XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ленько О.П. СУТЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В АСПЕКТІ УПРАВЛІННЯ ХОЛДИНГОВОЮ КОМПАНІЄЮ

студентка, Ленько О.П.

Чернігівський державний політехнічний університет (Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці)

м. Чернігів

СУТЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В АСПЕКТІ УПРАВЛІННЯ ХОЛДИНГОВОЮ КОМПАНІЄЮ

В Україні створення холдингових компаній з метою здійснення господарської діяльності є не новим, і дивлячись на те, що для розвитку кожної країни важливим є її економічний стан, та актуальним.

Відповідно до законодавства України публічне акціонерне товариство, яке володіє, користується, а також розпоряджається холдинговими корпоративними пакетами акцій (часток, паїв) двох або більше корпоративних підприємств (крім пакетів акцій, що перебувають у державній власності) є холдинговою компанією.

В статті 1 Закону України „Про холдингові компанії в Україні" від 15 березня 2006 року закріплено, що корпоративне підприємство - це господарське товариство,  холдинговим корпоративним пакетом акцій (часток, паїв) якого володіє, користується та розпоряджається холдингова компанія. А щодо холдингового корпоративного пакету акцій (часток, паїв), то це такий пакет акцій (часток, паїв) корпоративного підприємства, який перевищує 50 відсотків або становить величину, яка забезпечує право вирішального впливу на господарську діяльність корпоративного підприємства[2].

Отже, керівництво холдингова компанія своїми корпоративними підприємствами здійснює на основі корпоративного управління. Але, суть такого управління законодавчо не закріплено, і в юридичній літературі цей термін розкривається по-різному.

Так, І.С.Шиткіна зазначає, що корпоративне управління - це механізм чи система взаємодії учасників, чи способи за допомогою яких вони представляють свої інтереси.

Деякі науковці визначають корпоративне управління як сукупність юридичних, економічних, організаційних норм і правил, у межах яких функціонує корпорація (товариство) і на базі яких будуються взаємовідносини між усіма її учасниками[5,154-155].

Відповідно до Принципів корпоративного управління, які затверджені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 грудня 2003 №571: у широкому розумінні корпоративне управління розглядають як систему, за допомогою якої спрямовують та контролюють діяльність товариства. У рамках корпоративного управління визначається, яким чином інвестори здійснюють контроль за діяльністю менеджерів, а також яку відповідальність несуть менеджери перед інвесторами за результати діяльності товариства.

На думку І.В. Лукач, корпоративне управління - це система засобів і методів, за допомогою яких учасниками управлінських відносин здійснюється контроль і спрямовується діяльність суб'єкта господарювання для досягнення певної господарської мети[5,156].

Т.В. Момот, Н.В. Рудь та інші вважають, що корпоративне управління - це система відносин між власниками компаній, її менеджерами, а також заінтересованими особами задля забезпечення ефективної діяльності компанії, рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин[4, 57].

Вважаю, що корпоративне управління, в аспекті управління холдинговою компанією, - це механізм управління, який включає засоби, способи за допомогою якого материнське (холдингова компанія) підприємство здійснює керівництво своїми дочірніми (корпоративними) підприємствами, а також норми і правила, на підставі яких таке управління здійснюється.

Так, холдингові компанії створюють, реорганізовують та ліквідовують корпоративні підприємства, затверджують їх статути, інші установчі документи, контролюють дотримання ними вимог цих документів.

Крім цього, холдингові компанії:

•· координують діяльність корпоративних підприємств;

•· забезпечують їх ефективні та взаємовигідні технологічні, організаційні, комерційні та інші зв'язки;

•· розглядають та погоджують звіти про результати діяльності;

•· здійснюють перевірки господарсько-фінансової діяльності та контроль за збереженням та ефективним використанням майна;

•· розробляють та реалізують кадрову політику[5,44-45].

