XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ласкавчук І.Ю. СУТНІСТЬ, ТА ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Студентка Ласкавчук  Ірина  Юріївна

Тернопільський національний економічний університет

Вінницький  інститут економіки

СУТНІСТЬ, ТА ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Постановка проблеми. Проблема формування видатків місцевих бюджетів є надзвичайно актуальною як з огляду на проведену в Україні реформу міжбюджетних відносин, так і з огляду на значу роль видатків для економічного зростання нашої країни. Слід відмітити, що останнім часом значимість формування видатків місцевих бюджетів стрімко зростає. З однієї сторони вони є звичайним інструментом бюджетного регулювання, з іншої, саме вони визначають перерозподіл державних доходів на місцях і повинні відповідати принципам соціальної рівності та однаковості можливостей, тобто рівному доступі населення до бюджетних послуг.

Аналіз останніх публікацій. Проблематика видатків місцевих бюджетів досліджується у працях таких вчених, як О. Кириленко, І. Луніна, І. Затонацька, С. Слухай та ін. Однак попри наявність досліджень у цьому напрямі, окремі аспекти та особливості формування видатків і їх зв'язок з економічним розвитком регіонів не знайшли свого наукового відображення.

Метою статті є оцінка теоретичних і практичних засад здійснення видатків місцевих бюджетів України та розробка практичних рекомендацій, орієнтованих на їх удосконалення.

Виклад основного матеріалу. У демократичному суспільстві видатки бюджету найбільш повно задовольняють потреби громадян. Видатки місцевих бюджетів особливо тісно пов'язані з інтересами всіх верств населення і суттєво впливають на соціальний, культурний, економічний розвиток конкретних територій та держави загалом.

У Бюджетному кодексі зазначено, що видатки бюджету - це кошти, що спрямовуються на здійснення програм і заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум [1].

Видатки місцевих бюджетів - це економічні відносини, які пов'язані з розподілом і використанням коштів основного централізованого фонду держави, що перебувають у розпорядженні органів державної влади, державного управління та місцевого самоврядування [6, с.22].

За предметною класифікацією видатки бюджету поділяють на поточні, спрямовані на забезпечення простого відтворення діяльності підприємств, установ, організацій, та капітальні, що стосуються фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності.

За програмно-цільовою класифікацією видатки бюджетів поділяються за відповідними бюджетними програмами, що дає можливість посилити фінансовий контроль за цільовим використанням коштів бюджету [3, с.135].

Видатки місцевих бюджетів безпосередньо пов'язані з інтересами широких верств населення й суттєво впливають на загальні соціальні процеси в державі й насамперед на рівень добробуту населення, освіченості, забезпеченості медичними послугами, а також послугами в галузі культури, спорту, соціальної захищеності на випадок не передбачуваних обставин [16, с.203].

Місцеві бюджети відіграють важливу роль у фінансуванні державних видатків. За нинішніх умов спостерігається стала тенденція до збільшення ролі місцевих бюджетів у фінансуванні найважливіших державних видатків, спрямованих насамперед на задоволення потреб населення. Ця тенденція є закономірною, вона відповідає процесу активізації державного впливу на економічне та соціальне життя країни, сприяє зміцненню місцевого само­врядування [2, с.31].

Склад і структура видатків місцевих бюджетів України у 2005-2009 рр. представлені в табл.1.

Так, структура видатків місцевих бюджетів протягом останніх років засвідчує їх чітко окреслену соціальну спрямованість. Зокрема, на соціальний захист і соціальне забезпечення, утримання об'єктів соціально-культурної сфери витрачається більше, ніж 70% коштів місцевих бюджетів України. Проте, незважаючи на те, що фінансування об'єктів соціальної інфраструктури поглинає переважну частку бюджетних коштів, їх не вистачає не тільки на розвиток цих установ, а й на належне поточне утримання.

