XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Подпишитесь на рассылки о научных публикациях

Ларченко С.В., к.т.н. Гончаренко В.І. КОРИГУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА НА ПІДСТАВІ ПОКАЗНИКІВ МАРЖИНАЛЬНОГО ПРИБУТКУ ТА ТРУДОМІСТКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Ларченко С.В.,
доц., к.т.н. Гончаренко В.І.
Автомобільно-дорожній інститут ДВНЗ «ДонНТУ»

КОРИГУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА НА ПІДСТАВІ ПОКАЗНИКІВ МАРЖИНАЛЬНОГО ПРИБУТКУ ТА ТРУДОМІСТКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Сучасні умови ринкового господарювання значною мірою відрізняються від умов планової економіки. Для великої кількості українських підприємств є характерною відсутність адекватних умовам ринку інструментів управління виробничою програмою. Необхідність розробки нових механізмів функціонування виробництва та розробки його моделі, роблять проблему ефективного управління та оптимізації виробничої програми підприємства однією з найактуальніших для сучасної української економіки.
Огляд праць цілого ряду вітчизняних та зарубіжних авторів, серед яких О. Бабо, М. Вудкок, Г. Друкер, Е. Долан, К.О. Багриловський, О.О. Бабордіна, та ін., свідчить про те, що в наукових трудах дослідників є дискусії стосовно питань змісту, задач, спрямованості та організаційного забезпечення планування виробничої програми та реалізації продукції.
Метою дослідження є висвітлення використання розгорнутої інформації стосовно маржинального прибутку та трудомісткості продукції для підвищення рентабельності підприємства.
Для оцінки ефективності використання виробничих потужностей та управління асортиментом продукції, доцільно використовувати наступний регламент формування виробничої програми:
- розрахунок трудовитрат на виконання виробничого плану;
- співставлення доступних виробничих потужностей з плановими;
- виявлення видів продукції з мінімальним вкладом на покриття;
- виключення низькорентабельних видів продукції з виробничого плану;
- перевірка відповідності виробничих потужностей плановій потребі;
- затвердження плану виробництва.
Можна виділити три основні етапи складання плану виробництва.
1. Оцінка трудомісткості виробничої програми та співставлення з ресурсами (висновки про завантаженість цехів, коригування портфеля замовлень).
2. Розрахунок маржинального прибутку за видами продукції (з виробничого плану виключають вироби з найменшим значенням маржинального прибутку на нормогодину, а в умовах обмеженої продуктивності окремих ділянок виробництва використовується методика пропускної калькуляції);
3. Аналіз маржинального прибутку та трудомісткості
Таким чином, підприємство повинне розробити загальну стратегію, визначити в її рамках продуктову стратегію. Лише потім можна буде приймати рішення стосовно виробничої програми. Рішення мають прийматися на підставі маржинального підходу і з урахуванням розвитку продуктового портфелю.
Не буває універсального інструменту, який підходив би для будь-якої ситуації в будь-якій галузі. Під час коригування виробничого плану не варто покладатись лише на розрахунки. Вони повинні доповнюватись даними стосовно кон’юнктури ринку. Це дасть змогу уникнути помилок пов’язаних з плануванням та мінімізувати втрати маржинального прибутку.
Література:
1. В.А. Кучер. Определение оптимального объема производства продукции на промышленном предприятии // Экономика промышленности. - 2005. - №1(27). - С. 144-154.
2. Ивахник Д.Е., Григорьева В.З. Оптимизация производственной программы предприятия в условиях рыночных отношений // Маркетинг в России и за рубежом. - 1999. - №1. - С. 14-17.
3. Куприянов Ю., Галдин М. Как оптимизировать производственный план. // Финансовый директор. – 2006. - №5. – С. 10-20.
e-mail: ipsvi4@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>