XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Лазоряк В. І., Дранович М. П. СТАН ТА ПРОБЛЕМИ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Лазоряк В.І.

Науковий керівник - Дранович М.П., старший викладач

Буковинський державний фінансово - економічний університет

м. Чернівці

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

 Постановка проблеми.  Конкурентоспроможність є важливим аспектом досліджень міжнародної економіки, практично значима як для країн лідерів світової економіки, так і для країн, що розвиваються. Сьогодні концепція конкурентоспроможності країни - одна з найвпливовіших частин теорії економіки та практичної політики, оскільки не лише охоплює суто економічні показники, але й оцінює наслідки важливих для стабільного зростання економічних явищ. У свою чергу, конкурентоспроможність формується під впливом низки економічних, політичних і структурних чинників, які визначають умови ведення бізнесу в країні.

Аналіз досліджень і публікацій. Дослідження окремих факторів конкурентоспроможності економіки України присвятили свою діяльність вітчизняні та зарубіжні науковці: Захарченко Л.А., Крючкова І.В., Пасхавер Б.Н., Ксав'є Сала - і Мартін, О.П.Чепурна, П. Самуэльсон, В. Нордхауза та інші.

Слід зауважити, що у літературі однозначного визначення терміна національна конкурентноспроможність не існує. Українські та зарубіжні автори роблять акценти на різних складових зокрема на порівнянні обмінних курсів, процентних ставок, бюджетних дефіцитів, вартістю робочої сили, оподаткуванням та інш.

Зокрема О.П.Чепурна пропонує під конкурентноспроможністю національної економіки розглядати стан і потенційну можливість національної економіки надалі забезпечувати ефективність виробничих процесів і добробут громадян на основі формування і використання конкурентних переваг країни [3].

На думку П. Самуэльсона та В. Нордхауза конкурентоспроможність країни є не чим іншим, як сукупністю притаманних конкретній національній економіці факторів, здатних забезпечити пропозицію товарів і послуг, виготовлених за умов застосування новітніх технологій, вільного і справедливого ринку та зростаючих доходів населення, що є прийнятним для міжнародної торгівлі за співвідношенням ціна-якість[1].

Ксав'є Сала - і Мартін (засновник Всесвітнього  Економічного  Форуму)  вважає, що конкурентоспроможність - це здатність національної економіки досягти високого рівня економічного зростання [4].

Нами пропонується наступне трактування поняття конкурентоспроможності національної економіки: конкурентоспроможність національної економіки - це  спроможність національної економіки до виконання її цільових функцій. система поєднання наявних умов та конкурентного потенціалу для задоволення потреб сучасного економічного розвитку суспільства.

Метою  дослідження є аналіз конкурентноспроможності економіки України

Основні результати дослідження. Згідно із Звітом  Економічного  Форуму основним засобом узагальненої оцінки конкурентоспроможності країн є Індекс глобальної конкурентоспроможності (Global Competitiveness  Index, GCI), який включає 110 показників, розділених на 12 категорій які детально характеризують конкурентоспроможність країн світу, що перебувають на різних рівнях економічного розвитку і постійно вдосконалюються. Для аналізу використовуються загальнодоступні статистичні дані та результати опитування керівників компаній у країнах, охоплених дослідженням, за 12 групами чинників, а саме: державні інститути, інфраструктура, макроекономічні умови, охорона здоров'я та початкова освіта, вища освіта та професійна підготовка, ефективність товарних ринків, ефективність ринку праці, розвиток фінансових ринків, технологічна готовність, обсяг ринку, рівень розвитку бізнесу, інновації.

  Розглянемо позицію України на світовому рівні

Таблиця 1

Рейтинг України  за індексом глобальної конкурентоспроможності

2010 - 2012 рр

Країна 2010 - 2011 рр. 2011 - 2012рр. Відхилення (+,-) до 2010 - 2011рр.
Швейцарія 1 1 0
Іспанія 42 36 6
Польща 39 41 -2
Італія 48 43 5
Росія 63 66 -3
Казахстан 72 72 0
Греція 83 90 -7
Албанія 88 78 10
Україна 89 82 7
Гамбія 90 99 -9

*складено автором за даними   The Global Competitiveness Report 2011-2012

Україна у загальному рейтингу конкурентоспроможності 2010-2011 посідає 89 місце серед 139 країн, знизившись на 7 позицій порівняно з попереднім роком (82 місце серед 133 країн). Найгірші результати Україна демонструє по групі базових показників, особливо по групам - макроекономічні умови (132 позиція) та державні інститути (134 позиція).

Україна займає передостанні місця (138 з 139) по ефективності нормативно-правового регулювання у сфері вирішення спорів, регуляторної діяльності, а також захисту інтересів міноритарних акціонерів. Серед інших показників: рівень довіри до влади - 122 позиція, боротьба з корупцією - 127 позиція, незалежність судів - 134 позиція, дотримання фірмами  етики поведінки - 130 позиція. 134 місце займає Україна за темпами інфляції та зростання дефіциту державного бюджету.

