XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Лехіцький Т. В. ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА» В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

Лехіцький Тарас Володимирович

Луцький педагогічний коледж

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА» В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

На сучасному етапі розвитку суспільства вчителю для реалізації своїх життєвих позицій потрібен прояв особистої ініціативи, творчої самостійності, дослідницьких умінь. Однією з дисциплін курсу інформатики, здатною запропонувати «простір» для самореалізації, може виступати «Комп'ютерна графіка».

Проблема вивчення предмету «Комп'ютерна графіка» є доволі актуальною. Одним з основних завдань навчального закладу є підготовка майбутнього спеціаліста до виконання своїх професійних обов'язків. Для досягнення цієї мети необхідно «озброїти» студента такими знаннями, уміннями та навичками, які необхідні в сучасному суспільстві.

Знання професійних програм визначає рівень підготовленості користувача, але не визначає рівень мислення. Особливо важливо це там, де вимагається грамотно застосовувати інструментальні засоби програм по обробці графічної інформації, використовуючи закони створення зображень. Але головна проблема - це виробити культуру в художньо композиційній творчості із застосування комп'ютерних технологій. Дана культура, як частина естетичного виховання, є однією із сторін гармонійного розвитку особи.

У майбутніх педагогів виникає цілком логічне питання - де я зможу використати набуті вміння та навики роботи з графічними редакторами? Звичайно, в першу чергу, при безпосередньому викладанні інформатики: уроки згідно шкільної програми, факультативні заняття, гурткова робота.

Також значні можливості відкриваються для вирішення власних потреб: обробка та оздоблення фотографій, компонування зображення з кількох існуючих, створення вітальних листівок чи емблеми класу, створення текстових написів із застосуванням різноманітних ефектів оформлення,  розробка власних зображень, розробка графічного супроводу до теоретичного матеріалу і т.д.

Відомо, що навчання спеціалістів в області прикладної інформатики передбачає значні матеріальні затрати, які пов'язані з придбанням програмних та технічних засобів. Якість матеріально-технічної бази визначає рівень підготовки спеціаліста. Важливим моментом при цьому виступає ефективне використання ресурсів: при мінімальних затратах часу студенту повинні отримати максимальні знання.

Специфікою викладання комп'ютерної графіки є наявність значної кількості програмних продуктів: CorelDraw, 3D max, AutoCAD, Flash, Expression, Photoshop, Premiere і так далі. Чи можливо охопити такий значний об'єм інформації за один чи два семестри і як забезпечити якісний рівень викладання при мінімальних витратах часу та коштів?

Вирішити дану проблему можна використанням інноваційних методів навчання. Наприклад, використання відеофільмів та інших мультимедійних навчальних матеріалів значно скорочує час освоєння інтерфейсу та набування навиків роботи з програмами.  Важливим моментом є використання інтерактивного обладнання. Інтерактивні дошки роблять заняття яскравим та наочним. Використання веб-технологій дозволяє оптимізувати процес навчання. Максимальна кількість методичних матеріалів в одному місці дозволяє давати якісні знання.

Ключовою методичною проблемою викладання комп'ютерної графіки є відсутність учбової літератури для студентів. Точніше, деяка література існує, але в незначному обсязі. Тому дуже актуальним є використання електронних підручників та розробка методичних матеріалів на допомогу студентам.

Основний тип занять по комп'ютерній графіці - лабораторно-практичні роботи. Більшість завдань курсу виконується за допомогою персонального комп'ютера і необхідних програмних засобів. Систематичне повторення сприяє більш цілісному осмисленню вивченого матеріалу, оскільки цілеспрямоване звернення до вивчених раніше тем дозволяє учням вбудовувати нові поняття в систему вже освоєних знань.

Важливе значення в процесі вивчення дисципліни займає метод проектів. Актуальність цього методу полягає в необхідності розуміти зміст та призначення своєї роботи та виборі засобів для її виконання. При використання проектного навчання навчальний процес будується не в логіці предмету, а в логіці діяльності, що підвищує мотивацію навчання. В студентів виникає логічний ланцюг: це я вже вмію зробити, а це мені ще потрібно навчитися. Глибоке засвоєння базових знань забезпечується за рахунок їх використання у різних ситуаціях. 

Основний акцент при вивченні предмету - набуття практичних навиків та вмінь, які формуються при виконанні завдань із запропонованим алгоритмом. При цьому формується база знань про можливості використання тих чи інших інструментів та певне уявлення про результат тих чи інших дій.

Наступний етап вивчення - творчі завдання для розвитку фантазії та формування вміння вибору інструментів, методів та засобів створення чи обробки, при цьому детального алгоритму дій не надається, а є лише певні рекомендації щодо ходу роботи.

З метою економії аудиторного часу та розвитку навиків самостійної роботи студентам пропонуються об'ємні самостійні завдання з алгоритмами виконання (з метою закріплення вивченого матеріалу) та без алгоритму виконання (для формування вміння вибору засобів створення).

Для поточного контролю рівня теоретичних знань використовується комп'ютеризована тестова перевірка знань та письмові контрольні роботи.

З метою перевірки набутих практичних навиків в кінці вивчення теми та розділів студентам пропонується підсумкова практична контрольна робота в якій основна увага приділяється досягненню кінцевого результату - створення певного зображення довільним чином.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>