, які вимоги ДБН 360-92

 3. не будуть порушені при будівництві допоміжної будівлі плошею 18-20 кв.м.
  З третього питання

  Експертом не визначений процент фізичного фізичного зносу «Допоміжної будівлі» згідно «Правил оцінки фізичного зносу» КДП 2041-12. Не обгрунтовано зроблений висновок про стан конструктивних елементів – «аварійний» та «дуже ветхий».
  З другого питання

  Експертом не дана відповідь на друге питання - згідно ухвали суду.
  По заключній частині
  Висновки на поставлені в ухвалі суду питання дані не коректно, без необхідних для цього досліджень.
  В цілому висновок будівельно-технічної експертизи № 527/07 підлягає доопрацюванню з дотриманням вимог, інструкцій про призначення та проведення судових експертиз з використанням будівельних норм і правил.

  Рецензент Г.Д.Полячко

 4. Єгор:

  Будь-ласка, підкажіть, як замовити рецензію на висновок судової будівельно-технічної експертизи??? Дякую

 5. Світлана:

  Как и где можно заказать рецензию на проведенную судебную бухгалтерско - экономическую экспертизу, которая не выдерживает критики даже со стороны обывателя, но гордо именуется доказательством в процессе и какое правовое значение имеет рецензия?


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>