XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Лаготюк В.О., Мегера А.А., Вдовичен А.А. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

Лаготюк В.О., Мегера А.А., Вдовичен А.А.

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

В умовах глибокої кризи, пережитої агропромисловим комплексом, особливо цінними є іноземні інвестиції в цю складну, з тривалим строком окупності сферу економіки. Зарубіжна практика та вітчизняний досвід ринкових перетворень дозволяють сказати, що «запуск» інвестиційного процесу може й повинен початися з галузей орієнтованих на кінцевий споживчий попит, насамперед, як це не парадоксально, із сільськогосподарського виробництва, харчової й легкої промисловості,тобто з тих галузей, які пережили найбільший спад виробництва.[3]

У наукових працях велику увагу інвестиціями приділяють такі вітчизняні та зарубіжні автори, як І.О.Бланк, С.І.Варакін, М.І.Кісіль, О.В.Мартенс, С.І.Прилипко, П.С.Рогожин, В.П.Савчук, П.А.Стецюк, Р.А.Фатхутдінов та інші. Але проблема інвестицій у галузях агропромислового комплексу, з його незвичайною специфікою, все ще залишається мало дослідженою.

Метою статті є аналіз перспектив інвестиційної політики в АПК та визначення пріоритетних і найбільш ефективних напрямків інвестування галузей, пов'язаних із сільськогосподарським виробництвом. Нині інвестиційний клімат в цілому по Україні і в аграрному секторі, зокрема, за оцінками міжнародних рейтингових агентств визначається, на жаль, як не сприятливий. [1]

А для інвестора надзвичайно важливим моментом при прийнятті рішення про інвестиції є аналіз інвестиційного клімату. Проте слід зазначити, що економіка України нині не може задовольнити вимоги західних інвесторів. Серед причин непривабливості українського інвестиційного клімату називають повільні темпи реформування й економіки, й законодавчої бази, а також нераціональний розподіл внутрішніх інвестицій - приватних і державних, високі податки, надмірне регулювання та за політизованість економіки. [6]

Незважаючи на всі вади, потік іноземних інвестицій в економіку України сьогодні збільшується. Це зумовлено такими чинниками:

•1.   Прагнення закріпитися на перспективному ринку збуту України.

•2.   Прагненням одержувати прибуток на довгостроковій основі.

•3.   Прагненням дістати доступ до порівняно дешевих джерел сировини та ресурсів, що підвищує конкурентоспроможність продукції.

•4.   Прагненням використовувати відносно дешеву та кваліфіковану робочу силу, як важливий чинник зниження собівартості продукції.

Найбільші обсяги іноземних інвестицій в сільське господарство нашої країни надійшли із США, Ліхтенштейну, Великобританії, Німеччини та Нідерландів. У регіональному аспекті іноземні інвестори віддають перевагу місту Києву, Київській, Запорізькій і Полтавській областям. [5]

Отже, у галузь АПК слід залучати не державні кошти, а приватне фінансування. Приплив інвестицій надасть нового поштовху для розвитку науково-дослідної роботи з селекції у рослинництві та тваринництві. Приватні інвестори будуть більше орієнтовані на ринкову кон'юнктуру, а також зможуть пильніше контролювати цільове використання вкладених коштів.

Світовий досвід показує, що сучасний інвестиційний комплекс повинен являти собою багатогалузеву, високотехнологічну й конкурентоспроможну систему, яка забезпечує зміцнення економічної незалежності й національної безпеки країни, гідний рівень життя народу та інтеграцію економіки в світовий ринок на рівноправних умовах.

На сьогодні єдиний можливий шлях до зростання обсягів виробництва сільськогосподарської продукції та його економічної ефективності - це підвищення врожайності й продуктивності, тобто шлях інтенсифікації виробництва. Невід'ємною складовою інвестиційного розширення є постійне залучення нових ефективних факторів виробництва. При цьому конкурентоспроможність капіталу в багатьох аспектах ґрунтується на готовності та спроможності країни до впровадження інновацій. [3] В умовах, коли вартість матеріально-технічних і енергетичних ресурсів значно зросла порівняно з вартістю сільськогосподарської продукції, проблема енерго- та ресурсозбереження стала пріоритетною в аграрному виробництві і поставила перед науковцями завдання пошуку шляхів зниження витрат матеріально-технічних та енергетичних ресурсів. [2]

Таким чином, розробка корисних і безпечних мінеральних добрив, виведення нових сортів та гібридів (садивного й племінного матеріалу) вдосконалення систем переробки та первинного зберігання аграрної продукції, є ключовими інноваціями в сільському господарстві, і відповідно - перспективними напрямами інвестування в даній галузі. 

Література:

•1.   Вацька М.В. Інвестиційний клімат в АПК: тенденції і навпрями поліпшення/Матеріали науково-практичної конференції «Формування конкурентоспроможності підприємств АПК в умовах глобалізації» - Полтава,2007 - с.161-162.

•2.   Іляшенко К.В. Перспективні напрямки розвитку інвестиційної політики в АПК України/ Економіка АПК №11, 2007 - с.120-125

•3.   Однорог М.А. Інвестиційне забезпечення сільськогосподарських підприємств і тенденції його подальшого розвитку/Актуальні проблеми економіки №11(89), 2008 - с.137-143

•4.   Вініченко І.І. Удосконалення методики оцінки інвестиційної привабливості аграрних підприємств/Інвестиції: практика та досвід №5, 2009 - с.8-11

•5.   Удовик О.О. Інвестиції в АПК і продовольча безпека України, 2008 - http://www.niss.gov.ua/

•6.   Детюк Т.Г. Інвестиційний клімат в Україні/Економіка та держава №1, 2009 - с.31-33


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>