Таблиця 1

Динаміка, склад і структура видатків місцевих бюджетів України у 2005-

2009 рр. (за функціональною класифікацією) (в %)

Групи видатків Роки
2005 2006 2007 2008 2009
Загальнодержавні функції 6,4 6,6 6,5 7,6 7,8
Громадський порядок, безпека та судова влада 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2
Економічна діяльність 9,0 11,0 9,4 9,1 8,8
Охорона навколишнього природного середовища 0,6 0,7 0,5 0,4 0,4
Житлово-комунальне господарство 5,1 6,3 7,1 10,3 11,6
Охорона здоров'я 21,8 21,6 22,4 20,6 22,1
Духовний та фізичний розвиток 4,2 4,2 4,1 3,9 3,8
Освіта 27,3 27,6 31,5 28,6 28,5
Соціальний захист та соціальне забезпечення 18,2 17,8 15,6 14,7 14,4
Міжбюджетні трансферти 7,0 3,9 2,7 2,1 2,4
Всього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Однак, недостатньо вивченим залишається питання, наскільки і як "соціалізація" бюджету впливає на економічне зростання та інфляцію, а саме - якою має бути допустима частка соціальних видатків, котра б не здійснювала дестабілізуючого впливу на макроекономічні параметри. А тому, багатьма науковцями зазначені позитивні зрушення у сфері соціального захисту та забезпечення оцінюються з урахуванням цілої низки негативних наслідків так званої соціальної орієнтації бюджету.

На наше переконання, соціальне спрямування бюджету жодним чином не суперечить загальній стратегії розвитку країни, а, навпаки, має за мету сприяти розширенню меж економічної активності та створювати можливості більшій частині населення брати участь в економічній діяльності, забезпечувати гідний рівень життя непрацездатним верствам населення, а також сприяти набуттю високого рівня освіти та здійснювати підтримку здоров'я нації.

Однак, в сучасних умовах запорукою забезпечення соціальної спрямованості бюджетної політики повинен стати диференційований підхід: з одного боку, підтримка тих громадян, які з певних об'єктивних причин не в змозі забезпечувати свій добробут власними зусиллями, а з іншого - стимулювання ефективної економічної діяльності працездатного населення. І основні акценти необхідно робити саме на другий напрямок соціальної політики. Адже загальновідомо, що інвестиції в людський капітал є надзвичайно важливою рушійною силою економічного розвитку.

На нашу думку, така спрямованість бюджетної політики матиме подвійний ефект: сприятиме вирішенню соціальних проблем, зменшенню соціального тиску на бюджет та забезпечуватиме посилення тенденцій економічного зростання.

Висновок. Отже, видатки місцевих бюджетів - це економічні відносини, які пов'язані з розподілом і використанням коштів основного централізованого фонду держави, що перебувають у розпорядженні органів державної влади, державного управління та місцевого самоврядування.

Проаналізувавши напрямки витрачання бюджетних коштів можна чітко стверджувати, що пріоритетним напрямком у сфері видатків місцевих бюджетів є соціальний. Саме видатки на освіту, соціальний захист та соціальне забезпечення, охорону здоров'я становлять найбільшу частку особливо в бюджетах найвищих рівнів, де відбувається безпосереднє надання послуг громадянам. Як негативний аспект можна відзначити досить значну частку видатків на управління. В цій галузі варто проводити реформи, які дали б можливість зменшення персоналу. Саме з цією метою слід вже сьогодні думати про день завтрашній і не проїдати бюджетні кошти, а спрямовувати їх на розвиток інфраструктури та економіки на місцевому рівні.

Література:

•1.     Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради 2001, N37-38, ст. 189.

•2.     Бондарчук Т.В. Фінансова політика забезпечення ефективності видатків місцевих бюджетів / Т.В. Бондарчук // Економіст. - 2009. - №4. - С. 30-33.

•3.     Дем'янишин В., Тулюлюк А. Проблеми сутності та складу видатків місцевих бюджетів // Світ фінансів 3 (16), вересень 2008р. - С. 135-143.

•4.     Дроздовська О. С. Теоретичні засади фінансової децентралізації / О. С. Дроздовська // Фінанси України. - 2008. - № 8. - С. 20.

•5.     Жемеренко Є. В. Використання коштів місцевих бюджетів України / Є. В. Жемеренко // Фінанси України. - 2009. - № 8. - С. 13.

•6.  Легкоступ І.І.  Теоретичні та практичні аспекти видатків місцевих бюджетів України в сучасних умовах / І. І. Легкоступ // Економіка. Фінанси. Право. - 2010. - № 2. - С. 22-26.

irina_laskavchuk@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>