XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ласкавчук Т.В. СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ В ГАЛУЗІ ПУБЛІЧНОГО ВРЯДУВАННЯ

Ласкавчук Т.В.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

СУЧАСНИЙ СТАН  ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ В ГАЛУЗІ ПУБЛІЧНОГО ВРЯДУВАННЯ

Сьогодні в Україні формується ефективна система державного управління та місцевого самоврядування, яка повинна реагувати на запити сучасного суспільства, забезпечувати умови для підвищення  якості життя народу. Із здобуттям Україною незалежності поняття державної служби та служби в  органах місцевого самоврядування набули принципово нового значення. Народ очікує від  державних службовців  та  посадових осіб професійності, високої моральності й патріотизму, безумовного дотримання законності. Система  державної служби та  місцевого самоврядування сучасної України має відповідати європейським стандартам, ефективно реагувати на запити суспільства, сприяти поліпшенню життя кожного громадянина. Публічне врядування це  діяльність державних службовців та  посадових осіб органів місцевого самоврядування, яка направлена на зміцнення ефективної системи  державної служби та місцевого самоврядування. Діяльність осіб у галузі публічного врядування, як посередників між владою і народом, має винятково важливе значення в розбудові державності.

Український фахівець Атаманчук В.Г., якій досліджує концептуальні основи підготовки кадрів  державного управління в Україні стверджує, що компетентність, професіоналізм, інтелект, творчість відіграють провідну роль у діяльності  органів державної влади та  органів місцевого самоврядування. Тому створення повноцінної ефективної системи неперервного професійного навчання  державних службовців і  посадових осіб органів місцевого самоврядування що відповідала б європейським стандартом та кращим вітчизняним традиціям, повинно бути пріоритетним напрямом державної політики.

Оболенський О.Ю., який досліджує окремі проблеми організації державної служби, аналізує освітні потреби, навчальні програми і відповідні методи підготовки  державних службовців в Україні стверджує, що в основі діючої нині в Україні системи лежить адаптація отриманого раніше фаху до професійної діяльності у сфері державного управління. Вона здійснюється шляхом реалізації освітньо-професійних програм підготовки магістрів, професійних програм підвищення кваліфікації, тематичних семінарів і стажування.

В Україні професійне навчання службовців здійснюється за державними і галузевими стандартами вищої освіти, стандартами вищих навчальних закладів, що ліцензовані та акредитовані в освітній галузі   «Державного управління», зокрема, зі спеціальностей «Управління суспільним розвитком» (із трьома спеціалізаціями), «Державного управління» (із 19 спеціалізаціями), «Державна служба» (із 10 спеціалізаціями) за різними формами навчання.

Управління підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації державних службовців та посадових осіб здійснюється Головдержслужбою разом з органами, на які поширюється чинність ЗУ "Про державну службу" та  "Про службу в органах місцевого самоврядування", і органами, яким підпорядковані відповідні навчальні заклади, у межах їх повноважень. Головним навчальним закладом у системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців є Національна академія державного управління.

Український вчений Луговий В.І., який досліджує здобутки та недоліки Болонського процесу і підготовки державно-управлінських кадрів, стверджує, що здійснення економічних та соціальних перетворень, досягнення економічного зростання та надання державою громадянам управлінських послуг на високому рівні, просування в напрямі європейської інтеграції можливо лише за умови створення ефективної системи державного управління, що відповідає стандартам демократичної, правової держави із соціально орієнтованою ринковою економікою. З цією метою в Україні проводиться широкомасштабна адміністративна реформа, невід'ємною складовою якої є реформування системи державної служби, а саме: вдосконалення кадрового потенціалу, створення оновленого, потужного і дієздатного державного апарату, становлення професійної, політично нейтральної та авторитетної державної служби.

Отже, система має охопити цикли професійного життя особи та інституціональні елементи професіоналізації праці. Вони включають:

- професійну орієнтацію, що має проводитися не тільки серед дорослого населення, а й серед молоді в першу чергу;

- професійну підготовку фахівців і післядипломну освіту службовців та претендентів на зайняття цих посад;

- систему систематичного професійного відбору протягом усього періоду перебування на службі (удосконалення системи атестації, щорічних оцінок  державних службовців та посадових осіб, запровадження системи просування по службі на підставі професійних досягнень, оцінки надання послуг юридичним і фізичним особам тощо);

- розробку та впровадження системи незалежного оцінювання професійної діяльності службовців, професійно-кваліфікаційних характеристик цих посад, відповідного методичного забезпечення;

- успадкування професійного досвіду державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, а також надання публічних послуг; послідовне формування результативної, авторитетної та корисної для суспільства еліти.

Фундаменталізація підготовки службовців спрямовуватиметься на формування наукового мислення, внутрішньої особистої потреби у постійному саморозвитку, самоосвіти протягом усього життя; на надання системоутворюючих, цілісних, глибинних, змістовних, методологічно значимих знань із закономірності функціонування та розвитку глобалізованого світу, управління державними справами.

Передумовою забезпечення фундаменталізації професійного навчання є створення нових навчальних дисциплін, якісно відмінних від традиційних за структурою та змістом своєю спрямованістю на узагальнені, універсальні знання, формування службовця нової формації, загальної культури і розвиток наукового мислення.

Література:

1. Про затвердження Програми кадрового забезпечення державної служби. Програма роботи з керівниками державних підприємств, установ і організацій Указ Президента України від 10.11.1995 № 1035/95

2. Про Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу Указ Президента України від 05.03.2004 № 278/2004

3. Про Стратегію реформування системи державної служби в Україні Указ Президента України від 14.04.2000  № 599/2000

4. Атаманчук В.Г. Управлінські засади розвитку вищої освіти України в умовах інтеграції в європейський освітній простір / Андрейчук С.К. // Ефективність державного управління; зб.наук.пр./за ред. П.І. Шевчука.- Л., 2007. - Вип. 12. - С. 13-18. 

5. Луговий В.І. Болонський процес і підготовка державно-управлінських кадрів // Вісн.держ.служби України. - 2005. - №1. - С.13-19.

6. Оболенський О.Ю. Державна служба. Підручник. - К.: КНЕУ, 2006. - С. 124-127.

 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>