XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Лазебна Ю.М. РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ ТА ФІНАНСОВОЇ ОРЕНДИ ДЛЯ ЦІЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬОГО ОБЛІКУ

аспірантка Ю.М. Лазебна

Чернігівський державний технологічний університет

 

РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ ТА  ФІНАНСОВОЇ ОРЕНДИ ДЛЯ ЦІЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬОГО ОБЛІКУ

В науковій літературі багато праць, присвячені порівнянню  лізингу з орендою. Серед них можна виділити: С. М.  Лайчук [1, с. 19-23],  В.Н. Кочетков [2, с. 35], Я. Усенко, Л. Снисаренко [3, с. 30-33] та інші.

Лайчук С.М. порівнює лізинг та оренду за такими ознаками як: суб'єкт відносин, об'єкт відносин, характер правових відносин, відносини з продавцем майна, відповідальність за майно, зобов'язання наймодавця, повідомлення продавця про мету придбання майна, обов'язки наймодавця, розірвання договору з вини користувача, попит та пропозиція на майно, та інші [1, с. 20-21].  

 В Усенко Я. та Снисаренко Л. порівняння відбувається за такими ознаками як: суб'єкти договору, строк дії договору, обов'язок проведення ремонтів, ризик випадкового знищення майна, прискорена амортизація [3, с. 32-33].

На наш погляд, найсуттєвішими ознаками лізингу є те, що учасниками лізингової угоди є три сторони: постачальник майна, лізингодавець та лізингоодержувач, при оренді - орендодавець та орендоотримувач, а об'єктом лізингу можуть бути тільки основні фонди, при оренді - необоротні активи, окрім оренди цілісних майнових комплексів, угоди щодо використання авторських та суміжних прав, угоди щодо оренди цілісних майнових комплексів, біологічні активи, що оцінені за справедливою вартістю, об'єкти інвестиційної нерухомості, які оцінені за справедливою вартістю [5].

Отже, наведені вище ознаки свідчать про те, що лізинг відрізняється від оренди в основному за юридичним змістом.

Будь яка господарська операція має бути відображена в бухгалтерському обліку, який в свою чергу ґрунтується на принципах: обачність, повнота висвітлення, автономність, послідовність, безперервність, превалювання сутності  над  формою та інше [4, ст. 4]. Відповідно до принципу "превалювання сутності  над  формою"  всі господарські операції мають обліковуватися відповідно до їх суті, а не лише виходячи з юридичної форми.

Тому, незважаючи на відмінності між фінансовим лізингом та фінансовою орендою в бухгалтерському обліку фінансовий лізинг буде відображатися як довгострокова фінансова оренда. У "Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій" для відображення фінансового лізингу призначений рахунок 531 "Зобов'язання з фінансової оренди" [6].

Література:

•1.     Лайчук С.М. Облік і контроль лізингових операцій: теорія і практика: Дис. ...кандидата економічних наук: 08.06.04; - Ж., 2002. - С.19-23.

•2.     Кочетков В.Н., Краева Е.В., Кочеткова О.В. Организация лизинговых операций. - К.: Украинско-финский институт менеджмента и бизнеса.-1998.-103 с.

•3.     Усенко Я., Снисаренко Л. К вопросу о различии аренды и лизинга // "Проблеми розвитку лізингу в Україні": інформаційні матеріали до семінару. - К., 1997. - С. 30-33.

•4.     Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"// http://www.nau.kiev.ua/.

•5.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 14 "Оренда" // http://www.minfin.gov.ua/.

•6.     "Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій" // www.minfin.gov.ua.

 

e-mail: yulialaz@rambler.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>