Необхідно зазначити, що корпоративне управління може здійснюватися:

•1) в силу володіння контрольним пакетом акцій. Тобто, така компанія, володіє таким контрольним пакетом акцій корпоративного підприємства, який надає їй можливість здійснювати управління корпоративними підприємством через безпосередню участю в органах управління (у вищих органах товариства, членство у наглядовій раді або ревізійній комісії) і таким чином впливати на діяльність корпоративного підприємства;

•2) шляхом безпосереднього управлінням діяльністю корпоративного підприємства холдинговою компанією через видачу обов'язкових до виконання приписів, що або автоматично вважаються рішеннями того органу управління корпоративного підприємства, до компетенції якого вирішення даних питань належало у випадку відсутності таких вказівок, або корпоративне підприємство забезпечує прийняття певних рішень;

•3) шляхом обрання суб'єкта господарювання, який управлятиме та координуватиме діяльність усієї холдингової групи в цілому. Має місце в двох випадках: а)коли холдингова компанія, яка має контроль над діяльністю корпоративних підприємств, займається і питаннями управління; б)коли створюється суб'єкт господарювання спеціально для управління вже існуючими корпоративними структурами, але не є холдинговою компанією щодо інших корпоративних підприємств;

•4) шляхом укладення договору про підпорядкування між холдинговою компанією та корпоративним підприємством. Вказівок на даний договір ні ЦКУ, ні ГКУ прямо не містить, але ч.1 ст.6 ЦКУ передбачає, що сторони мають право укласти договір, який не передбачений актами цивільного законодавства, проте відповідає загальним засадам останнього. До того ж ч.2 ст. 186 ГКУ допускає договірне оформлення організаційно-господарських зобов'язань, до яких згідно з ч.2 ст.176 ГКУ належать і відносини між суб'єктами господарювання у разі якщо один з них є щодо іншого корпоративним підприємством;

•5) шляхом укладення договору на право дачі обов'язкових для виконання вказівок. Даний вид договору також не передбачений законодавством, але щодо його існування можна навести ті ж самі аргументи, що наводилися в попередньому пункті[5,171-179].

Отже, можна визначити три напрямки в яких холдингова компанія здійснює корпоративне управління, а саме:

1) управління власністю чи пакетом акцій;

2) управління виробничо-господарською діяльністю,включаючи інвестиційну, кадрову, технологічну, збут тощо;

3)управління фінансовими потоками.

Таким чином, незважаючи на таку багатоманітність поглядів на сутність корпоративного управління, у сфері управління холдинговою компанією, безперечним є те, що воно визначає межі впливу холдингової компанії на свої корпоративні підприємства та ступінь їх підпорядкування, а також завдання, які ставляться перед корпоративними підприємствами.

Треба зазначити, що саме ефективне корпоративне управління сприяє зростанню ефективності і конкурентоспроможності підприємств, веде до підвищення ринкової вартості їхніх акцій, значно розширює можливості залучення вітчизняних та іноземних інвестицій, тому суть корпоративного управління в аспекті управління холдинговою компанією має бути законодавчо закріплено та деталізовано.

Література:

1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року//Відомості Верховної Ради України.-2003.-№18.-Ст.144.

2. Закон України „Про холдингові компанії" від 15 березня 2006 року// Відомості Верховної Ради України.-2006.-№34.-Ст.291.

3. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку „Про схвалення проекту нової редакції Принципів корпоративного управління України, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2003 №571" від 24 січня 2008 року №52// http://www.ssmsc.gov.ua/.

4. Вартісно-орієнтований організаційно-економічний механізм корпоративного управління холдинговими компаніями:стратегія отримання комбінаторних переваг:монографія//Т.В. Момот, М.В. Кадничанський, О.А. Лобанов, Н.В. Рудь.-Х.:Фактор, 2010.-220с.

5. Правове становище холдингових компаній:монографія/І.В. Лукач.-К.:Юрінком Інтер, 2008.-240 с.-Бібліогр.:С.215-239.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>