XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Лапчук Я.С., Іванченко Г.В., Гомонай І.В. СУТЬ ТА ЦІЛІ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ

Лапчук Я.С., Іванченко Г.В., Гомонай І.В.

Львівська комерційна академія

СУТЬ ТА ЦІЛІ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ

Державна грошово-кредитна політика є важливим регулятором ринкових перетворень. Її зміст обумовлений, основним чином, особливостями економічних систем, завданнями і межами державного втручання в економіку.  В ринковій економіці грошово-кредитна політика перебуває у тісній взаємодії з бюджетною та фіскальною політикою. Основною метою її здійснення є стабілізація економіки, забезпечення зайнятості та стримування інфляції.

В сучасній вітчизняній економічній літературі немає єдиної точки зору щодо визначення грошово-кредитної політики. Так, одні науковці вважають, що грошово-кредитна політика є оперативним і гнучким доповненням до бюджетної політики, ґрунтується на принципах монетаризму і має низку переваг над фіскальною політикою [1, c.214]. Інші ж стверджують, що грошово-кредитна політика доповнює бюджетну [2, c.114]. На наш погляд, таке розходження в позиціях українських авторів є відображенням основних концептуальних напрямків у сучасній західній економічній науці. Складність та неоднозначність трансформаційного періоду в Україні дає можливість для їх диверсифікованої інтерпретації.

В Законі України "Про Національний банк України" грошово-кредитна політика трактується як „комплекс заходів у сфері грошового обігу та кредиту, спрямованих на регулювання економічного зростання, стримування інфляції та забезпечення стабільності грошової одиниці України, забезпечення зайнятості" [3]. На наш погляд, дане трактування грошово-кредитної політики зроблене "на виріст", з розрахунку можливого використання всього арсеналу її засобів та не відповідає реаліям сучасної вітчизняної економіки.

А. Гальчинський підкреслює, що грошово-кредитна політика націлена на реалізацію основних завдань державної економічної політики [4, c.122]. Головним результатом функціонування грошової системи, стверджує він, є розроблення і реалізація певної грошово-кредитної політики. Монетарна політика, на думку автора, являє собою комплекс взаємопов'язаних, скоординованих на досягнення, заздалегідь визначених суспільних цілей, заходів щодо регулювання грошового обороту, які проводить держава через центральний банк [4, c.187]. Ми вважаємо, що доцільніше було б змістити акценти у  співвідношенні  та взаємодії грошово-кредитної політики і грошових систем. Грошово-кредитна політика, на наш погляд, має первинне значення і обумовлює характер та особливості грошових систем. Предметом грошово-кредитної політики є державне регулювання сфери грошового обігу і кредитних відносин [5, c.96]. Погоджуючись із таким твердженням, зазначимо, що регулювання сфери грошового обігу і кредитних відносин, крім вирішення проблем регулювання монетарної сфери, має на меті стабілізувати макроекономічну ситуацію в країні. Грошово-кредитну політику доцільно визначити як сукупність заходів у сфері грошового обігу і кредитних відносин, які проводить держава, з метою регулювання інфляції, забезпечення зайнятості і збалансування платіжного балансу.

Цілі грошово-кредитної політики пов'язані з тими завданнями, які вона повинна виконати на певному етапі її здійснення. Тобто існує певна ієрархія цілей, причому важливо, щоб досягнення цілей нижчого рівня узгоджувалося з цілями вищого рівня. За ієрархією цілі грошово-кредитної політики поділяються на стратегічні, проміжні та тактичні. Стратегічною ціллю грошово-кредитної політики у перехідних економіках є забезпечення стабільності цін, повної зайнятості та зростання реального обсягу виробництва. Поточна грошово-кредитна політика орієнтується на тактичні цілі, які досягаються через проведення щоденних послідовних операцій на відкритому ринку цінних паперів. Проміжні цілі грошово-кредитної політики досягаються шляхом регулювання змінних в економічній системі на річних часових інтервалах [6, c.362]. Деталізуючи зміст та цілі грошово-кредитної політики автори наголошують на тому, що вона полягає в зміні грошової пропозиції з метою стабілізації сукупного обсягу виробництва, зайнятості та рівня цін.

Розмежування цілей грошово-кредитної політики здійснюється відповідно до можливостей впливу на економічну ситуацію з врахуванням фактора часу. Так, у короткостроковому періоді грошово-кредитна політика реалізує свої тактичні цілі, у довготривалому періоді - стратегічні. В процесі досягнення стратегічних цілей визначаються проміжні цілі, які є орієнтирами тактичного регулювання і дозволяють контролювати та вимірювати їх досягнення. Стратегічні цілі грошово-кредитної політики визначають законодавчі органи державної влади. До таких цілей належать такі основні цілі монетарної   політики [5, c.554]: висока зайнятість; економічне зростання; стабільність цін; стабільність процентних ставок; стабільність фінансових ринків; стабільність обмінного курсу валют. Проміжні цілі повинні прогнозовано впливати на реалізацію стратегічних цілей. Вони є тою ланкою, яка дозволяє реалізовувати і розділити стратегічні цілі на складові. Тактичні цілі мають короткостроковий характер і регулюють відхилення під час проведення грошово-кредитної політики. Такі цілі реалізуються в процесі регулювання параметрів грошового ринку.

Вибір і розподіл цілей грошово-кредитної політики не має однозначного і остаточного вирішення. Економічна ситуація може призводити до конфлікту цілей, коли втрачається можливість для одночасного досягнення заздалегідь визначених цілей на різних рівнях ієрархії. Тому грошово-кредитна політика та її тактичні цілі постійно коригуються.

Література:

•1. Михасюк Р. Державне регулювання економіки / Михасюк Р., Мельник А., Крупка М., Залога З.  - К., 1999. - 592 с.

•2. Ковтун Л. Г. Банковская корреспонденция на немецком языке: Учебник / Ковтун Л. Г., Николаева Т. Н. - М.: Экзамен, 2002. - 111 с.

•3. Закон України „Про національний банк України" № 679-ХІV від 20.05.1999 // Законодавчі і нормативні акти банківської діяльності. - 1999. - Вип. 7. - С. 3-23.

•4. Гальчинський А. Теорія грошей / Гальчинський А. - К.: Онови, 1997. - 416 с.

•5.  Лютий І.О.  Грошово-кредитна політика в умовах перехідної економіки / Лютий І. О.  - К.: Атіка, 1997. - 238 с.

•6. Долан Э. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Долан Э.Дж.,  Кэмпбелл К.Д., Кэмпбелл Р.Дж. - М.: Республика, 1991. - 448 с.

•7. Мишкін Ф.С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Пер. з англ. / Мишкін Ф. С. - К.: Основи, 1998. - 963 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>