XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Леганькова Л.А. СУБСТАНТИВИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ СУБ’ЄКТИВНОЇ ОЦІНКИ

Леганькова Л.А.

Уманський державний аграрний університет

СУБСТАНТИВИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  ЗІ ЗНАЧЕННЯМ СУБ'ЄКТИВНОЇ ОЦІНКИ

  У сучасній українській мові існують такі різновиди евалюативних іменників: параметрично-оцінні, тобто демінутиви і аугментативи (у статті розглядаються як вияв об'єктивної оцінки); емоційно-оцінні, тобто емотиви, серед яких є гіпокористики та пейоративи, параметрично-емоційні (власне евалюативи) і експресиви.

Зменшувальні утворення фіксуються у пам'ятках ділової мови ще з ХІ ст., а з ХVІ ст. у пам'ятках української мови зустрічаються уже другого ступеня. Спочатку демінутиви виражали значення об'єктивної зменшеності предметів, істот та явищ, а з часом стали передавати ще й значення суб'єктивної оцінки. Вони можуть втрачати значення зменшеності, зазнаючи десимантизації: бузок, жайворонок, куток, оберемок, ставок; гаманець, голубець, стілець; блюдце, кільце, сільце; ґудзик, метелик; свитка, альтанка.

Зменшувальні утворення вживаються переважно у розмовній мові. Але так як у сучасну епоху інтенсивного писемного спілкування зростають комунікативно-прагматична ефективність газети, її можливість впливати на людей, переконувати та спонукати їх до дії, формувати масову свідомість, то на рівні словотвору одним із знарядь такого впливу на адресата та засобом творення оцінної спрямованості повідомлення, що орієнтує читача на певне сприймання, є емоційно-оцінні демінутиви. Таким чином, словоформи із суфіксами суб'єктивної оцінки є притаманними і публіцистичному стилю.

Слід зазначити, що для української мови вживання демінутивних формантів є досить показовим явищем, що зумовлюється й особливостями національно-психологічного складу носіїв мови, зокрема такими домінантними рисами українців, як емоційність, ніжність, лагідність, ліризм, про які чимало писали історики, етнографи, психологи, мовознавці. Емоції допомагають орієнтуватися у зовнішньому світі. Адже, суфікси суб'єктивної оцінки у складі лексем здатні нести у собі, крім основної, додаткову інформацію про пізнавально-оцінне ставлення до фактів дійсності. Зрозуміло, що важливу роль відіграють твірні основи, які є носіями об'єктивно-логічного значення. Демінутиви ж надають значенню твірної основи певних емоційно-оцінних відтінків.

Суфікс здрібнілості у певному контекстуальному оточенні надає лексемі  цілу гаму відтінків - від мейоративних (співчуття, доброзичливість, схвалення) до пейоративних (зневагу, іронію, осуд). Семантика демінутивів, як правило, вже не пов'язана з поняттям реальної зменшеності (тобто розміром, обсягом), вони за певних умов служать засобом вираження суб'єктивної оцінки.

Література:

•1.     Бессонова О. Л. Оценка как семантический компонент лексического значения слова (на материале существительных-наименований лица в английском, французском и украинском языках): Дис. ... канд. филол. наук: 10.02.19/Донецкий ун-т. -Донецк, 1995. -184 с.   

•2.     Дідківська Л. П. Родніна Л. О. Словотвір. Синонімія. Стилістика.                              -К.: Наук. думка, 1982. -170 с.

•3.      Киселева Л. А. Вопросы теории речевого воздействия. - Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1978. - 160 с.

•4.     Чобот І. Категорія оцінки та засоби їх вираження у текстах публіцистичного стилю // Східнослов'янська філологія здобутки та перспективи: Збірник матеріалів Всеукр. студ. наук. конференції. - Кривий Ріг, 2002. - С. 191 - 195.

 

rclehankova@gmail.com


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>