XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ларченко С.В., к.т.н. Гончаренко В.І. ВИКОРИСТАННЯ MS OFFICE EXCEL ПРИ ПЛАНУВАННІ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Ларченко С.В.,
доц., к.т.н. Гончаренко В.І.

Автомобільно-дорожній інститут ДВНЗ «ДонНТУ»

ВИКОРИСТАННЯ MS OFFICE EXCEL ПРИ ПЛАНУВАННІ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Для ефективного управління виробництвом і ресурсами на сучасному підприємстві необхідно орієнтуватися в математичних методах аналізу й моделювання виробничих систем. Сьогодні на перший план в управлінні виробництвом виходять інформаційні системи. Підвищення ефективності управлінської діяльності - напрям удосконалювання діяльності підприємства в цілому. Способом підвищення ефективності протікання виробничого процесу є автоматизація.
Огляд праць дослідників, серед яких Абросімов А.Г., Бородінова М.А., Ладиженський Г.М., Печерська Е.П. та інші, свідчить що питання впливу інформаційних систем на управлінську діяльність є розробленим. Проте, питання використання інформаційних систем саме для планування виробничої програми є недостатньо дослідженим.
Метою дослідження є висвітлення можливості використання Microsoft® Office Excel для розробки та оптимізації виробничої програми підприємства.
Для оптимізації виробничої програми традиційно використають моделі лінійного програмування з використанням певних критеріїв. Для розробки альтернативних програм за будь-яким критерієм потрібно розрахувати маржинальний прибуток виробів. Встановлення виду функції, вимір тісноти кореляційного зв'язку, оцінку вірогідності отриманої моделі можна провести за допомогою статистичного аналізу, що забезпечується засобами табличного процесору Microsoft® Office Excel.
Модель лінійного програмування також розраховується за допомогою інструменту "Пошук рішення". Після знаходження оптимального рішення Excel аналізує результати, стійкість та чутливість моделі. Параметричний аналіз дає змогу оцінити поводження системи в різних ситуаціях. Зміна параметрів зберігається у вигляді сценарію, а отримані сценарії компонуються в звіт за допомогою вбудованого в Excel інструменту створення й корегування сценаріїв.
Проте, детермінована постановка завдання є ідеальною. Пророчити поводження системи складно через невизначеність зовнішніх умов.
Рішення стохастичних завдань засновано на підходах штучного зведення до детермінованого завдання (вибір стратегії заснований на дослідженні статистичних даних) та оптимізації в середньому. В другому випадку формалізованих критеріїв вибору стратегії немає, бо в процесі прийняття рішень беруть участь кілька сторін і вибір стратегії суб'єктивний. Розбіжність інтересів учасників створює конфліктну ситуацію, що аналізуються за допомогою математичного апарату теорії ігор і теорії мінімаксу. Завдання стохастичного програмування й багатокритеріальні моделі, що зводяться до завдань лінійного програмування, також реалізуються в середовищі табличного процесора Excel [3].
Таким чином, інформаційні технології, зокрема Microsoft® Office Excel, є засобом підвищення ефективності та якості управлінської діяльності під час розробки та удосконалення виробничої програми підприємства. Проте, слід зазначити, що часто керівництво підприємств відмовляється від їхнього використання через свою некомпетентність та недооцінку цього стратегічного ресурсу.
Література:
1. Абросимов А.Г., Бородинова М.А. Теория экономических информационных систем: Учеб. пособие. – Самара: Изд-во Самарск. гос. экон. акад., 2001.
2. Карасев А.Н., Кремер Н.Ш., Савельева Т.Н. Математические методы в экономике. - М.: Высшая школа, 1987.
3. Малышева Л.А. Информационные технологии для планирования производственной программы в условиях риска и неопределенности // http://www.ito.su/
e-mail: ipsvi4@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>