Неефективними залишаються товарні та фінансові ринки України (відповідно 129 та 119 місця в рейтингу), що значно стримує конкуренцію і перешкоджає розвиткові підприємництва в країні.  Серед найгірших показників слід зазначити: ефективність системи оподаткування - 136 позиція, тягар митних процедур - 131 позиція, ступінь монополізації товарних ринків - 128 позиція, ефективність антимонопольної політики - 126 позиція, стійкість банківської системи - 138 позиція, легкість доступу до кредитів - 130 позиція.

Але також у 2010 - 2011 рр. спостерігаються сильні сторони конкурентоспроможності України, зокрема:

- високий загальноосвітній рівень населення (за якістю початкової освіти Україна посідає 49 місце);

- гнучкий та ефективний ринок праці (за співвідношенням зарплата-продуктивність - 26 місце, невисока затратність ринку праці - 21 місце, простота процедур найму та звільнення - 18 місце, участь жінок у трудовій діяльності - 32 місце);

- великий обсяг внутрішнього ринку та зовнішньої торгівлі (37 місце);

- висока здатність до інновацій (37 місце);

- якість науково-дослідних установ (68 місце);

- наявність вчених та інженерів (53 місце).

 З метою підвищення конкурентоспроможності економіки України зазначені чинники мають залишатися основою для майбутнього зростання.

 Піднявшись за рік на сім позицій і перервавши дворічне падіння  Україна за рейтингом конкурентноспроможності 2011 - 2012 рр. посіла 82-е місце серед 142 країн. Такого прогресу Україні вдалося досягти, в основному, завдяки поліпшенню макроекономічної ситуації після спаду 2009 року.

Залишаються низькі позиції України і за такими показниками, як ефективність ринку товарів (129-е місце), рівень розвитку фінансового ринку (116-е місце). Навіть після поліпшення макроекономічного середовища за цим показником країна посідає лише 112-е місце. Найбільше занепокоєння викликає інституційне середовище, оскільки Україна традиційно розташувалася в десятці країн, що замикають рейтинг за такими показниками, як корупція, неефективність бюрократичного апарату і захист прав власності [4].

 Сильними сторонами країни є обсяг ринку (38-е місце), ефективність ринку праці (61-е місце). Досить високу позицію (51-е місце) країна посідає і за показником вищої освіти та професійної підготовки. Однак, як зазначили представники Фонду "Ефективне управління", в останні роки становище України за цією складовою Індексу глобальної конкурентоспроможності стало погіршуватися: за останній рік країна опустилася з 46-го на 51-е місце. Причиною, за даними Фонду, є погіршення рівня навчання на робочому місці (103-я позиція) і якість освіти (72-а позиція) [2].

Індекс конкурентоспроможності України залишається досить низьким, що характеризує складний підприємницький та інвестиційний клімат в країні.

У 2011 році Україна посіла одне з останніх місць у світі в рейтингу економічних свобод американської неурядової організації Herіtage Foundatіon та газети Wall Street Journal -  164 місце серед 179 країн світу, погіршивши свій попередній результат.  Це останнє місце серед європейських держав.

  В середньому по Україні, пріоритетною проблемою є податкова політика, хоча відбулося стимулювання переходу України на інноваційну модель розвитку, зокрема шляхом поетапного зниження ставки податку на прибуток з 25% до 16% (2011 р.  - 23%, 2012  р. - 21%, 2013 р. - 19%, 2014 р. - 16%), тимчасове (до 1 січня 2020 року) звільнення від оподаткування  прибутку виробників біопалива на виробництво електричної та теплової енергії, а також прибутку підприємств з  видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ.

Транспортна інфраструктура України, що включає найдовшу залізничну мережу в Європі та кілька великих морських портів, зношена на 70% - 90% і несе збитки через недостатнє інвестування, монополізацію, застаріле регулювання.

Наведені вище проблеми, які становлять найбільші перешкоди для ведення бізнесу в Україні, мають системний та глибинний характер, свідчать про низький рівень з тенденцією до подальшого погіршення низки інших рейтингів країни.

 Низькі оцінки є свідченням збереження в Україні високого рівня корупції, недостатнього рівня незалежності судів, низької ефективності державних інституцій, регуляторної та податкової політики. Ця ситуація не тільки стримує розвиток бізнесу в країні, але й відштовхує потенційних іноземних інвесторів.

На основі проведеного аналізу пропонуємо такі шляхи покращення конкурентноспроможності економіки України:

- впровадження прозорих правил, які б не залишали можливостей для корупції;

- ліквідація податкового тиску, зокрема зменшити плани збору податків  податковими інспекторами підприємців;  

- підвищити рівень незалежності судів;

- підвищити ефективність роботи  державних інституцій.

Література:

•1.  Самуэльсон П. Экономика / П. Самуэльсон, В. Нордхауз. - М.: Вильямс, 2008. - 1360с.

•2.  Резнікова О. Актуальні тенденції в динаміці показників глобальної конкурентноспроможності/[ Електронний ресурс] . -  режим доступу:  http://www.niss.gov.ua/articles/379/

•3.  Чепурна О.Л. Сучасні концепції конкурентноспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. Наук. праць. - Вип.19. - К: Видавничо - поліграфічний центр «Кийвський університет», 2009. - С. 102 - 106.

•4.  Режим Звіт про конкурентноспроможність 2011/ [ Електронний ресурс] . -Режим доступу: http :/ / www.doingbusiness.or g/ Economy Ranking


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>