XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Лазебна Ю.М. АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПРИ ФІНАНСОВОМУ ЛІЗИНГУ.

Аспірантка Лазебна Ю.М.

Чернігівський державний технологічний університет

АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПРИ ФІНАНСОВОМУ ЛІЗИНГУ

Амортизація в бухгалтерському розумінні - це поступове перенесення вартості основного виробничого засобу на готову продукцію, роботи, послуги. На основі амортизаційних відрахувань створюється амортизаційний фонд підприємства, який є одним із головних джерел фінансування основних засобів. Сума амортизаційних відрахувань залежить в основному від методу нарахування амортизації. Тому правильно обраний метод амортизації дозволить правильно сформувати амортизаційний фонд, кошти якого можуть бути використані для ремонту, реконструкції, модернізації, оновлення основних засобів.

Відповідно до п. 1 ст. 18 Закону України "Про фінансовий лізинг"  амортизаційні відрахування на предмет лізингу обчислюються відповідно до законодавства [1].

Нарахування амортизації регулюють два нормативні акти: Закон України "Про оподаткування прибутку підприємства" ст. 8 [2] та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" пп. 22 - 30 [3]. При веденні бухгалтерського обліку для нарахування амортизації підприємство користується П (с) БО 7 "Основні засоби", а при податкових розрахунках - Законом України "Про оподаткування прибутку підприємства". Слід зазначити, що ці нормативні акти по різному встановлюють методику нарахування амортизації, а амортизаційні відрахування мають різну мету.

Амортизація, яка нарахована відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" [3] важлива при визначенні собівартості готової продукції, робіт, послуг. Амортизація, яка нараховується відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємства"  [2] важлива при визначенні оподаткованого прибутку та є однією з умов, за якої лізинг визнається фінансовим. Відповідно до ст. 1.18.2 "об'єкт лізингу передається на строк, протягом якого амортизується не менше 75% його первісної вартості за нормами амортизації, визначеними статтею 8 цього Закону..." [2].

Для визначення часу, за який амортизується об'єкт основних засобів, до  залишкової вартості, що дорівнює 75 % від первісної, можна скористатись формулою  [4]:

А податкова = ПВ - ПВ · (1 - Н податкова)N,

 

де А податкова - сума податкової амортизації;

    ПВ - первісна податкова вартість;

    N - кількість періодів (кварталів) нарахування податкової амортизації. 

 

Податкова норма амортизації для основних засобів 3 групи, до яких відносяться машини і обладнання, складає 6 % у квартал [2].

Розрахунок:

0,75  = 1 - 1 ·  (1 - 0,06) N ,

звідки N = 22 квартали, або 5,5 років.

 

Отже, щоб об'єкт лізингу досяг 75 % первісної вартості за податковими нормами, він має амортизуватися 22 податкових періодів, або 5,5 років.

Проте,  у ст. 2 Закону України "Про фінансовий лізинг"  визначено, що термін договору фінансового лізингу повинен складати не менше одного року, а в п.2 ст. 18 цього Закону передбачена можливість нарахування прискореної амортизації відповідно до законодавства.

Для визнання лізингу фінансовим у податкових цілях, пропонується  передбачити в Законі України "Про оподаткування прибутку підприємства" можливість застосування прискореної амортизації, що дозволить зменшити негативні грошові потоки за рахунок ПДВ та сприятиме розвитку ринку лізингу.

Література:

•1.  Закон України "Про фінансовий лізинг" від 11.12.03 р. №1381-ІV// www. rada. kiev. ua.

•2.Закон України "Про оподаткування прибутку підприємства" // www. rada. kiev. ua.

•3. П(с)БО 7 "Основні засоби", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.00 р. № 92 (зі змінами і доповненнями) // www. minfin. ua.

•4. Лень В.С. Фінансовий облік в Україні: задачі, тести, відповіді. Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - С. 62.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>